« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:

  • veevarustussüsteemid;
  • kanalisatsioonisüsteemid;
  • juurdepääsuteed;
  • autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Eelmine aasta toetati Rae vallas 3 puurkaevu rajamist, 1 veepuhastussüsteemi paigaldamist ja 4 biopuhasti rajamist.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja alaline elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2020 hajaasustusega  piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  3. taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlbulikest kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rae vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020, taotlus tuleb esitada Rae vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused on leitavad  riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14  https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007.

Infot programmi rakendamise kohta leiate ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm ja Rae valla kodulehelt https://www.rae.ee/hajaasutuse-programm.

Rae vallavalitsuse poolne kontaktisik on Ege Kibuspuu (ege.kibuspuu@rae.ee, 6056 781).