« Tagasi

Maaomaniku meelespea

Peamised punktid, mida kinnistu omanik peab teadma (täpsemalt saab lugeda Rae valla heakorraeeskirjast).

 
Kinnistu omanik peab:
 • rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu ja/või ehitise reostamise ja risustamise vältimiseks;
 • kinnistu ja/või ehitise reostamisel ja/või risustamisel selle viivitamata puhastama, kui tegelikku reostajat ei ole võimalik kindlaks teha; 
 • hoidma korras oma kinnistu piirded;
 • tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
 • tiheasustusalal (v.a põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) tegema haljasalal umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu agrotehniliselt õigel ajal (muru/kulu kõrgus mitte rohkem kui 15 cm ja sobituses naabrite muru kõrgusega);
 • kärpima põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või ulatuvad elektri- või sideliinidesse;
 • hajaasustusalal peab tegema rohu/heina/kulu niitmist hoone ümber vähemalt 15 m ulatuses; 
 • teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
 • tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoonel, ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
 • hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
 • tähistama ja säilitama kinnistu  piirimärgid;
 • kõrvaldama ehitiselt ohtlikud kivid, plaadid, lume jääpurikad ja jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega. Piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest;
 • kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikuks muutumist või kõrvaldama varisemisohtliku ehitise varisemisohu, sulgema ehitise sissepääsuavad takistamaks kõrvaliste isikute sissepääsu ehitisse ning paigaldama ehitise ümber vastavad hoiatussildid;
 • tagama talvisel ajal üldkasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
 • tagama reo- ja heitvee kogumismahuti ja/või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise;
 • lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide puhul koguma reo- ja/või heitvett kanalisatsiooni abil kogumismahutisse nii, et need ei levitaks lõhna ja oleksid ohutud teistele inimestele ja ümbritsevale keskkonnale;
 • tiheasustusaladel on keelatud haljastusjäätmete põletamine.