« Tagasi

Volikogus läbis esimese lugemise Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord

Vallavalitsus valmista määruse muutmise ette eesmärgiga toetada nende perede hakkama saamist, kellel käib lasteaias korraga mitu last ja kelle väljaminekud on seetõttu oluliselt suuremad ning korrigeerida aastate jooksul sisse tulnud kääre suurenevate lasteaia pidamise kulude ja vanematelt kogutava kohatasu vahel.

Esimese suurema muudatuse eesmärk on toetada laiemalt seatud riikliku suunda soodustada kolmanda lapse sündi – uue määruse kohaselt on pere kolmas, õde ja vendadega samal ajal lasteaias käiv laps kohatasust vabastatud. Muudatuse järel säilivad juba varasemalt kehtinud soodsamad tingimused peredele, kus on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps.

Teisalt toob muudatus üle mitme aasta endaga kaasa ka hinnatõusu ja seda mitmel põhjusel:

  1. Kohatasu seos palgaga

Kohatasu määr on püsinud muutumatu alates 2015. aastast, kuid samal ajal on teinud märgatava tõusu palgad. Vanema omaosaluse protsent on seega langenud viimaste aastate lõikes rekordiliselt madalale tasemele.

Seadusest tulenevalt on kohatasu ehk vanemate poolt kaetava osa määr seotud palga alammääraga - lubatud vanemate poolt kaetava osa määr on kuni 20% Vabariigi valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk hetkel 108 eurot. Erinevalt mitmetest teistest omavalitsustest jääb Rae vallas  see ka peale määruse muudatuste jõustumist alla 15%.

Kohatasu osakaal sissetulekust

Jõustus

Kohatasu

Miinimumpalk ja kohatasu osakaal protsendina

01.03.2012

47 €

290 €

16,2%

01.08.2015

58 €

390 €

14,9%

2019

58 €

540 €

10,7%

01.01.2020

80 €

540 €*

14,8%

*Tabelis on osakaal arvutatud eeldusel, et miinimum palk jääb samas. Prognoosid aga ennustavad selle kasvu, mis tähendab osakaalu protsentuaalset langust. 

  1. Õpetajate palk ja ootused

Viimaste aastatega on märkimisväärselt suurenenud lasteaedade majandamiskulud ja personalikulud. Näiteks 2019. aastal tõusid lasteaiaõpetajate palgad keskmiselt 9,5% ja alates viimasest lastevanemate poolt kaetava määra tõstmisest 2015.a on palgad tõusnud 50% (830-lt eurolt 1250-ni). Näiteks -  keskmine õpetajate palgatõus lasteaedades ~ 5% toob kaasa täiendavaid kulusid vallaeelarvele  ~ 200 000 €.

  1. Investeeringud taristusse

Lisaks kvalifitseeritud personalile on Rae vald investeerinud haridusse taristu näol ainuüksi viimase aasta jooksul üle 5 miljoni euro. Ka valla põhitegevuse kogukuludest moodustavad haridusvaldkonnaga seotud kulud 2019. aastal lausa 74,8%. Usume, et ilusad, puhtad, hoolikalt sisustatud ruumid, mis pakuvad kaasaegseid võimalusi õppimiseks ja arenemiseks on oluline nii laste, vanemate kui ka seal igapäevaselt töötavate inimeste jaoks. Palju on tehtud, aga palju on veel teha, sest järjekorrad lasteaiakohtadele püsivad ning seega on kindel, et investeeringud taristusse ja haridusse peavad jätkuma ka tulevikus.

  1. Tööjõu puudus

Hoolimata kaasaegsetest töötingimustest ja palgakasvust kimbutab haridussektorit tööjõupuudus. Näiteks jäi vastvalminud Järveküla lasteaedades kevadel kaks rühma avamata just õpetajate ja assistentide puudusel. Iga lapsevanem aga mõistab, kui oluline on see, et need inimesed, kes meid hommikul lasteaias tervitavad, oleksid üleüldse olemas, nende silmad säraks ja nad ei vahetuks pidevalt. Selle nimel aga tuleb teha tööd ja tagada neile motiveerivad tingimused, mis ei ole seotud ainult palganumbriga vaid ka koolituste, ühisürituste jms teguritega, millega seotud kulud on samuti osa valla eelarvest.

Kuigi iga hinnatõusu on alati keeruline mõista, tuletab vallavalitsus meelde, et lastevanemate poolt makstav kohatasu katab lasteaiakuludest 2019. aastal 12,2%, mis tähendab, et 87,8% lapse lasteaiakohatasust katab vald ja seda iga lapse puhul Rae valla munitsipaallasteaias. Rahasse arvutatuna teeb see aastas valla kuluks 7,6 miljonit eurot.

Määruse II lugemine toimub 17.09 volikogu istungil ning eelnõu järgi hakkavad muudatused kehtima alates 1.jaanuarist 2020. Määruse teksti ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda läbi infosüsteemi VOLIS - https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid?kid=14139.