Videojälgimise kord Rae vallavalitsuses

KINNITATUD

Vallavanema
"14" aprilli 2021.a. käskkirjaga nr 14-2/8

VIDEOJÄLGIMISE KORD RAE VALLAVALITSUSES

Käesolev videojälgimise kord (edaspidi Kord) on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi isikuandmete kaitse määrus) („Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta") ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistega.

1. ÜLDSÄTTED

 1. 1.1.  Käesolev Kord sätestab videojälgimise põhimõtted Rae Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus), andmesubjekti õigused ja vallavalitsuse ning tema ametnike ja töötajate kohustused, mis kaasnevad videojälgimisega kasutades jälgimisseadmestiku.

 2. 1.2.  Jälgimisseadmestik on tehniliste vahendite süsteem, mis vallavalitsuse hoonete välisseinale või siseruumi paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab reaalajas pildi, salvestab selle ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada.

 3. 1.3.  Salvestis on pildi ja muude andmete elektrooniline kogum.

 4. 1.4.  Turvakaamera on jälgimist ja salvestamist võimaldav seade.

 5. 1.5.  Salvestise vastutav töötleja on vallavalitsus selleks volitatud töötaja kaudu.

 6. 1.6.  Andmesubjekt on isik, kelle kohta andmeid töödeldakse.

 7. 1.7.  Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas

  isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

2. VIDEOJÄLGIMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK RAE VALLAVALITSUSES

2.1. Vallavalitsuse territooriumitel, hoonetes ja hoonete välisseintel kasutatakse vajaduse tekkimisel punktis 2.2. toodud eesmärkidel ööpäevaringselt töötavat jälgimisseadmestikku (edaspidi videojälgimine).

 1. 2.2.  Vallavalitsus kasutab videojälgimissüsteemi vallavalitsuse valduses oleva ja vallavalitsusele kuuluva vara ning vallavalitsuses ja vallavalitsus territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks ning isiku surma põhjustamise või tervise või vara kahjustamise korral süüteo toimepanija või kahju tekitaja väljaselgitamiseks.

 2. 2.3.  Videojälgimissüsteemi kasutamisest vallavalitsuse territooriumil, hoonetes või hoonete ümbruses või mistahes ruumides teavitab vastavasisuline silt.

 3. 2.4.  Videojälgimissüsteemi ei ole lubatud kasutada helisalvestiste tegemiseks.

 4. 2.5.  Reaalajas jälgib valvetöötaja turvakaamera pilti üksnes ohu kahtluse või ohuolukorra korral või korrarikkumise kohta teate saamisel. Turvakaamerate salvestisi vaadatakse vaid põhjendatud vajaduse ja vastavasisulise taotluse

  alusel.

 5. 2.6.  Vallavalitsus võtab videojälgimissüsteemi kasutusele ja paigaldab

  jälgimisseadmed üksnes põhjendatud juhtudel punktis 2.2. sätestatud eesmärkide täitmiseks olles eelnevalt kaalunud alternatiivseid ohu tõrjumise meetmete kasutusele võtmise võimalusi.

 6. 2.7.  Jälgimisseadmestiku tehniliste võimaluste valikul, turvakaamerate asukohtade valikul, paigaldamisel ja kasutamisel järgitakse igakülgselt isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Jälgimisseadmestikud on valitud vaid selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

 7. 2.8.  Turvakaamerate asukohtade valikul lähtutakse põhimõttest, jälgimisseadmete kasutamine ei või rikkuda ühegi andmesubjekti privaatsust rohkem kui jälgimisseadmete kasutamise eesmärgi täitmiseks vajalik. Jälgimisseadmete asukoha otsustab vallavalitsus selleks volitatud ja koolitatud töötajate või oma organite kaudu.

3. VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEMI SALVESTISTE SÄILITAMINE

 1. 3.1.  Videojälgimissüsteemi salvestist säilitatakse üldjuhul 30 kalendripäeva, kuid maksimaalselt üks aasta.

 2. 3.2.  Juhul, kui mõne intsidendi uurimiseks on vajalik salvestist kasutada kauem tulenevalt näiteks väärteo- või kriminaalmenetluse nõuetest, säilitatakse salvestis menetluse lõpuni.

 3. 3.3.  Kui eriseadusega, mis annab jälgimisseadmestiku kasutamise õiguse, on määratud lühem või pikem salvestise säilitamise tähtaeg, säilitatakse salvestist seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

 4. 3.4.  Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestised kustutatakse.

4. ANDMETE TÖÖTEMISE TURVALISUS

 1. 4.1.  Vallavalitsuse poolt töödeldavate andmete turvalisuse tagamiseks välditakse kõrvaliste isikute ligipääsu jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile hoidmaks ära salvestiste omavolilise jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise.

 2. 4.2.  Jälgimisseadmestiku server asub eraldi, metalluksega kaitstud ruumis, mis salvestab isikuliselt, kes serveriruumi on sisenenud.

 3. 4.3.  Jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile pääseb ligi üksnes vallavalitsuse poolt volitatud ja koolitatud isik.

 4. 4.4.  Jälgimiseks kasutatavad vahendid on vallavalitsuses seadistatud selliselt, et süsteemi sisenemiseks on selleks õigust omaval isikul oma kasutajanimi ja parool.

 5. 4.5.  Süsteemi kasutamist logitakse, st süsteemi kasutamist on võimalik tagantjärele tuvastada millal ja milliseid andmeid vaadati, salvestati, muudeti või kustutati ning kes seda tegi.

 6. 4.6.  Videojälgimissüsteemis salvestatud andmete põhjendamatu ja omavoliline vaatamine või jälgimine selleks volitatud isiku poolt on keelatud.

5. SALVESTISEGA TUTVUMISE ÕIGUS

5.1. Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele ja ametiasutustele:

 1. 5.1.1.  andmesubjekt;

 2. 5.1.2.  Politsei- ja Piirivalveamet avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral

  kriminaal- või väärteomenetluseks;

 3. 5.1.3.  muud isikud ja ametiasutused, kellel on seaduse kohaselt salvestisele ligipääsu

  õigus.

 1. 5.2.  Videojälgimissüsteemis kogutavate andmete töötlemiseks tuleb esitada

  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kiri) põhjendatud

  allkirjastatud taotlus vallavalitsusele.

 2. 5.3.  Taotlus peab sisaldama andmete töötlemise vajalikkuse põhjendust, konkreetse

  asjaolu, juhtumi või olukorra kirjeldust, kuupäeva, asukoha kirjeldust ja võimalusel ka toimunu või olukorra täpset kellaaega, mille salvestist soovitakse töödelda (vaadata).

 3. 5.4.  Vallavalitsusel on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

 4. 5.5.  Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 1. 5.5.1.  kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

 2. 5.5.2.  takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

 3. 5.5.3.  raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

 1. 5.6.  Vallavalitsusel on kohustus igakordselt veenduda, et salvestist näha sooviv isik on salvestisele jäänud isik.

 2. 5.7.  Salvestise koopia väljastamisel või sellega tutvumise võimaldamisel kohustub vallavalitsus tagama kolmandate isikute isikuandmete ja eraelu puutumatuse. See tähendab, et kõik salvestistel näha olevad kolmandad isikud muudetakse tuvastamatuks arvestades, et inimesed on äratuntavad ka riiete, kõnnaku jms järgi.

 3. 5.8.  Enda kohta käivate salvestistega tutvumiseks tuleb andmesubjektil pöörduda vallavalitsuse poole e-posti aadressil info@rae.ee.

 4. 5.9.  Vallavalitsusel on õigus isiku päringu saamise korral paluda isikul täpsustada, millise teabe või milliste isikuandmete töötlemise toimingutega on päring täpsemalt seotud.

6. VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEMI ABIL KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE

 1. 6.1.  Vallavalitsusel on õigus kogutud andmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

 2. 6.2.  Vallavalitsus edastab videojälgimissüsteemi salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja salvestiste olemasolu korral.

7. RAKENDUSSÄTTED

7.1. Käesolev Kord jõustub pärast selle õiguspärast kinnitamist vallavalituses ning tehakse kättesaadavaks Rae vallavalitsuse veebilehel www.rae.ee.