20.07.23

Hoone püstitamine

Detailplaneeringuga

Üldjuhul on uue hoone püstitamiseks vajalik detailplaneering. Detailplaneeringu olemasolu ja vajadust saab kontrollida Rae valla geoinfosüsteemist Rae GIS ja üldplaneeringu materjalisest

Detailplaneeringu algatamise kohta leiad teavet:

Täpsem info ehitamise võimalikkuse kohta:

Annika Jõgimaa

Tel: 605 6758

E-post: annika.jogimaa(ät)rae.ee

 

Projekteerimistingimustega

Juhul kui puudub ehitusloa kohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatiste detailplaneeringu koostamise kohustus, on võimalik ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega. 

Vaata täpsemalt projekteerimistingimuste andmine

 

Vaata veel! 

 

Ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge

Ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ehitise ehitamiseks ei ole vaja pädevale asutusele esitada ehitusteatist või ehitusloa taotlust, ehk siis tegemist on nn vaba ehitustegevusega, mille jaoks pole tarvis saada ehitusluba ega ehitusteatist ja nende rajamisel peab ehitamise ja ehitise nõudeid järgima omanik ise. Vaba ehitustegevus ei tähenda, et see on reegliteta ehitamine. Kõiki erinevate seadustega seatud tingimusi tuleb alati täita ja selleks on seatud ka erinevatele haldusorganitele ehitusjärelevalve õigus. Nt tuleohutusnõudeid peab ehitamisel täitma ka juhul, kui tegemist on vaba ehitustegevusega. Seega ei tähenda vaba ehitustegevus mitte reeglitest vaba ehitamist (ehitan, kuhu tahan, nt tuleohutuskujasse või piiranguvööndisse), vaid seda, et ehitise jaoks ei ole tarvis taotleda ehitusluba/ehitusteatist. Kuna kohalik omavalitsus ei kontrolli selliste ehitiste väljaandmist eelnevalt projektist lähtuvalt, siis vastutab kõigi seaduses toodud nõuete täitmise eest omanik ise: omanik vastutab nii ohutuse kui kõigile muudele nõuetele vastavuse eest. Nende teiste nõuete alla käivad nt tuleohutusnõuded, reklaaminõuded, heakorranõuded jne.

 

Ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge mitteelamu ehitise ehitamiseks, on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis.

 

Hooned ehitisealuse pindalaga 20-60 m2 ja kõrgusega kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, varjualune vms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis
Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekt
Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

 

Elamut teenindava sisekliima tagamista hoonete ja varjualuste püstitamise ehitusprojekti osad ja dokumentatsioon:

Tiitelleht

 • objekti aadress;
 • soovitud tegevus;
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri, - kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri;
 • projekti koostamise kuupäev, - sisukord ja jooniste loetelu.

Seletuskiri

 • hoone asukohakirjeldus;
 • juurdepääsud;
 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning lehed nummerdada.

Hoone asukohaga asendiplaan, milles on toodud:

 • hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest); projekteeritav hoone tuleb siduda geodeetilise süsteemiga nii plaaniliselt kui kõrguslikult;
 • asendiplaanil näidata olemasolevad ja kavandatavat hoonet teenindavate tehnosüsteemide trassid koos kujadega;
 • vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.
  Asendiplaan peab uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste projektide puhul olema topo-geodeetilisel alusplaanile täpsusastmega 1:500.

Vajalikud joonised, nt korruste põhiplaanid, lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud ning jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Nõusolek - kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu volitatud esindaja nõusolek.

 

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

 

Hooned ehitisealuse pindalaga üle 60m2 ja/või kõrgusega üle 5m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on üle 60 m2 ja kõrgus üle 5 m on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlus ja -projekt.

Ehitusloa kohustusliku hoone või rajatise ehitusprojekti koostamiseks tuleb võtta aluseks detailplaneering või selle koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.
Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitusregistrisse www.ehr.ee