Investeeringutoetused

Rae Vallavolikogu 08.02.2011 määrusega nr 50 kehtestati Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele investeeringutoetuste maksmise kord.

Kes saavad taotleda:
Sihtotstarbelise investeeringutoetuse korrast on võimalik toetust saada sihtasutustel, mittetulundusühingutel (ka korteriühistud) ja seltsingutel (edaspidi mittetulundusühendused). Toetus ei laiene aiandus-, hoone- ja garaažiühistutele.

Toetatavad tegevused:

 1. matka-, tervise- või õpperaja või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või parendamine;
 2. keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
 3. küla, loodus- või kultuuriloolist objekti tutvustava püsiviida, tähise ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
 4. avaliku ujumiskoha ehitamine või parendamine;
 5. seltsimaja, spordisaali või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud hoone või selle osa ehitamine, sisustamine või parendamine;
 6. pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise rajamine, ehitamine või parendamine;
 7. mängu- või spordiväljaku või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud vaba aja veetmise rajatise ehitamine või parendamine;
 8. väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide ehitamine;
 9. korteriühistute parklate ehitamine.

Toetuse summa:
Toetuse maksimaalne suurus Rae valla kinnisasjale ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatavale objektile ühe taotleja kohta on 32000 eurot aastas ja 64 000 eurot ühe projekti kohta kokku. Muudele objektidele on maksimaalne toetus 10 000 eurot aastas ja 20 000 eurot ühe projekti kohta kokku.

Toetuse määrad:
Toetuse määr on kuni 70% projekti abikõlbulikust maksumusest (täpsem määr sõltub tegevuse iseloomust ja tegevuse vastavusest üldplaneeringule). Kuni 50% toetust saab: toetatavad tegevused on punktis 9 ja/või kavandatava tegevus ei vasta Rae valla arengukavale ja /või üldplaneeringule. Kuni 70% toetust saab: toetatavad tegevused on loetletud punktides 1-8 ja kavandatud tegevus vastab Rae valla arengukavale/üldplaneeringule. Toetust saab küsida ka teistes rahastusallikates nõutud omafinantseeringu osa osaliseks katmiseks (sõltuvalt tegevusest ja kohast kuni 50% või kuni 70%). Erisusena on valla kinnisasjadele rajatava objekti omaosaluse katmise määr 100%.

Toetuse taotlemine:

 • Projektide puhul, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas 3500 eurot ja enam, esitatakse taotlus 1. septembriks.
 • Projekte, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas kuni 3500 eurot, saab esitada 15.veebruar, 15.mai, 15.august ja 15.november.

Taotluse esitamine läbi e-keskkonna vajutades siia.

Täpsemad tingimused ja taotlemise kord:
Lisa 1: Taotlus
Lisa 3: Lõpparuanne
Lisa 4: Objekti tähistamise kord