Kalmistumajandus


Rae valla kalmistute kasutamise eeskiri on võetud vastu lähtudes vajadusest viia kalmistu haldamise ja kasutamise nõuded Rae vallas vastavusse Riigikogu poolt vastu võetud ja 01.01.2012. a jõustunud kalmistuseadusega.
Riigikogu poolt vastu võetud kalmistuseaduse kohaselt haldab kohaliku omavalitsuse omandis oleval maa-alal asuvaid  kalmistuid kohalik omavalitsus. Rae valla haldusterritooriumil on kolm kalmistut: Jüri kalmistu ja Aruküla kalmistu on hallatavad Rae valla poolt. Mõlemad kalmistud on tunnistatud kultuurimälestiseks ja on muinsuskaitse alla. Jüri kirikut ja kirikuaeda haldab kiriku kogudus.
Kalmistute kasutamise eeskirjas on sätestatud hauaplatsi eraldamise tingimused ja kord, (§-d 5 ja 6), kasutamise aeg ja kasutamise pikendamise tingimused ja kord (§-d 7-9), matmise kord (§ 11), kalmistu tööajad (§ 11 lg-d 5 ja 6), heakorra nõuded kalmistul (§ 4), hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord (§ 17), hooldamata hauaplatside arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord (§ 19), hauatähiste ja -piirete paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord (§ 16), samuti muud kalmistu tegevuse korraldamisega seotud küsimused.


On alustatud matmiskoha kasutuslepingute sõlmimisega.
Matmiskoha kasutuslepingu tüüptingimused ja kasutuslepingu vormi on kinnitanud Rae Vallavalitsus oma määrusega 02.mai 2012 nr 21.
Kuna kalmistud on kultuurimälestised, siis on eeskirjas sätestatud ka muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded (§ 20).
Uus eeskiri peaks parandama kehtestatud nõuete täitmist kalmistul ja olema abiks nii  matmiskohtade kasutajatele kui ka kalmistu külastajatele.

Kalmistu kasutamise eeskiri
Matmiskoha kasutusleping


Jüri Vaino
Kalmistuvaht
Telefon 555 106 22