Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem, autoinsener,
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Tarvo Nõlvak
Haridus: kõrgem, ehitustehnika
Menetleb kasutuslubade taotlusi.
605 6755
Fred Seppen
Haridus: rakenduskõrgharidus, tehnoökoloog
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlusi.
Inga Tammissaar
Ehitusarhitekt
haridus: tehnikateaduste MA
 
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
Haridus: kõrgem

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
55 511 750

Kadri Raus

(teenistussuhe peatatud)

 
Jana Suurthal
Haridus kõrgem (MA) keskkonnakorraldus
 
605 6745, 555 15777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Siim Orav
Peaarhitekt
Haridus: kõrgem, tehnikateadused MA
Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
Stina Metsis
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
Annika Jõgimaa
Haridus: Geomaatika BA
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas.
Kadri Randoja
Haridus: kõrgem, arhitektuur
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid.
605 6783
Salme Kahusk
Haridus: kõrgem, keskkonnakaitse
6057991

Rae valla geoinfosüsteemi arendamine ja haldamine, digitaaljooniste arhiivi haldamine. 

Anne Varbla
Haridus: kõrgem, geomaatika
Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746
 Liis Ollin
Ehituslubade menetleja
Haridus: keskharidus
  1. Esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse, registreerib ehitusloa ja kasutusloa taotlusi ja ehitusprojekte, korrastab ehitisregistris andmeid. 

605 6747
liis.ollin(ät)rae.ee

Silja Angerjas

Registri spetsialist

Haridus: keskeri

605 6788

silja.angerjas(ät)rae.ee

 
Maiga Liiv
Haridus: kõrgem, õigusteadus (MA)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765