Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Haridus: kõrgem, autoinsener,
haridusteaduste magister
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
51 29 380
Tarvo Nõlvak
Haridus: kõrgem, ehitustehnika
Menetleb kasutuslubade taotlusi.
605 6755
 
Fred Seppen
Haridus: rakenduskõrgharidus, tehnoökoloog
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlusi.
 
Inga Tammissaar
Ehitusarhitekt
haridus: tehnikateaduste MA
 
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
 

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
Haridus: kõrgem

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
55 511 750
 

Kadri Raus

(teenistussuhe peatatud)

 
 
Harold Kaha
Haridus: kõrgem, õigusteadus (MA)
55565073
 
  Jana Suurthal
Haridus kõrgem (MA) keskkonnakorraldus
 
605 6745, 555 15777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Siim Orav
Peaarhitekt
Haridus: kõrgem, tehnikateadused MA
Koordineerib planeerimisalast tegevust
605 6782
 
Stina Metsis
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
 
Annika Jõgimaa
Haridus: Geomaatika BA
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas.
Kadri Randoja
Haridus: kõrgem, arhitektuur
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid.
605 6783
  Salme Kahusk
Haridus: kõrgem, keskkonnakaitse
6057991

Rae valla geoinfosüsteemi arendamine ja haldamine, digitaaljooniste arhiivi haldamine. 

Anne Varbla
Haridus: kõrgem, geomaatika
Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746
   Liis Ollin
Registri nooremspetsialist
Haridus: keskharidus
  1. Esitab andmeid riiklikku ehitisregistrisse, registreerib ehitusloa ja kasutusloa taotlusi ja ehitusprojekte, korrastab ehitisregistris andmeid. 

605 6747
liis.ollin@rae.ee
Maiga Liiv
Haridus: kõrgem, õigusteadus (MA)
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765