Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
605 6741
512 9380
Ivo Heinrich Arro
Koordineerib planeerimisalast tegevust 605 6782
ivo.arro@rae.ee
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Kadri Randoja
(teenistusest eemal)
Arhitekt
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid (puhkusel 19.10-23.10)
605 6783
Annika Jõgimaa
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
605 6758
Inga Kurgpõld
Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi 605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak
Menetleb kasutuslubade taotlusi
605 6755
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi 605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
(puhkusel 23-27.11. asendab Tarvo Nõlvak)
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746
Salme Kahusk
Geoinfosüsteemi spetsialist
Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi
605 7991
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist
Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 
605 6781
5551 1750
Jana Suurthal
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega. 605 6745
5551 5777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Silja Angerjas
Registri spetsialist
Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega 605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Rando Tännav
ehituse järelevalvespetsialist
Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Detailplaneeringute lähteseisukohtade ja arhitektuurseid lisatingimuste koostamine. Detailplaneeringute avalikustamine, arhiveerimine, geoinfosüsteemi kandmine. Detailplaneeringuga seotud lepingute järelevalve pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.