Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
605 6741
512 9380
Ivo Heinrich Arro
Koordineerib planeerimisalast tegevust 605 6782
ivo.arro@rae.ee
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
 
651 3921
Annika Jõgimaa

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
(puhkusel 19.04-25.04, asendab Ivo Heinrich Arro)

605 6758
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak

Menetleb kasutuslubade taotlusi

 

605 6755
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
 
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
(puhkusel 19.04-23.04)
605 6748
Maiga Liiv
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
(puhkusel 12.04-16.04)
605 6765
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist
Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 
605 6781
5551 1750
teenistuskoht täitmata
ülesandeid täidavad Ege Kibuspuu ja Pille Vals
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega. 605 6745
 
Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega

605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Rando Tännav
ehituse järelevalvespetsialist
Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
 
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795