Vallavalitsuse registrinumber 75026106,
Aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa
Telefon 605 6750, e-post info(ät)rae.ee
Arvelduskonto Swedbank EE902200001120122757
SWIFT HABAEE2X
 
NB! Alates 1.juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata ainult e-arveid. Loe lähemalt SIIT!

Ametnike vastuvõtt

E 9:00—13:00 ja 14:00—17:00
K 14:00—18:00
 
Vallavanema ja abivallavanema vastuvõtt
Vastuvõtule registreerida telefonil 605 6750 või aadressil info(ät)rae.ee

Surmade ja sündide registreerimine
Surmad ja sünnid registreeritakse ametnike vastuvõtuajal.
Muul ajal registreerimiseks leppida kokku telefonil 605 6756
 
Vallamaja lahtiolekuajad
Esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval 08:00—13:00 ja 14:00—17:00
Kolmapäeval 08:00—13:00 ja 14:00—18:00
Reedel 08:00—14:00

Vallavalitsus

Mart Võrklaev
Vallavanem
Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
605 6750
513 2166
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
605 6741
512 9380
Jens Vendel
Koordineerib valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
605 6760
521 3893
Madis Sarik
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee või telefonil 605 6750 
605 6789
5551 5701

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Sisekontrolliamet

Mari Liis Laanvee
Andmekaitse spetsialist

Koordineerib isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist vallavalitsuses ja hallatavates asutustes, abistab asutuste andmetöötlejaid ja teostab määruse täitmise üle kontrolli

5558 6284
mariliis.laanvee(ät)rae.ee

Sisekontrolör
teenistuskoht täitmata

 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Vallakantselei

Põhimäärus
Kertu Laadoga
Kommunikatsioonijuht
Korraldab vallavalitsuse avalikke suhteid ja suhtlust, haldab kommunikatsioonikanaleid, tegeleb info avaldamise ja valla kuvandi loomisega
5303 7646
kertu.laadoga(ät)rae.ee

Sigrid Pedak
Personalijuht

Korraldab vallavalitsuse personalitööd, nõustab valdkonnaalaselt hallatavate asutuste juhte 
605 6761
sigrid.pedak(ät)rae.ee
Helle Semmel
Nõustab ja teenindab juriidiliselt vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid, valla teenistujaid ja hallatavate asutusi
Olga Lobjak
Analüüsib ja koordineerib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanketegevust, tegeleb valdkonnaalase õigusnõustamisega ning planeerib ja korraldab tsentraalseid riigihankeid

Merike Liiv
Kantselei peaspetsialist

Korraldab vallavalitsuse asjaajamist, dokumendihaldust ja arhiivi pidamist, teostab perekonnaseisutoiminguid ja tegeleb rahvastikuregistri andmete töötlemisega
605 6756
Anett Kivine
Kantselei spetsialist
Assisteerib vallavanemat ja vallavolikogu esimeest vallavalitsuse ja -volikogu töö korraldamisel, Rae Vallavalitsuse ja -volikogu istungite ja vastavate komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine
 
605 6740
anett.kivine(ät)rae.ee
Elin Palumäe
Vastuvõtusekretär
Tegeleb vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja elanikkonna teenindamise, õigusaktidele vastava asjaajamise koordineerimise ja tagamisega
605 6750
info(ät)rae.ee
Martin Minn

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust

605 7990

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Maa- ja keskkonnaamet

Põhimäärus
Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6741
512 9380
Siim Orav
Koordineerib valla planeerimisalast tegevust
605 6782
Stina Metsis
Üldplaneeringu arhitekt
Tegeleb valla üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Kadri Randoja
Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid
605 6783
Annika Jõgimaa
Koostab valla detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
605 6758
Inga Tammissaar
Menetleb valla projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6766
inga.tammissaar(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak
Menetleb valla kasutuslubade taotlusi
605 6755

Liis Ollin
Ehituslubade menetleja

Menetleb vallas elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
605 6747
liis.ollin(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb valla tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
Tegeleb vallas erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega
605 6765
Anne Varbla
Menetleb vallas maaüksuste jagamist ja munitsipaliseerimist ning tegeleb aadressiandmete korrastamisega
605 6746

Salme Kahusk
Geoinfosüsteemi spetsialist

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi
605 7991

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega
605 6781
5551 1750
Jana Suurthal
Tegeleb keskkonnamõju ja selle strateegilise hindamise menetluste ning eelhinnangutega, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste ja ehituslubade keskkonnaalaste aspektide menetlemise ja kooskõlastamisega, keskkonnaalase järelevalve teostamisega valla territooriumil, sh väärteomenetlustega, hulkuvate loomadega jt heakorra küsimustega
605 6745
5551 5777
jana.suurthal(ät)rae.ee
Silja Angerjas
Registri spetsialist
Tegeleb vallas maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega
Ehituse järelevalvespetsialist
teenistuskoht täitmata
 

Planeeringu spetsialist
teenistuskoht täitmata

 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Haridus- ja sotsiaalamet

Põhimäärus
Jens Vendel
Koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi
605 6760
521 3893
Marju Randlepp
Planeerib ja korraldab valla haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust
605 6753
513 2017
Peab valla lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist, koolidega seotud toetusi ja valla siseliinide tööd
605 6785
5660 0446
Merilin Sillard
Korraldab valla spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi, tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid
Kristi Aru
Planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi ja koduloo teemadel ning korraldab turismi ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele
605 6752
522 5478
Mari-Liis Küüsmaa
Korraldab valla noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega

605 6764
5552 5478
mariliis.kyysmaa(ät)rae.ee

Lemmi Park
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte

605 6774
lemmi.park(ät)rae.ee

Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, täiskasvanute hooldajatoetuse taotlusi,
väljastab puuetega isikute parkimiskaarte,
tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega
605 6773
526 6774
Siret Kiik
Koordineerib valla erivajadustega inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustes, tutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
5596 4361
Natalja Grusdam
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6777
5560 7902
natalja.grusdam(ät)rae.ee 

Kai Sinisalu 
Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
605 6780
5556 7476
Karen-Pauliin Konks
Tegeleb valla hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
605 6777
5552 2569
KarenPauliin.Konks(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Majandusamet

Põhimäärus
Madis Sarik
Koordineerib valla majandusameti valdkonna tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamise ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega
 
Vastuvõtuks registreerida telefonil
605 6750
605 6789
5551 5701
Hannes Raimets
Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust
Urmas Alas
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust
5551 1850
Rain Liiber
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust
5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust
605 6779
504 1659
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist
605 6768
5553 0881
Meelis Laid
Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust
Silva Reinpuu
Halduse spetsialist
Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega
605 6768
5554 6427
Raimo Viilup
Tagab vallale kuuluvate hoonete tehniliste süsteemide korrashoiu ning tegeleb tehnosüsteemide hoolduslepingute ja päevikute täitmise kontrolliga
605 6768
5551 7366
Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli
5558 5645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
 
5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Andres Varem
Remonditööline
 
5551 7365
Meelis Antonov
Heakorratöötaja
 
 
Toomas Sall
Heakorratöötaja
 
 
Tiina Rand
Majahoidja
 
 
Olga Basarab
Majahoidja
 
 
Tõnu Ringo
Majahoidja
 
 
Viktor Robach
Majahoidja
 
 

Tiina Vihul
Koristaja

 
 

Heinar Kannimäe
Autojuht-ekspediitor

 
 

Arendusjuht
teenistuskoht täitmata

 

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Rahandusamet

Põhimäärus
Tiit Keerma
Juhib rahandusameti tööd, kavandab ja kontrollib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantsmajandusliku tegevust ning juhib rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist
605 6769
501 5603
Anneli Viimsalu
Tegeleb pearaamatu koostamise, valla raamatupidamise aastaaruande, konsolideeritud majandusaasta aruande ja raamatupidamise sise-eeskirja koostamisega, korraldab varade inveteerimist, tegeleb spordikeskuse kasutajatele müügiarvete koostamise, samuti korraldab valla tsentraliseeritud raamatupidamist, kontrollib hallatavate asutuste töötasujuhendeid, monitoorib e-arvekekuses arvete konteerimise ja lisatud dokumentide olemasolu 
Leili Sutter
Tegeleb spordikeskuse ostuarvete, valla hallatavate asutuste ruumide rendi arvete, sihtfinantseerimisprojektide arvepidamise, koolide ja lasteaedade toiduainete kuuaruannete kontrolliga ja osaleb valla aastaaruande koostamises ja varade inventeerimise protsessis
Merike Männik
Tegeleb eelarvete koostamisprotsessi ja täitmise kontrolliga, koostab aruanded asutustele ja Rahandusministeeriumile, tegeleb sihtfinantseerimiste analüüsi, haridustoetuste analüüsi, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamisprotsessiga
605 6784
Lauli Viitkin
Tegeleb Peetri Lasteaed-Põhikooli palgaarvestuse ja arveldustega, Peetri Lasteaia ja Aruheina Lasteaia müügiarvete koostamine, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega
Tiina Elu
Tegeleb Tõrukese, Taaramäe, Pillerpalli, Õie ja Uuesalu lasteaedade ning Rae Sotsiaalkeskuse palgaarvestuse ja arveldustega, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega
605 6754
Merike Saare
Jüri Gümnaasiumi, Järveküla Kooli, Lagedi Kooli ja Võsukese Lasteaia, vallavalitsuse ja volikogu palgaarvestusega, samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamisega, asutuste töötajate sõidupäevikute kontrollimise ning Võsukese Lasteaia ja Järveküla Kooli müügiarvete koostamise, Võsukese Lasteaia arvete menetlemise ja EMTA INF3 koostamisega
605 6776
Marika Moondu
Tegeleb Vaida Põhikooli, Assaku, Aruheina, Järveküla, Leerimäe Lasteaia ja Kindluse Kooli palgaarvestusega, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli, Assaku, Aruheina, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia e-arvete konteerimise ja kontrollimisega, keskusehoonete kulude jaotamise ja rentnikele müügiarvete koostamisega, samuti e-arvekeskuse administreerimise ning Assaku, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia müügiarvete koostamisega
Kati Post

Tegeleb sularaha vastuvõtuga kassasse ja väljamaksetega kassast, kassaraamatu pidamise, Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli müügiarvete koostamise, Jüri Gümnaasiumi ja vallavalitsuse ostuarvete kontrollimise, konteerimise ja impordiga, samuti e-arvekeskuses vallavalitsuse arvete kinnitusringi algataja ja koostaja ülesannete täitmise ning valla autode kütuse ja muude kulude arvestuse pidamisega

605 6751
Marge Kuningas
Raamatupidaja
Tegeleb Rae Huvialakooli, Rae Noortekeskuse ja Rae Kultuurikeskuse palgaarvestusega, samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamise ja arvete menetlemisega, põhivara ja bilansivälise vara arvele võtmise, teede ja tänavavalgustuse aktide koostamise ning lõpetamata ehitiste/rajatiste arvele võtmisega, Lagedi Kooli, reklaamimaksu müügiarvete koostamise ja väljastamisega ning kohaliku maksude tõendite koostamisega

605 6751
marge.kuningas(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit.