Vallavalitsuse registrinumber 75026106,
Aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa
Telefon 605 6750, e-post info(ät)rae.ee
Arvelduskonto Swedbank EE902200001120122757
SWIFT HABAEE2X
 
NB! Alates 1.juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata ainult e-arveid. Loe lähemalt SIIT!

Ametnike vastuvõtt

E 9:00—13:00 ja 14:00—17:00
K 14:00—18:00
 
Vallavanema ja abivallavanemate vastuvõtt eelregistreerimisel.
Vastuvõtule registreerida telefonil 605 6750 või aadressil info(ät)rae.ee

 

Sündide registreerimist kohapeal ei toimu. Sündi on võimalik registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee
Info telefonil 5851 7439

Alates 19.03.2020 saab rahvastikuregistri toiminguid  teha ka www.rahvastikuregister.ee vahendusel (sh sünni registreerimine). Enam ei pea tulema vallamajja kohale. Sünni registreerimise avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

 
Vallamaja lahtiolekuajad 
Vallamaja on suletud. Dokumente on võimalik jätta vallamaja postkasti. Suuremahuliste dokumentide ja pakkide üleandmiseks, üüriarvete maksmiseks (E ja K) helistada tel 605 6750

Ametnike vastuvõtt eelregistreerimisel (videosilla vahendusel).

Broneeri vastuvõtule SIIN

Vallavalitsus

Madis Sarik
Vallavanem

Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve

madis.sarik(ät)rae.ee
Priit Põldmäe
Abivallavanem
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat priit.poldmae(ät)rae.ee
605 6741, 512 9380
Jens Vendel
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi

jens.vendel(ät)rae.ee
605 6760, 
521 3893
Tanel Tammela
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega tanel.tammela(ät)rae.ee

Vallavalitsuse liikmete vastuvõtule registreerida vallavalitsuse üldmeiliaadressil või telefonil 605 6750.

Ametnike haridustasemed leiad siit

 

 

Kommunikatsioon, sisekontroll

Reti Meema
kommunikatsioonijuht
Korraldab vallavalitsuse avalikke suhteid ja suhtlust, haldab kommunikatsioonikanaleid, tegeleb info avaldamise ja valla kuvandi loomisega

sonumid(ät)rae.ee 

reti.meema(ät)rae.ee

5650 3357

Õnnela Vaarik
sisekontrolör
Sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve-alase tegevuse korraldamine. Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste kogu tegevuse (sh eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise) õiguspärasuse, otstarbekuse ja efektiivsuse kontrollimine ja nõustamine. 582 59 533
onnela.vaarik(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit

Vallakantselei

Põhimäärus

Kristi Aru
Personalijuht

Korraldab vallavalitsuse personalitööd, nõustab valdkonnaalaselt hallatavate asutuste juhte.
(puhkusel 17.05-21.05, asendab Anett Kivine)

522 5478
605 6761

kristi.aru(ät)rae.ee
Helle Semmel
Nõustab ja teenindab juriidiliselt vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid, valla teenistujaid ja hallatavate asutusi
605 6771
Olga Lobjak
 

Analüüsib ja koordineerib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanketegevust, tegeleb valdkonnaalase õigusnõustamisega ning planeerib ja korraldab tsentraalseid riigihankeid

5593 2512
olga.lobjak(ät)rae.ee
Anett Kivine
Kantselei peaspetsialist

Korraldab vallavalitsuse asjaajamist, dokumendihaldust ja arhiivi pidamist, teostab perekonnaseisutoiminguid ja tegeleb rahvastikuregistri andmete töötlemisega

5851 7439
Silva Reinpuu
Kantselei spetsialist
Assisteerib vallavanemat ja vallavolikogu esimeest vallavalitsuse ja -volikogu töö korraldamisel, Rae Vallavalitsuse ja -volikogu istungite ja vastavate komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine silva.reinpuu(ät)rae.ee
Elin Palumäe
Vastuvõtusekretär

Tegeleb vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja elanikkonna teenindamise, õigusaktidele vastava asjaajamise koordineerimise ja tagamisega

605 6750
info(ät)rae.ee
Martin Minn

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust

605 7990


Andmekaitsespetsalisti ülesandeid täidab Grete Pihlakas andmekaitse(ät)rae.ee

Ametnike haridustasemed leiad siit

 

Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
605 6741
512 9380
Annika Jõgimaa
Koordineerib planeerimisalast tegevust 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
 
651 3921
 

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

 
 
Kirsti Matikainen
Planeeringute spetsialist
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises 605 6782
kirsti.matikainen(ät)rae.ee
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak

Menetleb kasutuslubade taotlusi

 

605 6755
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
 
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Maiga Liiv
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
605 6765
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega katrin.leinola(ät)rae.ee
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist
Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 
605 6781
5551 1750
teenistuskoht täitmata
ülesandeid täidavad Ege Kibuspuu ja Pille Vals
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega. 605 6745
 

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega
(puhkusel 10.05-14.05)

605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Rando Tännav
Ehituse järelevalvespetsialist
Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
 
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

 

 

Haridus- ja sotsiaalamet

Põhimäärus

Jens Vendel

Koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi

605 6760
521 3893
Marju Randlepp
Planeerib ja korraldab valla haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust
605 6753
513 2017
Kai Lasn
Peab valla lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist, koolidega seotud toetusi ja valla siseliinide tööd
(puhkusel 10.05-16.05)
605 6785
5660 0446
Merilin Sillard
 
Korraldab valla spordi- ja huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi, tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid 605 6762
merilin.sillard(ät)rae.ee
Kadri Järvelaid

Planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega koduloo teemadel ning korraldab turismi ja menetleb kultuuriprojekte

605 6752
Tauri Roots
spordi- ja rahvatervise spetsialist
Spordi- ja rahvatervisealase töö koordineerimine, koostöö spordiasutuste ja -organisatsioonidega, spordiprojektide menetlemine, parimate sportlaste tunnustamine tauri.roots(ät)rae.ee
Kädi Kuhlap
Korraldab valla noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste väljamaksmise küsimustega
(puhkusel 29.04-07.05, asendab Kadri Järvelaid)
605 6764
5552 5478
kadi.kuhlap(ät)rae.ee
Lemmi Park
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte
(puhkusel 19.04-02.05, asendab Ülle Parmas)

605 6774
5332 3087
lemmi.park(ät)rae.ee
Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega
(puhkusel 10.05-14.05, asendab Lemmi Park)
605 6773
526 6774
Rita Tubarik
Koordineerib valla erivajadustega inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustesväljastab puuetega isikute parkimiskaartetäiskasvanute hooldajatoetuse taotlusitutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
5596 4361
Talvike Mändla
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 555 22569
605 6777
talvike.mandla(ät)rae.ee
Kai Sinisalu 
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
(puhkusel 17.05-21.05, asendab Natalja Grusdam)
605 6780
555 67476
Natalja Grusdam

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

 

605 6777
5560 7902
natalja.grusdam(ät)rae.ee

 
Anu Nõlve
Lastekaitsespetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

605 6780
55622138
anu.nolve(ät)rae.ee
 

Ametnike haridustasemed leiad siit.

Arendus- ja haldusamet

Põhimäärus

Tanel Tammela
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamise ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega.
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
tanel.tammela(ät)rae.ee
Hannes Raimets
Infotehnoloogia juht

Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.

hannes.raimets(ät)rae.ee
Urmas Alas
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
5551 1850
Rain Liiber
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
(puhkusel 17.05-21.05, asendab Hannes Raimets)
5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Liis Ollin
Infotehnoloogia projektijuht

Rae Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste IT projektide juhtimine.

liis.ollin(ät)rae.ee

Salme Kahusk
GIS-projektijuht

Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi

605 7991
salme.kahusk(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja hooldust.
Kõikide teehoolduse küsimuste korral pöörduda 5558 0240.
(puhkusel 26.04-30.04, asendab Meelis Laid)
605 6779
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee

Jana Suurthal
Transpordispetsialist

 

Valla ühis- ja õpilastranspordi korraldamine. Valla teede ja tänavate sulgemiseks, teemaale kaevelubade ja reklaamipaigalduseks lubade väljastamine
(puhkusel 17.05-21.05, asendab Hannes Karon)
555 94980
jana.suurthal(ät)rae.ee
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
 
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
605 6768
5553 0881

Raimo Viilup
Kinnisvarahaldur

Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine
(puhkusel 10.05-14.05, asendab Marje Aho)
555 17366
raimo.viilup(ät)rae.ee
Meelis Laid
Heakorrajuht
Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust.
5656 2750
Jane Nurmoja
Halduse spetsialist

Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega

Andres Saar
Haldustehnik
Vallale kuuluvate hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, nõrkvoolu, tehnilise valve- ja AT süsteemi korrashoiu tagamine 58372044
andres.saar(ät)rae.ee
Marju Jõesaar-Gorain
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli 5558 5645
marju.joesaar-gorain(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
  5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Aune Torm
Ehituse projektijuht

Rae vallale kuuluvate uusehitisprojektide kureerimine, sh osalemine ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel.

5567 2085
aune.torm@rae.ee 
Maie Liblik
arendusjuht
Valla arendustegevuste ja arendusprojektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine

maie.liblik(ät)rae.ee

605 7999 

Katrin Baumann
Arhitekt

Koostab Rae vallale kuuluvate maade detailplaneeringuid 

605 6783
katrin.baumann(ät)rae.ee


Ametnike haridustasemed leiad siit.

 

Rahandusamet

Põhimäärus

Tiit Keerma
Planeerib finantsmajandusliku tegevust ning juhib rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist.
605 6769
501 5603
Anneli Viimsalu
 
Tegeleb pearaamatu koostamise, valla raamatupidamise aastaaruande, konsolideeritud majandusaasta aruande ja raamatupidamise sise-eeskirja koostamisega, korraldab varade inveteerimist, tegeleb spordikeskuse kasutajatele müügiarvete koostamise, samuti korraldab valla tsentraliseeritud raamatupidamist, kontrollib hallatavate asutuste töötasujuhendeid, monitoorib e-arvekekuses arvete konteerimise ja lisatud dokumentide olemasolu.
605 6778
Leili Sutter
Tegeleb spordikeskuse ostuarvete, valla hallatavate asutuste ruumide rendi arvete, sihtfinantseerimisprojektide arvepidamise, koolide ja lasteaedade toiduainete kuuaruannete kontrolliga ja osaleb valla aastaaruande koostamises ja varade inventeerimise protsessis.
605 6744
Merike Männik
Tegeleb eelarvete koostamisprotsessi ja täitmise kontrolliga, koostab aruanded asutustele ja Rahandusministeeriumile, tegeleb sihtfinantseerimiste analüüsi, haridustoetuste analüüsi, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamisprotsessiga.
(puhkusel 10.05-16.05, asendab Leili Sutter)
605 6784
Lauli Viitkin
Raamatupidaja
 
Tegeleb Peetri Lasteaed-Põhikooli palgaarvestuse ja arveldustega, Peetri Lasteaia ja Aruheina Lasteaia müügiarvete koostamine, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega.
605 6754
Tiina Elu
Tegeleb Tõrukese, Taaramäe, Pillerpalli, Õie ja Uuesalu lasteaedade ning Rae Sotsiaalkeskuse palgaarvestuse ja arveldustega, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega.
605 6754
Merike Saare
Jüri Gümnaasiumi, Järveküla Kooli, Lagedi Kooli ja Võsukese Lasteaia, vallavalitsuse ja volikogu palgaarvestusega, samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamisega, asutuste töötajate sõidupäevikute kontrollimise ning Võsukese Lasteaia ja Järveküla Kooli müügiarvete koostamise, Võsukese Lasteaia arvete menetlemise ja EMTA INF3 koostamisega.
(puhkusel 10.05-14.05, asendab Marika Moondu)
605 6776
Marika Moondu
Tegeleb Vaida Põhikooli, Assaku, Aruheina, Järveküla, Leerimäe Lasteaia ja Kindluse Kooli palgaarvestusega, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli, Assaku, Aruheina, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia e-arvete konteerimise ja kontrollimisega, keskusehoonete kulude jaotamise ja rentnikele müügiarvete koostamisega, samuti e-arvekeskuse administreerimise ning Assaku, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia müügiarvete koostamisega.
605 6789
Kati Post
Tegeleb sularaha vastuvõtuga kassasse ja väljamaksetega kassast, kassaraamatu pidamise, 
Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli müügiarvete koostamise, Jüri Gümnaasiumi ja vallavalitsuse ostuarvete kontrollimise, konteerimise ja impordiga, samuti e-arvekeskuses vallavalitsuse arvete kinnitusringi algataja ja koostaja ülesannete täitmise ning valla autode kütuse ja muude kulude arvestuse pidamisega.
605 6751

Marge Kuningas
Raamatupidaja

 

Tegeleb Rae Huvialakooli, Rae Noortekeskuse ja Rae Kultuurikeskuse palgaarvestusega,
samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamise ja arvete menetlemisega, põhivara ja bilansivälise vara arvele võtmise,
teede ja tänavavalgustuse aktide koostamise ning lõpetamata ehitiste/rajatiste arvele võtmisega, Lagedi Kooli, reklaamimaksu müügiarvete koostamise ja väljastamisega ning kohaliku maksude tõendite koostamisega.
605 6744
marge.kuningas(ät)rae.ee

 

Ametnike haridustasemed leiad siit