Vallavalitsuse registrinumber 75026106,
Aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa
Telefon 605 6750, e-post info(ät)rae.ee
Arvelduskonto Swedbank EE902200001120122757
SWIFT HABAEE2X
Alates 1.juulist 2019 saab avaliku sektori asutustele saata ainult e-arveid. Loe lähemalt SIIT!
 
Lisateavet Ukraina teemaliste küsimuste puhul:
e-post ukraina@rae.ee 
Telefon +372 5342 7705
 
Vastuvõtt Ukraina teemaliste küsimuste korral:

 

K 10.00-13.00, 14.00-17.30
E, T, N, R telefoni teel +372 5342 7705

Ametnike vastuvõtt

Ametnike vastuvõtt eelregistreerimisel (videosilla vahendusel).

Broneeri vastuvõtule info@rae.ee

E 09.00–13.00 ja 14.00–17.00
K 14.00–18.00

 
Vallavanema ja abivallavanemate vastuvõtt eelregistreerimisel.
Vastuvõtule saab registreerida aadressil info@rae.ee

Sündi on võimalik registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee
Info telefonil 550 4259

Alates 19.03.2020 saab rahvastikuregistri toiminguid teha ka www.rahvastikuregister.ee vahendusel (sh sünni registreerimine), vallamajja kohale tulema ei pea. Sünni registreerimise avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.

 
Vallamaja lahtiolekuajad 
E, T, N kell 8–17 (kell 13–14 lõuna)
K kell 8–18 (kell 13–14 lõuna)
R kell 8–14

Dokumente on võimalik jätta ka vallamaja postkasti.

 

Vallavalitsus

Madis Sarik
Vallavanem

Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve

605 6750
madis.sarik(ät)rae.ee
Ivari Rannama
Abivallavanem

Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla territoriaalse arenguga seotud tegevusi, samuti keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat

5836 1021
ivari.rannama(ät)rae.ee

Bärbel Salumäe
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonna tegevusi

 

5981 3099
barbel.salumae(ät)rae.ee

Hannes Ojangu
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega, samuti teede ja teehooldusega seotud teemadega 605 6750
hannes.ojangu(ät)rae.ee

 

Kommunikatsioon, sisekontroll

konkurss
Kommunikatsioonijuht
Korraldab vallavalitsuse avalikke suhteid ja suhtlust, haldab kommunikatsioonikanaleid, tegeleb info avaldamise ja valla kuvandi loomisega


sonumid(ät)rae.ee 

Ahto Pahk
sisekontrolör
Sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve-alase tegevuse korraldamine. Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste kogu tegevuse (sh eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise) õiguspärasuse, otstarbekuse ja efektiivsuse kontrollimine ja nõustamine. Andmekaitse. 5199 0917
ahto.pahk(ät)rae.ee
 

 

Vallakantselei

Põhimäärus

Mariliina Maltsar
Vastuvõtusekretär
Tegeleb vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja elanikkonna teenindamise, õigusaktidele vastava asjaajamise koordineerimise ja tagamisega 605 6750
info(ät)rae.ee
Karina Heinmets
Kantselei peaspetsialist
Korraldab vallavalitsuse asjaajamist, dokumendihaldust ja arhiivi pidamist, teostab perekonnaseisutoiminguid ja tegeleb rahvastikuregistri andmete töötlemisega, assisteerib vallavanemat
550 4259
Helle Semmel
Nõustab ja teenindab juriidiliselt vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid, valla teenistujaid ja hallatavaid asutusi
5981 3125
Erik Niinemaa
Jurist
Nõustab ja teenindab juriidiliselt vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid sotsiaal-, lastekaitse-, haridus-, kultuuri- ning noorsootöö valdkonnas erik.niinemaa(ät)rae.ee
Olga Lobjak
 

Analüüsib ja koordineerib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hanketegevust, tegeleb valdkonnaalase õigusnõustamisega ning planeerib ja korraldab tsentraalseid riigihankeid

5593 2512
olga.lobjak(ät)rae.ee

Serli Purk
hangete spetsialist

Riigihangete hanke alusdokumentide ettevalmistamine ning  infovahetuse korraldamine

550 4516
serli.purk(ät)rae.ee
Silva Reinpuu
Kantselei spetsialist
Assisteerib vallavolikogu esimeest volikogu töö korraldamisel, Rae vallavalitsuse ja -volikogu istungite ja vastavate komisjonide töö korralduslik ja tehniline teenindamine silva.reinpuu(ät)rae.ee
Kristi Aru
Personalijuht
Korraldab vallavalitsuse personalitööd, nõustab valdkonnaalaselt hallatavate asutuste juhte 522 5478
kristi.aru(ät)rae.ee
Helen Mardisoo
Kantselei spetsialist
Kantseleitöö toetamine, vallavalitsuse teenistujate ja allasutuse juhtide personalidokumentatsiooni haldamine

helen.mardisoo(ät)rae.ee

Meeli Vaarik

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspärasust

59813146


Andmekaitsespetsalisti ülesandeid täidab Ahto Pahk andmekaitse(ät)rae.ee

 

Planeerimis- ja keskkonnaamet

Planeerimis- ja keskkonnaameti põhimäärus

Ivari Rannama
Abivallavanem
 
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla territoriaalse arenguga seotud tegevusi, samuti keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat. 
Annika Jõgimaa
Koordineerib planeerimis-, keskkonna- ja maaõigustega seonduvaid tegevusi, planeeringute koostamisi 5981 3092
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
(osalise tööajaga. T ja N)

Koostab üld- ja teemaplaneeringuid
(tööajad teisipäev ja neljapäev)

5981 3158
Kadri Randoja
Arhitekt
Koostab vallale kuuluvate või valla huvialas olevate maadele detailplaneeringuid. Kooskõlastab hoonete eskiisprojekte

 

5981 3141

kadri.randoja(ät)rae.ee

 

Õnne Kask
Rae valla liikuvuspoliitika kujundamine, liikuvuslahenduste analüüs, detailplaneeringute liikuvuslahenduste analüüs. 5322 5898
onne.kask(ät)rae.ee
Aili Tammaru
Planeeringute arhitekt

Planeeringute menetlemine
 

 
Kristel Tramberg

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

5847 0259
Triin Toom
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises 5981 3140
triin.toom(ät)rae.ee
 
Kenneth Rivis
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
 
 
Anne Varbla

Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas

5890 6950

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega

5347 5041
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 

 
5551 1750
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
5559 6795
pille.vals(ät)rae.ee
 

 

 

Järelevalveamet

konkurss
järelevalveameti juhataja
Juhib järelvalveametit
(ülesandeid täidab Mairold Kikkas)

 

 

Mairold Kikkas
järelevalvespetsialist

 

Ehitus-, reklaami- ja parkimise järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine


555 94980
mairold.kikkas(ät)rae.ee

 

Pille Reinsalu
järelevalvespetsialist
Ehitus-, reklaamijärelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 5836 7014
pille.reinsalu(ät)rae.ee
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja  keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.

Järelevalveameti põhimäärus

Ehitusamet

Priit Pallu
Ehitusameti juhataja
Ehitusameti juhtimine
 

priit.pallu(ät)rae.ee 

Inga Kurgpõld
Ehitusõiguse spetsialist

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi.

5981 3118
inga.kurgpold(ät)rae.ee

 

Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja

 

Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi

 

5899 8501
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee

Silja Angerjas
 
Ehitisregistri andmete haldamine (sh aadressi- jm andmete korrastamine) ning vajalike dokumentide sisestamine; maamaks ja reklaamimaks
Mairika Marist

Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi

5981 2290
mairika.marist(ät)rae.ee
Marchello Mitt

Menetleb elukondlike hoonete kasutuslubade taotlusi.

5833 0165
marchello.mitt(ät)rae.ee
Rain Orro
Ehituse spetsialist
Menetleb mitteelukondlike hoonete kasutuslubade taotlusi ning kinnistusiseste tehnovõrkude ja - rajatiste ehitus- ja kasutusteatisi

56953243
rain.orro(ät)rae.ee

 

Haridus- ja kultuuriamet

Bärbel Salumäe
Abivallavanem

Koordineerib valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi

605 6750
Marju Randlepp

Planeerib ja korraldab valla haridusküsimusi, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust

5981 2372
Nele Pilman
kaasava hariduse spetsialist
Tugiteenuste süsteemi arendamine, allasutuste tugimeeskondade võrgustiku koordineerimine, nõustamine kaasava hariduse korraldamises 5855 8727
nele.pilman(ät)rae.ee
 
Merilyn Saarkoppel
Hariduse spetsialist
Hariduse inforuumi haldamine, haridusürituste ja -konkursside korraldamine, haridusasutuste teenistuslik järelevalve

5519 565
merilyn.saarkoppel(ät)rae.ee

Kai Lasn
Peab valla lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist, koolidega seotud toetusi 
 
5660 0446
 
Merilin Sillard
 
Korraldab valla huvitegevuse toetuste, ranitsatoetuse väljamaksmisi, tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega ja menetleb lastehoiu teenuseid

 

59813104
merilin.sillard(ät)rae.ee

Rebecca Ulp
Referent
Menetleb sporditegevuse, laste- ja noortelaagri ja esmase juhiloa saamisel tehtud kuluhüvitiste taotlusi 5830 8364
rebecca.ulp(ät)rae.ee
Eva Jaanson

Planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste elluviimisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega koduloo teemadel ning korraldab turismi ja menetleb kultuuriprojekte

 

 

Karin Kamdron
spordi- ja rahvatervise spetsialist

Spordi- ja rahvatervisealase töö koordineerimine, koostöö spordiasutuste ja -organisatsioonidega, spordiprojektide menetlemine, parimate sportlaste tunnustamine

 

5553 5393
karin.kamdron(ät)rae.ee 
 

Kädi Kuhlap
Korraldab ja koordineerib valla noorsootööd, on NEET-noorte juhtumikorraldaja ja noortevolikogu mentor. Menetleb noorte omaalgatusprojektide, välisõppe stipendiumi ning noortele suunatud mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlusi. Tegeleb huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ning noorte ettevõtlikkuse arendamisega

5552 5478
kadi.kuhlap(ät)rae.ee

Diana Prääm
Noorte heaolu spetsialist
Tegelemine noortega nende tööalase konkurentsivõime parandamiseks, nende tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks

5363 9574
diana.praam(ät)rae.ee

 

Ameti põhimäärus

Sotsiaalamet

Maile Kubjas
Sotsiaalameti juhataja
Planeerib ja korraldab valla sotsiaalküsimusi, juhib sotsiaalametit

5814 1962
maile.kubjas(ät)rae.ee 

 

Veroonika Bojetskaja
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

 

Tegeleb sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve koostamise ja jälgimisega, valdkonna õigusaktide eelnõude ettevalmistamise, arengu- ja tegevuskavade koostamisega, koostab ja koordineerib valdkonna projekte
 

5332 3087
veroonika.bojetskaja(ät)rae.ee
 

Ülle Parmas
Nõustab ja informeerib valla inimesi sotsiaalkaitse küsimustes, menetleb sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi, tegeleb Tallinna Ühistranspordi soodustuseks väljastavate tõenditega

526 6774
Kadi Pütsepp
Koordineerib valla erivajadustega lastega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustestutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
 
konkurss
erivajadustega inimeste spetsialist
Koordineerib valla erivajadustega täisealiste inimestega seotud teenuseid, nõustab puuetega inimesi sotsiaalhoolekande küsimustesväljastab puuetega isikute parkimiskaartetäiskasvanute hooldajatoetuse taotlusitutvustab valla- ja riigieelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid ning vajadusel suunab teistesse ametiasutustesse
(ülesandeid täidavad Maile Kubjas, Ülle Parmas)
5347 6418
 
Gerda Roosfeld
Laste ja perede heaolu spetsialist
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega 5807 3730
gerda.roosfeld(ät)rae.ee
 
konkurss
Laste ja perede heaolu spetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega

56490168
 
Käthi Sisask

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
(puhkusel 22.01.-05.02, asendab Angela Põder)


 
Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega
 
5562 2138
angela.poder(ät)rae.ee
 
Liisi Truumets
Laste ja perede heaolu spetsialist

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega.

 

Ameti põhimäärus

Arendus- ja haldusamet

Põhimäärus

Hannes Ojangu
Abivallavanem
Koordineerib valla arendus- ja haldusameti tegevusi, tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega, samuti teede ja teehooldusega seotud teemadega.
Vastuvõtuks registreerida aadressil info(ät)rae.ee 
605 6750
hannes.ojangu(ät)rae.ee
Meelis Rõigas
arendus- ja haldusameti juhataja
Juhib arendus- ja haldusameti tööd, koordineerib valla rajatiste hooldamist, uute hoonete ehitustegevust ja valla heakorda 5625 3863
meelis.roigas(ät)rae.ee
Hannes Karon
Korraldab valla teede ja tänavate ning tänavavalgustuse ehitust ja hooldust.
55 672 982 
hannes.karon(ät)rae.ee
Gerthard Tints
Teede spetsialist
Teede ja tänavate hooldus 5559 7584
gerthard.tints(ät)rae.ee

Nele Reinholm
Transpordispetsialist

Valla ühis- ja õpilastranspordi korraldamine. Valla teede ja tänavate sulgemiseks, teemaale kaevelubade ja reklaamipaigalduseks lubade väljastamine

5560 3979
nele.reinholm(ät)rae.ee
Marje Aho
Kinnisvarahalduse juht
 
Korraldab ja koordineerib valla ja hallatavate asutuste hoonete haldamist ja hooldamist.
5553 0881

Raimo Viilup
Kinnisvarahaldur

Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine 555 17366
raimo.viilup(ät)rae.ee
Endel Aho
Kinnisvarahaldur
Vallale kuuluvate hoonete ülevaatuste läbiviimine, remondikavade koostamine ning remonttööde korraldamine endel.aho(ät)rae.ee
 
Meelis Laid
Heakorrajuht

Korraldab valla mänguväljakute ja terviseradade hooldust.

5656 2750
Eveli Poks
Halduse spetsialist

Tegeleb valla eluasemekomisjoni toimingutega, üürnikega, üürilepingute vormistamise ja üüriarvete koostamisega

 
Andre Simm
Haldustehnik
Vallale kuuluvate hoonete elektri-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, nõrkvoolu, tehnilise valve- ja AT süsteemi korrashoiu tagamine 5695 7062
andre.simm(ät)rae.ee
Tuuli Prangli
Haljastaja
Teostab valla parkide ja haljasalade eskiis- ja projektilahendusi, korraldab valla parkide ja haljasala korrashoiutöid, istutab, hooldab ja kastab lilli 5558 5645
tuuli.prangli(ät)rae.ee
Jüri Vaino
Kalmistuvaht
  5551 0622
jyri.vaino@rae.ee
Aune Torm
Ehituse projektijuht

Rae vallale kuuluvate uusehitisprojektide kureerimine, sh osalemine ehitiste planeerimisel, ehitamisel ja sisustamisel

5567 2085
aune.torm@rae.ee 
Maie Liblik
arendusjuht
Rae valla arendustegevuste ja arendusprojektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine

5685 7852
maie.liblik(ät)rae.ee

Katrin Baumann
arendusarhitekt

Rae vallale kuuluvate ehitiste visioon- ja eelprojektide koostamine, arhitektuursete projektide vallapoolne juhtimine, arhitektuurikonkursside korraldamine

5831 0868
katrin.baumann(ät)rae.ee

Arendus- ja haldusameti IT-osakond

 

Ainar Prääm
Arendus- ja haldusameti
IT-osakonna juhataja
Koordineerib valla e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ja haldamist, juhib IT-alaseid projekte ning korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.

 

5695 2567 
ainar.praam(ät)rae.ee

 

Anett Roosi
IT projektijuht

Rae valla info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste digiteenuste juhtimine

 

5663 1678
anett.roosi(ät)rae.ee

Salme Kahusk
GIS-projektijuht
Arendab ja haldab Rae valla geoinfosüsteemi  ning haldab digitaaljooniste arhiivi

 

salme.kahusk(ät)rae.ee

Mason Lillipuu
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.
(puhkusel 31.01-15.02, asendab Nils Suhov)
Rain Liiber
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust. 5558 6489
rain.liiber(ät)rae.ee
Heimar Kroonsaare
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Peetri piirkonnas

 

heimar.kroonsaare(ät)rae.ee

Tanel Lindlo
infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Järveküla piirkonnas

 

tanel.lindlo(ät)rae.ee

Nils Suhov
IT-Spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Lagedi piirkonnas

 

nils.suhov(ät)rae.ee

Andres Kaev
IT-spetsialist
Korraldab vallavalitsuse hallatavate asutuste IT-alast tegevust Vaida piirkonnas

 

andres.kaev(ät)rae.ee

 

Rahandusamet

Põhimäärus

Pille Koiduste
Planeerib finantsmajandusliku tegevust ning juhib rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist.
Anneli Viimsalu
Pearaamatupidaja
 
Tegeleb pearaamatu koostamise, valla raamatupidamise aastaaruande, konsolideeritud majandusaasta aruande ja raamatupidamise sise-eeskirja koostamisega, korraldab varade inveteerimist, tegeleb spordikeskuse kasutajatele müügiarvete koostamise, samuti korraldab valla tsentraliseeritud raamatupidamist, kontrollib hallatavate asutuste töötasujuhendeid, monitoorib e-arvekekuses arvete konteerimise ja lisatud dokumentide olemasolu. Tegeleb Järveküla Kooli palgaarvestuse ja töötasude statistiliste aruannete koostamisega
5981 3136
Merike Klement
Vanemraamatupidaja
Lagedi Kooli ostuarvete kontroll ja konteerimine arvekeskuses, valla maade rendiarvete ja teistele KOV-dele arvete koostamine, vallavalitsuse ja volikogu palgaarvestuse ning sellega seonduv statistikaaruannete esitamisega, sihtfinantseerimisprojektide arvepidamine, koolide ja lasteaedade toiduainete kuluaruannete kontroll, pearaamatu kannete teostamine, Maksu- ja Tolliametile deklaratsioonide esitamine, maksete teostamine, saldoandmiku ja makseandmiku esitamine, saldovõrdlused ja kinnitused, valla aastaaruande koostamises ja varade inventeerimise protsessis osalemine.
 
Merike Männik

Tegeleb eelarvete koostamisprotsessi ja täitmise kontrolliga, koostab aruanded asutustele ja Rahandusministeeriumile, tegeleb sihtfinantseerimiste analüüsi, haridustoetuste analüüsi, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamisprotsessiga.

5981 3143
Lauli Viitkin
Raamatupidaja
 
Tegeleb Peetri Lasteaed-Põhikooli palgaarvestuse ja arveldustega, Peetri Lasteaia ja Aruheina Lasteaia müügiarvete koostamine, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega.
5981 2375
Tiina Elu
Raamatupidaja
Tegeleb Tõrukese, Taaramäe, Pillerpalli, Õie ja Uuesalu lasteaedade ning Rae Sotsiaalkeskuse palgaarvestuse ja arveldustega, EMTA vormi INF 3 koostamise, e-arvete, toiduainete arvestuse ja statistika aruannetega.
 
Ingrid Mätlik
Raamatupidaja

Rae valla ostuarvete menetlemine ja vastavuse kontroll eelarvega, sihtfinantseerimisega toetuste aruandluse korraldamine, hallatavate asutuste ja vallavalitsuse teenistuajte nõustamine ostuarvete osas, valdkondlike aruannete koostamine

 
Marika Moondu
Raamatupidaja
Tegeleb Vaida Põhikooli, Assaku, Aruheina, Järveküla, Leerimäe Lasteaia ja Kindluse Kooli palgaarvestusega, Vaida Põhikooli, Lagedi Kooli, Assaku, Aruheina, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia e-arvete konteerimise ja kontrollimisega, keskusehoonete kulude jaotamise ja rentnikele müügiarvete koostamisega, samuti e-arvekeskuse administreerimise ning Assaku, Järveküla ja Leerimäe Lasteaia müügiarvete koostamisega.
5862 7593
Kati Post
Raamatupidaja

Tegeleb sularaha vastuvõtuga kassasse ja väljamaksetega kassast, kassaraamatu pidamise, 
Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli müügiarvete koostamise, Jüri Gümnaasiumi ja vallavalitsuse ostuarvete kontrollimise, konteerimise ja impordiga, samuti e-arvekeskuses vallavalitsuse arvete kinnitusringi algataja ja koostaja ülesannete täitmise ning valla autode kütuse ja muude kulude arvestuse pidamisega.

5981 2289

Liia Jürgenson
Raamatupidaja

 

Tegeleb Rae Huvialakooli, Rae Noortekeskuse ja Rae Kultuurikeskuse palgaarvestusega,
samuti nimetatud asutuste töötasude statistiliste aruannete koostamise ja arvete menetlemisega, põhivara ja bilansivälise vara arvele võtmise,
teede ja tänavavalgustuse aktide koostamise ning lõpetamata ehitiste/rajatiste arvele võtmisega, Lagedi Kooli, reklaamimaksu müügiarvete koostamise ja väljastamisega ning kohaliku maksude tõendite koostamisega.

liia.jurgenson(ät)rae.ee