Kurna mõisa park

13.03.23
Kurna mõisa park asub Kurna külas ning kuulub ajaloolise haldusjaotuse alusel Jüri kihelkonda. Park on looduskaitse all (KLO1200378) ning on esmaselt kaitse alla võetud Harju Rajooni TSN Täitevkomitee üldkohustusliku otsusega nr 3, 24. juunil 1960. a.

Kaitsealuse pargi pindala on 10,9 ha, park on arvel maatulundusmaana. Park asub Kurna külas Tallinna ringteest kagus ning külgneb Kurna-Mõisküla peakraavi ja Mõisaküla teega. Kaitsealusest osast jääb välja enamus mõisa sissesõidualleest, Üksiku Rüütli kõrtsi poole alleed jääv tiik ja müüriga piiratud endisaegne tarbeaed/puuviljaaed/rohtaed. Hoolduskavaga tehakse ettepanek võtta pargi terviklikkuse huvides kogu allee, tiikidesüsteem ja endisaegse rohtaia territoorium tervikuna kaitse alla. HK-s käsitletud hooldatava ala pindala on ca 14 ha.

Kurna mõis ehitati madalale maale ning seetõttu kaevati maa kuivendamiseks 17. sajandi näljaajal tiikidesüsteem, mis on ühendatud pargist Ülemiste järve suunduvate kuivenduskraavidega. Kuivenduskraavid (Kurna-Mõisküla peakraav) jooksevad ka tänasel päeval Kurna soost Ülemiste järveni. Pargis on 5 tiiki, milledest üks jääb kaitsealuse pargi piiridest väljapoole. Pargikompositsiooni seisukohast on oluline, et ka see tiik säiliks. Tiigid on risustunud ja kinnikasvavate kallastega. Tiikide kallastel on võsastunud puiesteed. Tiike eraldavas pinnasevallis on maakividega palistatud arvatavad sillakohad. Arvatakse, et tiikidel on betoonist põhjad. Artes Terrae OÜ on koostanud Kurna mõisa pargile hoolduskava.