Muud täiendavad sotsiaalteenused

Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid täiendavad sotsiaalteenuseid ja maksab täiendavaid sotsiaaltoetusi, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuse pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest. 

Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on: 

 1. psühholoogi nõustamisteenus; 
 2. eripedagoogi nõustamisteenus; 
 3. logopeedi teenus; 
 4. perelepitusteenus; 
 5. kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine; 
 6. tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine; 
 7. rehabilitatsiooniteenusel osalemine; 
 8. sõltuvusravi; 
 9. erihoolekandeteenus; 
 10. toiduabi; 
 11. viipekeele tõlketeenus; 
 12. omasteta surnud isiku matmise korraldamine; 
 13. muud toetavad teenused. 

Täiendavate sotsiaalteenuste ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine toimub rahaliste vahendite olemasolul.

Isiku toimetulekuvõime ning abi- ja hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid ning kaasatakse isiku nõusolekul vajadusel perearsti, teisi spetsialiste või muid isikuid (sh perekonnaliikmeid ja seadusjärgseid ülalpidajaid). Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ja võimaldamiseks

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul abivajavale isikule järjestatud teenuse süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa enam isiku vajadusi rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama. Vajadusel osutatakse paralleelselt ka mitut teenust.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.