Kasutusloa saamiseks esitatavad olulisemad dokumendid

19.01.16

Järgnevalt on toodud olulisemad dokumendid, mida on vajalik esitada kasutusloa saamiseks:

 • Mahamärkimise akt ja vundamendi teostusmõõdistus, mis on registreeritud Rae Vallavalitsuse digiarhiivis;
 • Vaiatööde päevikud;
 • Ehitustööde päevikud;
 • Kaetud tööde aktid;
 • Töökoosolekute protokollid;
 • Elektriprojekt;
 • Ventilatsiooniprojekt;
 • Kütteprojekt;
 • Vee- ja kanalisatsiooniprojekt;
 • Gaasiprojekt;
 • Konstruktiivse osa projekt;
 • Elektritööde teostamise kohta kogutud dokumentatsioon (teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid, mõõdistused, jne);
 • Elektripaigaldis peab vastama elektriohutusseadusele, mida kinnitab vastav tunnistus või deklaratsioon;
 • Vee- ja kanalisatsioonitööde teostamise kohta kogutud dokumentatsioon (teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid, jne);
 • Ventilatsioonitööde teostamise kohta kogutud dokumentatsioon (teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid, mõõdistused jne);
 • Ventilatsioon peab vastama normidele, mida kinnitab ventilatsioonipass;
 • Küttetööde teostamise kohta kogutud dokumentatsioon (teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid, mõõdistused jne);
 • Küttesüsteem peab olema survestatud, mida kinnitab vastav akt;
 • Gaasitööde teostamise kohta kogutud dokumentatsioon (teostusjoonised, ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, sertifikaadid, mõõdistused jne);
 • Gaasipaigaldisele peab olema teostatud eelnev tehniline kontroll, mida kinnitab vastav akt ning mis lubab gaasipaigaldise kasutusele võtta;
 • Töökoha valgustus peab olema mõõdistatud ning vastama normidele;
 • Lifti, tõstuki, eskalaatori või muu tõsteseadme kohta on teostatud eelnev tehniline kontroll, mida kinnitab vastav akt. Lisaks on vajalik esitada kogu dokumentatsioon;
 • Eriseadmete paigaldusaktid;
 • Seadmete kasutusjuhendid;
 • Ehitusprojekti ekspertiis;
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan;
 • Tuletõrjesignalisatsiooni vastuvõtu akt koos projektiga.

NB! Ehitusprojekte, seal hulgas eriosade projekte, mis on esitatud Rae vallale ehitusloa taotlemisel, ei pea esitama kasutusloa taotlemiseks.

Täpsemalt vaata majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002. a määrust nr 71 "Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded".

Toimetaja: URMAS ALAS