Rae valla sotsiaaltoetused

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord
Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2019. aastal

Taotlusvormid leiad blankettide lehelt.

Kontakt:  Ülle Parmas
tel 605 6773, 526 6774  ylle.parmas@rae.ee

 

Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus
kuni 100 eurot

 • toetus on ette nähtud lapsele õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada lapsevanem, eestkostja või hooldaja, samuti kooli juht, klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja
 • kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta
 • toetus määratakse üks kord aastasvallavalitsusel on õigus otsustada, et rahuldatud taotluse alusel vajalikud õppevahendid, koolitarbed ja/või kooliriided soetab ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulud katab haridus- ja sotsiaalamet

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus õppeasutuse poolt esitatud arve alusel

 • toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude katmiseks õppeasutuses
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada eestkostja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
 • toetust makstakse õppeasutuse poolt esitatud arve alusel

Asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus
320 eurot elluastumise toetus, 32 eurot sünnipäevatoetus, koolilõputoetus 60 eurot

 • toetus on ettenähtud valla eestkostel ja asenduskodus elavale lapsele/noorele toimetuleku suurendamiseks
 • taotluse võib esitada asenduskodu juhataja või valla lastekaitsetöötaja
 • elluastumise toetuse saamiseks võib taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus
100 eurot (makstakse välja maikuus)

 • toetus on ette nähtud peredele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last, eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last ja peredele, kus kasvab puudega laps
 • juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetus makstakse perele välja maikuus

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus
100 eurot (makstakse välja detsembrikuus)

 • toetus on ette nähtud peredele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last, eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last ja peredele, kus kasvab puudega laps
 • juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetus makstakse välja detsembrikuus, lisaks kingitakse lapsele jõuludeks kommipakk

Pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetus
kuni 80 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • toetus on ette nähtud retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • taotlusele tuleb lisada vastavad maksedokumendid, millel on isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud või kes on hambaraviteenust saanud
 • hambaravi korral makstakse toetust põhimõttel, et esitatud maksedokumentide alusel saadud summast arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa
 • taotlus esitatakse ja toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.
 • loe täpsemalt SIIT


Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus
kuni 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • taotlusele tuleb taotlejal, kellele või kelle lapsele on välja kirjutatud prillid või prillide uuendamise retsept, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele prillid valmistati
 • toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks

Invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus
kuni 50% ostetud abivahendi või  teenuse eest

 • toetus on ette nähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise või rehabilitatsiooniteenuse kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetanud või rentinud või rehabilitatsiooniteenuse eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
 • taotlusele tuleb isikul, kes on teinud antud kulud, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele need vahendid soetati või kes teenust sai
 • toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks

Matusetoetus
300 eurot

 • toetus on ette nähtud valla elaniku matuse kulude osaliseks katmiseks
 • taotluse toetuse saamiseks võib esitada isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse
 • toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt üks aasta enne surma

Tšernobõli veterani toetus
100 eurot (makstakse välja aprillikuus)

 • toetus on ette nähtud isikule, kes osales Tšernobõli aatomielektrijaama katastroofi tagajärgede likvideerimisel
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetuse saamise tingimuseks on, et enne toetuse taotlemist on soodustatud isik rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta
 • toetus makstakse välja igal aastal aprillikuus

Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus
uuringute teostamise eest raviasutuse poolt esitatud arve alusel

 • toetus on ette nähtud tööturul vähese konkurentsivõimega isikutele töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks
 • toetust võib taotleda ravikindlustamata isik
 • taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.
 • taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavatele raviasutustele garantiikirja kulude tasumise kohta
 • toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel

Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toimetulekutoetus
20 eurot

 • toetus on ette nähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks
 • toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama
 • taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia

Erivajadustega inimese küttekulude toetus
32 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • toetus on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks
 • taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument
 • toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks

Dokumenditoetus
ette nähtud isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks

 • toetust võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja ID kaart on kehtetu
 • toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks
 • taotlusele tuleb taotlejal lisada maksedokumendid

Vältimatu sotsiaalabi toetus
20 eurot

 • toetus on ette nähtud hädavajaliku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas
 • toetust võib taotleda isik, kes või kelle perekond vajab nimetatud abi ja elab Rae vallas või viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu  siin
 • toetust võib taotleda ka isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata
 • toetust võib taotleda ka välismaalane, kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Rae valla haldusterritooriumil
 • isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, abi andmine tuleb kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitsusega
 • abi osutamise viisi otsustab vallavalitsus

Muu toimetulekut soodustav toetus

 • vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ka käesoleva korraga fikseerimata juhtudel või esitada toetuste taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule
 • toetus on ette nähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks

Eaka tähtpäevatoetus
50 eurot

 • toetus on ette nähtud valla eakale elanikule alates 85. sünnipäevast
 • taotluse toetuse andmiseks esitab sotsiaalhoolekande peaspetsialist
 • toetust makstakse valla elaniku sünnipäevakuul