3/24/21

Abihoonete püstitamine

 

Abihooned ehitisealuse pindalaga alla 20 m2 ja kõrgusega kuni 5 m

 

Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone

Ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ehitise ehitamiseks ei ole vaja pädevale asutusele esitada ehitusteatist või ehitusloa taotlust, ehk siis tegemist on nn vaba ehitustegevusega, mille jaoks pole tarvis saada ehitusluba ega ehitusteatist ja nende rajamisel peab ehitamise ja ehitise nõudeid järgima omanik ise. Vaba ehitustegevus ei tähenda, et see on reegliteta ehitamine. Kõiki erinevate seadustega seatud tingimusi tuleb alati täita ja selleks on seatud ka erinevatele haldusorganitele ehitusjärelevalve õigus. Nt tuleohutusnõudeid peab ehitamisel täitma ka juhul, kui tegemist on vaba ehitustegevusega. Seega ei tähenda vaba ehitustegevus mitte reeglitest vaba ehitamist (ehitan, kuhu tahan, nt tuleohutuskujasse või piiranguvööndisse), vaid seda, et ehitise jaoks ei ole tarvis taotleda ehitusluba/ehitusteatist. Kuna kohalik omavalitsus ei kontrolli selliste ehitiste väljaandmist eelnevalt projektist lähtuvalt, siis vastutab kõigi seaduses toodud nõuete täitmise eest omanik ise: omanik vastutab nii ohutuse kui kõigile muudele nõuetele vastavuse eest. Nende teiste nõuete alla käivad nt tuleohutusnõuded, reklaaminõuded, heakorranõuded jne.

 

Mitteelamu

Ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge mitteelamu ehitise ehitamiseks, on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis.

EhS § 4 lg 1 kohaselt loetakse ehitamiseks ka ehitise paigaldamist, mille tulemusel ehitis tekib, EhS § 12 lg 2 alusel peab ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas üldplaneeringuga, projekteerimistingimuste olemasolu kohustuse korral projekteerimistingimustega. Planeerimisseaduses sätestatud juhul peab ehitatav ehitis olema kooskõlas riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga.

 

Abihooned ehitisealuse pindalaga 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m

 • Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, siseruumidega varjualune vms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.
 • Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

 

Sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamiseks soovitame ehitusprojekti dokumentatsiooni koostamisel juhinduda järgmisest:

Tiitellehele märkida:

 • objekti aadress;
 • soovitud tegevus;
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri;
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri;
 • projekti koostamise kuupäev.

Seletuskirjas märkida:

 • sisukord ja jooniste loetelu;
 • hoone asukohakirjeldus;
 • juurdepääsud;
 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus;
 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot;
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev;
 • Seletuskirja lehed nummerdada.

Hoone asukohaga asendiplaan

 • Lisada juurde hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest). Projekteeritav hoone tuleb siduda geodeetilise süsteemiga nii plaaniliselt kui kõrguslikult;
 • Asendiplaanil näidata olemasolevad ja kavandatavat hoonet teenindavate tehnosüsteemide trassid koos kujadega;
 • Vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad;
 • Ehitusprojekt peab sisaldama uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste puhul asendiplaani topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 1:500. Geoalus peab olema kuni 2 aasta vanune ja lisatud Rae valla digitaalarhiivi;

Vajalikud joonised, nt korruste põhiplaanid, lõige ja vaated.

 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud;
 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu korral volitatud esindaja nõusolek.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitusregistrisse www.ehr.ee.

 

Sisekliima tagamisega abihooned

20–60 m2 ehitisealuse pindalaga (nt saun) abihoone püstitamiseks koostatud ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile" ning eelnevat vormistamise juhendit ei ole tarvis järgida.

 

Palume ehitusteatis ja ehitusprojekt esitada digitaalselt allkirjastatult läbi ehitisregistri www.ehr.ee