Kuhu teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest?

Lastekaitseseaduse § 26 kohaselt on abivajav laps see, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest, on kohustus viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111. 

Lapse abivajadust hindab lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik, mille järel on võimalik sobivat meedet kohaldada viisil, mis parandab lapse ja last kasvatava isiku omavahelisi suhteid. Lapse abivajadust hinnates keskendutakse järgmistele aspektidele: lapse füüsiline, tervislik, psühholoogiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kognitiivne, hariduslik ja majanduslik seisund; last kasvatava isiku vanemlikud oskused. Abi osutamisel rakendab lastekaitsespetsialist võrgustikutööd. 

Lastekaitseseaduse § 30 kohaselt on hädaohus olev lapse see, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest, on kohustus viivitamata teada hädaabinumbril 112.

Abivajajast lapsest teatamine ja andmekaitse

Esita süüteo teade