Detailplaneeringud

8/26/20

 

RAE VALLAVALITSUS teatab: 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest: 

Karla küla Pärna tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 91. Planeeritav ala asub Karla külas Assaku-Jüri tee vahetus läheduses, Pärna tee ja Kurve tee ristumiskohas, elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale hoonestusele jääb toimima Kurve teelt, planeeritavatele elamumaa krundile nähakse juurdepääs ette Pärna teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Suure-Tõnikse ning Kurve pereelamute kvartali I etapp detailplaneeringu positsioon 22: moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist katastriüksust, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala. 

Kurna küla Õlleköögi tee 2 kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 93. Planeeritav ala asub Kurna külas Tallinna ringtee ja Õlleköögi tee vahel, olemasolevate elamute vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale ärimaa krundile nähakse ette Õlleköögi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks määrata ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa. 

Rae küla Raki tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 92. Planeeritav ala asub Rae külas, Rae tee läheduses, olemasolevate elamu kruntide ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Raki teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha. 

Rae küla Raki tee 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae küla Järve tee 2 maatükk II, Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi 4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu positsiooni 29, moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega katastriüksust ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa. 

Järveküla Männimetsa tee 45 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 173. Planeeritav ala asub Järvekülas, Männimetsa tee ääres, olemasolevate elamu kruntide ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. 

Järveküla Männimetsa tee 45 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu ja lähiala detailplaneeringut positsiooni 22 ehitusõiguse osas, suurendada ehitisealust pindala ning anda ehitusõigus teisele abihoonele. Määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa. 

Kurna küla Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 175. Planeeritav ala asub Kurna küla lääneosas, riigiteede nr 11115 Kurna-Tuhala tee ja nr 11 Tallinna ringtee vahelisel alal, perspektiivses äri- ja kaubandushoonete piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kurna-Tuhala teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 21 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Põlluvälja kinnistust jagada välja ärimaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused äri-, kaubandus- ja laopindade rajamiseks, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa. 

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 25.02.2020 – 09.03.2020 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 09.03.2020.

Veskitaguse küla Metsaääre tee, Metsaääre tee 2, 2a, 3, 3a, Kikka ja Kikkaputke kinnistute ja lähiala 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1670 ning vastu võetud 04.02.2020 korraldusega nr 171. Planeeritav ala asub Veskitaguse küla põhja osas, avalikult kasutatava Veskitaguse tee ääres ning Veskitaguse teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavale elamumaa kruntidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,6 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kikka kinnistule juurdepääsu tagamine, Rae Vallavolikogu poolt 14.09.2010 otsusega nr 153 kehtestatud detailplaneeringu Unismäe, Jõeääre ja Metsaääre kinnistute muutmine positsioonidel 3, 3a, 4, 4a ja 10. Metsaääre tee 2a ja 3a kinnistutest eraldatakse elamumaa krundid kehtestatud planeeringust elamu ehituseks sobivamasse asukohta ning varasema planeeringuga kavandatud elamumaa ja transpordimaa kinnistud liidetakse maatulundusmaa kinnistutega. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on tegemist rohevõrgustiku alaga, kuhu on lubatud elamuehitus vastavalt hajaasustuse põhimõtetele. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga 

määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe lisanduva elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks. 

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.03.2020 – 15.03.2020 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 15.03.2020: 

Peetri aleviku Kungla tee 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1627 ning vastu võetud 04.02.2020 korraldusega nr 176. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Niinesaare tee (Niinesaare tee L3 kinnistu, registriosa 14310802) ja perspektiivse Kungla tee (Kungla tee T3 kinnistu, registriosa 14313002) ääres. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette perspektiivselt Kungla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuva Kungla tee 36 kinnistu varasemalt Rae Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldusega nr 298 kehtestatud Peetri aleviku Peetri külaplatsi ja lähiala detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus, et rajada kinnistule piirkonda teenindav tervisekeskus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa. 

 

Detailplaneeringute kehtestamisest: 

Jüri aleviku Hundi tn 6 kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 174. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Hundi, Rebase ja Metsa tänavate vahelises elamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Hundi ja Metsa tänavatelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestamata elamumaa kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala. 

Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 04.02.2019 korraldusega nr 172 Planeeritav ala: asub Aaviku küla keskosas, metsaga ümbritsetud alal, olemasolevate ja planeeritavate eramute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Ühistu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala. 

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda map.rae.ee

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Järveküla Oruvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega nr 1465. Planeeritav ala asub Järvekülas, avalikult kasutatava Vana-Järveküla tee ääres, olemasolevate ja kavandavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vana-Järveküla ning Kanarbiku teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 13.05.2008 otsusega nr 397 kehtestatud Järveküla küla Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringut pos 44 ja 61 osas ning muuta kinnistute sihtotstarve üldkasutatavaks maaks. Olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest Oruvälja kinnistust jagada välja elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistud. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning osaliselt ühiskondlike ehitiste maa ning kaitsehaljastuse maa.

Patika aleviku Kivita kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldusega nr 1589. Planeeritav ala asub Patika külas Tallinn-Tartu mnt ääres, kus on olemasolev juurdepääs kinnistule. Planeeringuala suurus on 31,15 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut - üks olemasoleva majapidamise tarbeks, üks uue majapidamise tarbeks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale alale on määratud olemasoleva elamu ümbrusesse osaliselt elamumaa juhtotstarve hajaasustuses, ning valdavalt juhtotstarbeta maa. Planeeritava ala kagu osa asub osaliselt rohevõrgustiku äärealal. Planeeringu käigus rohevõrgustikus tegevusi ei kavandata ning sinna ehitusõigust ei määrata. Kahe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

 

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 30.12.2019 – 13.01.2020 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 13.01.2020: 

Järveküla Väike-Laasi kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 825 ning vastu võetud 26.11.2019 korraldusega nr 1534. Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavalt Liiva teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Väike-Laasi maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ning moodustada Liiva tee 3 kinnistust üks transpordimaa kinnistu Liiva tee kinnistu moodustamise eesmärgil ning ülejäänud osal säilitada elamumaa sihtotstarve, seada moodustavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Tuulevälja küla Külma kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 313 ning vastu võetud 26.11.2019 korraldusega nr 1535. Planeeritav ala asub Tuulevälja küla ja Lagedi aleviku piiril, Külma pargi vahetus naabruses. Juurdepääs planeeritavatele maatulundusmaa kruntidele nähakse ette Muuseumi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.10.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1142 kehtestatud Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 1 osas. Eesmärk on olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu jagada kaheks ning määrata ühele kavandatavale kinnistule ehitusõigus põllumajanduslikul eesmärgil kasutatava hoone rajamiseks, määrata hoonestatavale krundile ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa ning põllumajandusmaa juhtotstarve.

Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 172 ning vastu võetud 19.11.2019 korraldusega nr 1509. Planeeritav ala asub Aaviku küla keskosas, metsaga ümbritsetud alal, olemasolevate ja planeeritavate eramute piirkonnas.. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Ühistu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Jüri aleviku Hundi tn 6 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.08.2019 korraldusega nr 988 ning vastu võetud 03.12.2019 korraldusega nr 1588. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Hundi, Rebase ja Metsa tänavate vahelises elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale elamumaale jääb toimima Hundi tänavalt, planeeritavale elamumaa krundile nähakse juurdepääs ette Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestamata elamumaa kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Karla küla Uus-Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 1239. Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Kivisalu tee nurgal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kivisalu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast kinnistust välja kuus elamumaa ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Lagedi alevik Betooni tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldusega nr 1387. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Betooni tänava ääres, planeeritud elamute ja olemasolevate korterelamute vahetus läheduses. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavale ärimaa krundile nähakse ette Betooni tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasolevat ehitusõigust, määrata ärimaa kinnistule ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 18.11.2019 – 01.12.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 01.12.2019: 

Jüri aleviku Suve tn 2 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 481 ning vastu võetud 22.10.2019 korraldusega nr 1357. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Suve ja Võsa tänava vahel elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale elamumaale jääb toimima Suve tänavalt, planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse juurdepääs ette Võsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on perspektiivne väikeelamute maa-ala.

Soodevahe küle Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 1083 ning vastu võetud 29.10.2019 korraldusega nr 1386. Planeeritav ala asub Soodevahe külas, Suur-Sõjamäe tänava (riigitee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee) ääres, Tallinna Lennujaama vahetus naabruses. Planeeritav ala on hetkel endine aiamaade maa. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Suur-Sõjamäe tänavalt läbi Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust jagada välja äri- ja tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1206. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,32 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust ning võimaldada sinna rajada kuni 43 elamuühikut, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa. 

Rae küla Loigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1207. Planeeritav ala asub Rae külas Arturi tee ja Loigu tee vahelisel alal, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavatelt Arturi ja Loigu teedelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 13.04.2004 otsusega nr 224 kehtestatud Rae küla Suure-Loigu kinnistu detailplaneeringut pos 63 ja 71 osas ning jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja viis elamumaa sihtotstarbelist kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. 

Järveküla Küünimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1208. Planeeritav ala asub Järvekülas, Vana-Järveküla tee ääres, alal mille naabrusesse on kehtestatud mitmeid elamu kinnistutega detailplaneeringuid. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Vana-Järveküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline Küünimäe kinnistu kaheks elamumaa krundiks ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa. 

Uuesalu küla Väike-Uuesalu kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 1238. Planeeritav ala asub Uuesalu küla keskosas, Ilvese tee ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud olemasolevalt Kähriku ning Ilvese teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,0 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast osaliselt elamumaaks ning seda teenindavateks, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistuteks. Moodustada üksteist elamumaa sihtotstarbelist kinnistut, määrata neile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt perspektiivne elamumaa, haljasala- ja parkmetsamaa ning juhtotstarbeta maa. 

Lagedi aleviku Mätta tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 1240. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee, Kangilaski tänava ja Pirita jõe vahelisel kolmnurksel olemasolevate elamute alal. Juurdepääs kruntidele planeeritakse Mätta tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Mätta tn 2 maaüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja transpordimaa maaüksuseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. 

 

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Peetri aleviku Nurkse kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 1063. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Uusmaa tee ääres, olemasolevate kortermajade vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt Uusmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast kinnistust välja kaks elamumaa ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve. 

Rae küla Viskarivälja ja Vana-Viskari kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 1099. Planeeritav ala asub Rae küla lääneosas, riigimaanteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Raeküla tee ristmiku lähedal, olemasolevate ja kavandavate äri- ja tootmismaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Raeküla teelt (11334 Raeküla tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa.

Pildiküla Põrguvälja tee 1 ja 3 ning Vana-Pildi kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 1100. Planeeritav ala asub Pildiküla ja Lehmja küla piiril, Põrguvälja tehnopargis, riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri tee ääres, olemasolevate ja kavandavate äri- ja tootmismaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Põrguvälja teelt (11330 Järveküla-Jüri tee) ning detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute vahelisi piire vastavalt väljakujunenud olukorrale, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne ärimaa.

Vaskjala küla Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 1144. Planeeritav ala asub Vaskjala küla ja Pajupea küla piiril, avalikult kasutatava Pajupea tee ääres, olemasolevate ja kavandavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Pajupea ning Talle teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 1180. Planeeritav ala asub Ülejõe küla ja Lagedi aleviku piiril, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres, kus nähakse ette ka juurdepääs planeeritavale alale. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja äri– ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne keskusmaa juhtotstarve.

Suuresta küla Suuregolfi kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 1182. Planeeritav ala asub Suuresta ja Veskitaguse küla piiril, Golfi tee ääres, olemasolevate golfikeskuse territooriumil. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Golfi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 73,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu väiksemateks katastriüksusteks, määrata moodustatavatele kinnistutele kaassihtotstarbed, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasolevaid golfiväljakuid teenindavate hoonete rajamiseks, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Olemasolevaid golfiväljakuid ei planeerita laiendada. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ärimaa.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 1101. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Vana-Tartu maantee, Uusmaa tee, Peetri tee ja Kodu tee vahelisel ala. Planeeritav ala on hetkel haritav maa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vana-Tartu maanteelt, Uusmaa-, Peetri- ja Kodu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,5 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järvepõllu kinnistust jagada välja kuusteist elamumaa, üks ärimaa, üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele Järvepõllu ja Uusmaa tee 19 kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Assaku aleviku Villemi ja Piibelehe kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 1181. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Veski ja Ööbiku tee nurgas, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Ööbiku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute senine sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks, moodustada kuus elamumaa krunti kuhu rajada ridaelamuid ning neid teenindavateks üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Vaida aleviku Rukkilille tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 1143. Planeeritav ala asub Vaida aleviku keskosas, Rukkilille tänava ja 11155 Vaida tee ristumise vahetus läheduses, olemasolevate eramute ja korterelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Rukkilille tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistu muuta 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, moodustada Rukkilille tänava laienduseks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve. Planeeritav ala paikneb väljakujunenud elamualade vahel, mis on ka üldplaneeringu järgi määratud juhtotstarbega elamumaad. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal ärimaa sihtotstarve säilitatakse ning üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgusepiirangut ei ületata. Olemasolevate elamualade vahele täiendavalt osaliselt elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda https://map.rae.ee

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringu koostamise algatamisest:

Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.06.2019 korraldusega nr 703. Planeeritav ala asub Rae küla põhjaosas ning Soodevahe küla idaosas, vahetult Tallinna Lennujaama maandumisraja ning Soodevahe tööstuspargi vahel. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Suur-Sõjamäe teelt (11290 Tallinn-Lagedi tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 49 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pilvevälja ja Lennujaama kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa kaassihtotstarbega kinnistud ning moodustada Lennuplatsi, Künka ja Roosimäe kinnistutest äri- ja tootmismaa kinnistud ning neid teenindavad transpordimaa kinnistud; määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa ning perspektiivne äri- ja tootmismaa ning perspektiivne liiklust korraldava ja teenindava ehitise maa.

Detailplaneeringute avaliku arutelu tulemustest:

Rae küla Loigu tee 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 156 ning vastu võetud 08.04.2019 korraldusega nr 488. Planeeritav ala asub Rae külas Arturi tee ja Loigu tee vahelisel alal, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavatelt Arturi ja Loigu teedelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja viis elamumaa sihtotstarbelist kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut, üks tootmismaa kinnistu reoveepumpla tarbeks ning ülejäänud osal säilitatakse maatulundusmaa sihtotstarve. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 09. juulil 2019. Avalikust arutelust võttis osa vastuväiteid esitanud isik, arutelul ei osalenud vastuväiteid esitanud ettevõtete esindajad. Arutelul sõnastati osapooli rahuldav kompromiss. Arutelul mitteosalenud ettevõtetega jätkub lahenduse otsimine kirjalikult.

Peetri aleviku Häälinurme tn 3 ja 5 kinnistute detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 824 ning vastu võetud 23.04.2019 korraldusega nr 552. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Häälinurme tänava ääres, olemasolevate ja perspektiivsete elamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Häälinurme tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 19.03.2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 311 kehtestatud Häälinurme pereelamute grupi detailplaneeringu alusel moodustada Häälinurme tn 3 kinnistu ja 17.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 81 kehtestatud Häälinurme 5 kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatud Häälinurme tn 5 kinnistute vahelist piiri, määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 11. juulil 2019. Avalikust arutelust võttis osa vastuväiteid esitanud isikute esindaja. Vastuväiteid esitanud isikute esindaja ei kasutanud planeerimisseaduse § 136 lõikest 5 tulenevat  võimalust oma arvamustest loobuda. Üles jäänud vastuväiteid suunatakse Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Aaviku küla Vana-Aaviku tee 11a ja Erose kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 741. Planeeritav ala asub Aaviku küla keskosas, Vana-Aaviku tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Vana-Aaviku teelt algavalt olemasolevalt pinnasteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevad elamumaa sihtotstarbelised kinnistud kolmeks elamumaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on perspektiivne väikeelamute maa-ala.

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10.07.2019 korraldusega nr 857. Planeeritav ala asub Järvekülas, Kindluse ja Turu tee vahelisel alal. Planeeritav ala on hetkel haritav põllumaa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kindluse, Vahemetsa ja Turu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 28 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevatest katastriüksustest välja 100 krunti: 1 ühiskondlike ehitiste maa krunt; 26 ridaelamu maa krunti; 52 üksikelamu maa krunti; 6 kaksikelamu maa krunti; 13 transpordimaa krunti; 1 üldkasutatava maa krunt. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus ja heakorra põhimõtted.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa, ühiskondlike hoonete maa ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.

 

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Järveküla Leerimäe tee 12a kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Planeeritav ala asub Järveküla põhjaosas, Leerimäe tee ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Leerimäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.08.2005 Rae vallavolikogu otsusega nr 457 kehtestatud Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa detailplaneeringut pos 28 osas, moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut, millest ühel paikneb olemasolev hoonestus, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Lagedi alevik Tehase tee 2a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri tee ja 11111 Lagedi jaama tee vahelisel alal. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Lagedi-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringute avalikust väljapaneku tulemuste avaliku arutelu:

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 25.06.2019 – 08.07.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 08.07.2019:

Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1113 ning vastu võetud 21.05.2019 korraldusega nr 638. Planeeritav ala asub Rae külas Rae tee ääres, planeeritud elamu kruntide ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Rae teelt (11113 Assaku-Jüri teelt). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus neljaks elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa, ühiskondlike hoonete ja kaitsehaljastuse maa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal paiknev kaitsehaljastuse ala säilitatakse, kuivõrd muudetakse osaliselt ühiskondlike hoonete juhtotstarvet elamumaa sihtotstarbe võrra, kus ühiskondlike hoonete sihtotstarve on juba Raki tee 5 krundil realiseeritud, ei saa olemasolevate elamumaa kruntide vahele täiendavate elamumaa kruntide moodustamist, kus piirkonnale vajaliku ühiskondlike hoonete maakasutuseks eraldatud juhtotstarve on eelnevalt realiseeritud, lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 898 ning vastu võetud 28.05.2019 korraldusega nr 671. Planeeritav ala asub Järvekülas, Kindluse ja Turu tee vahelisel alal. Planeeritav ala on hetkel haritav põllumaa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kindluse, Vahemetsa ja Turu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 30 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 19.06.2007 otsusega nr 281 kehtestatud Järveküla Aruhansu II kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ning Rae Vallavolikogu 19.02.2013 otsusega nr 440 kehtestatud Järveküla Juhani I kinnistu detailplaneeringu lahendust ja jagada ülejäänud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa ja transpordimaa kruntideks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku ning piirkonna sisemise tänavavõrgu loomist. Detailplaneeringuga koostamise käigus määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa, ühiskondlike hoonete maa ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.

Lagedi aleviku Mätta tn 2 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.11.2009 korraldusega nr 1177, lähteseisukohti on uuendatud 12.12.2017 korraldusega nr 1639  ning vastu võetud 21.05.2019 korraldusega nr 637. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee, Kangilaski tänava ja Pirita jõe vahelisel kolmnurksel olemasolevate elamute alal. Kinnistule juurdepääs on kolmest suunast: avalikult kasutatavalt Mätta tänavalt, avalikult Kangilaski tänavalt (juurdepääs raskendatud kraavi ja krundi kuju tõttu) ning erateelt Jüri tee 31c territooriumil (raskendatud oleva sügava kraavi tõttu).Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Mätta tn 2 maaüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja transpordimaa maaüksuseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Lagedi aleviku Kuuse põik 1 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 1 ning vastu võetud 28.05.2019 korraldusega nr 669. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Kuuse tänava, Kuuse põigu ja Pirita jõe vahelisel olemasolevate elamute ja põllumaade vahel. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile planeeritakse Kuuse põik tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.

Rae Vallavalitsuse poolt 27.01.2004 korraldusega nr 64 kehtestatud Mihklisauna 2 kinnistu detailplaneeringu positsiooni 2 muutmine, moodustada üks elamumaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määrata ehitusõigus, hoonestustingimused ja lahendada juurdepääsud, tehnovõrgud, haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Rae küla Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 579. Planeeritav ala asub Rae külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Raeküla tee nurgal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Raeküla teelt (11334 Raeküla tee T2). Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,3 ha. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja kuus elamumaa, kolm ärimaa, kolm äri- ja tootmismaa krunti ning üks üldkasutatava maa ja kolm transpordimaa krunti, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ja äri- ja tootmismaa juhtotstarve.

 

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Karla küla Põlendiku kinnistute ja lähiala detailplaneeringu 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 12.02.2019 korraldusega nr 240. Planeeritav ala asub Karla külas, Pruuli tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Põlendiku kinnistutest moodustada neli elamumaa sihtotstarbega katastriüksust ja üks transpordimaa katastriüksus juurdepääsu tagamiseks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Elamumaa katastriüksusele seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa ning planeeritavad elamumaa krundid moodustavad olemasolevate elamumaadega tervikliku ehitusjoone antud piirkonnas.

Tuulevälja küla Külma kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 313. Planeeritav ala asub Tuulevälja küla ja Lagedi aleviku piiril, Külma pargi vahetus naabruses. Juurdepääs planeeritavatele maatulundusmaa kruntidele nähakse ette Muuseumi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.10.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1142 kehtestatud Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 1 osas. Eesmärk on olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu jagada kaheks ning määrata ühele kavandatavale kinnistule ehitusõigus põllumajanduslikul eesmärgil kasutatava hoone rajamiseks, määrata hoonestatavale krundile ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa ning põllumajandusmaa juhtotstarve.

Vaidasoo küla Metsoja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 310. Planeeritav ala asub Vaidasoo külas avalikult kasutatava Kuusiku tee ääres ning Kuusiku teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavatele elamumaa kruntidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Pajupea küla Kaareotsa kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 309. Planeeritav ala asub Pajupea külas avalikult kasutatavalt Kaare teelt. Kaare teelt on olemasolev juurdepääs planeeritavale kinnistule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale alale on määratud osaliselt elamumaa juhtotstarve hajaasustuses, osaliselt perspektiivne kalmistumaa ning osaliselt juhtotstarbeta maa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritav ala asub osaliselt rohevõrgustiku äärealal. Planeeringu käigus rohevõrgustikust 90% säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

 

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 18.03.2019 – 31.03.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 31.03.2019: 

Lehmja küla Bensiinijaama kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 602 ning vastu võetud 26.02.2019 korraldusega nr 312. Planeeritav ala asub Lehmja külas riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres, arenevas Rukki tee tehnopargis. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt riigimaanteelt nr 2. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve.

Rae küla Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 118 ning vastu võetud 26.02.2019 korraldusega nr 314. Planeeritav ala asub Rae külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Raeküla tee nurgal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Raeküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa, ärimaa, äri- ja tootmismaa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ja äri- ja tootmismaa juhtotstarve.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldusega nr 219. Planeeritav ala asub Jüri alevikus, Aruküla tee ja Aleviku tee ringristmiku vahetus läheduses, olemasolevate elamute alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,24 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus, lahendada hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on reserveeritud aleviku keskuse ja ärifunktsiooniga arengualaks. Planeeritaval alal säilitatakse olemasolev elamumaa sihtotstarve ja olemasoleval sihtotstarbel planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Rae küla Tulbi tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 311. Planeeritav ala asub Rae külas, Loopera tee ja Tulbi tee ristumisel, olemasoleval elamute alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.12.2004 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 325 kehtestatud Rae küla Kaasiku kinnistu detailplaneeringut pos 26 osas, jagada olemasolev hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistu 7 elamumaa krundiks ja 3 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

 

 

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Rae küla Rae tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 36. Planeeritav ala asub Rae külas, Rae tee ääres, olemasoleva elamu krundi ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Rae teelt (11113 Assaku-Jüri teelt). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Rae küla Rae tee 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Rae tee (riigimaantee nr. 11113 Assaku-Jüri teelt) tee kaitsevööndit 10 meetrile kinnistu piirist (vastavalt Ehitusseaduse § 71 lõikele 2 võib maantee omanik kaitsevööndi laiust põhjendatud juhul vähendada). Olemasolev ehitusjoon on 10 m kinnistu piirist.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 172. Planeeritav ala asub Aaviku küla keskosas, metsaga ümbritsetud alal, olemasolevate ja planeeritavate eramute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Ühistu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 18.02.2019 – 03.03.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 03.03.2019: 

Aaviku küla Vana-Aaviku tee 11a ja Erose kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr 1302 ning vastu võetud 29.02.2019 korraldusega nr 173. Planeeritav ala asub Aaviku küla keskosas, Vana-Aaviku tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Vana-Aaviku teelt algavalt olemasolevalt pinnasteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevad elamumaa sihtotstarbelised kinnistud kolmeks elamumaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on perspektiivne väikeelamute maa-ala.

Peetri aleviku Peetri tee 21a, 21b ja 21c kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 1084 ning vastu võetud 29.02.2019 korraldusega nr 174. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Peetri tee 21 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 17.11.2011 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 897 kehtestatud Peetri küla Peetri tee 27 ja 27a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatud elamumaa sihtotstarbega kinnistute piire ning ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Jüri aleviku Metsa tn 3 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 39. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Metsa tänava otsas, AS Elveso ja Kirikukopli pargi vahetus naabruses, väljakujunenud väikeelamu ala ja nõukogude perioodil rajatud tööstusala vahelisel alal. Juurdepääs alale on tagatud olemasolevalt Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast kinnistust välja üks äri- ja elamumaa kinnistu ning üks transpordimaa krunt, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud restruktureeritava tootmise ja ladude arenguala (A-2), kus tootmisettevõtted ning ladude alad on ette nähtud restruktureerida äri- ja kaubandus teenindusfunktsiooniga alaks. Kaubandus- ja teenindusettevõtete ning kontorite maal on kõrvalsihtotstarbena lubatud elamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitistemaa sihtotstarve 50%.

Järveküla Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29.02.2019 korraldusega nr 175. Planeeritav ala asub Järveküla, Liiva tee ja Kindluse tee ristmikul. Juurdepääs detailplaneeringualale planeerida Liiva ja Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 23 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.

 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Peetri aleviku Kungla tee 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1627. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Niinesaare tee ja perspektiivse Kungla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Niinesaare teelt ja/või perspektiivselt Kungla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Peetri alevikus asuva Kungla tee 36 kinnistu varasemalt Rae Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldusega nr 298 kehtestatud Peetri aleviku Peetri külaplatsi ja lähiala detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus, et rajada kinnistule piirkonda teenindav tervisekeskus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa.

Peetri aleviku Kungla tee 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse  tutvustamine toimub 31.01.2019 kell 17.30 Peetri alevikus Pargi tee 6 Peetri koolimaja saalis.  

Karla küla Atleedi tee 58 ja Atleedi tee 58a katastriüksuste ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1622. Planeeritav ala asub Karla külas, Atleedi tee ja Vaadi tee ristumise vahetus läheduses, olemasolevate väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Atleedi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,14 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita katastriüksused üheks elamumaa krundiks, lahendada ehitusõigus, hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Atleedi tee 58a katastriüksusele on 10.10.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 178 kehtestatud Karla küla Aaviku kinnistu detailplaneering, mida muudetakse positsiooni 18 osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Assaku aleviku Ööbiku tee 11a kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1623. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Ööbiku tee ja Maria tee ristumise vahetus läheduses, olemasolevate ja varem planeeritud väike- ja ridaelamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Ööbiku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul sihtotstarve muuta elamumaaks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa 

Veskitaguse küla Metsaääre tee, Metsaääre tee 2, 2a, 3, 3a, Kikka ja Kikkaputke kinnistute ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1670. Planeeritav ala asub Veskitaguse küla põhja osas, avalikult kasutatava Veskitaguse tee ääres ning Veskitaguse teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavale elamumaa krundile. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,6 ha

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kikka kinnistule juurdepääsu tagamine, Rae Vallavolikogu poolt 14.09.2010 otsusega nr 153 kehtestatud detailplaneeringu Unismäe, Jõeääre ja Metsaääre kinnistute muutmine positsioonidel 3, 3a, 4, 4a ja 10. Metsaääre tee 2a ja 3a kinnistutest eraldatakse elamumaa krundid kehtestatud planeeringust elamu ehituseks sobivamasse asukohta ning varasema planeeringuga kavandatud elamumaa ja transpordimaa kinnistud liidetakse maatulundusmaa kinnistutega. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on tegemist rohevõrgustiku alaga, kuhu on lubatud elamuehitus vastavalt hajaasustuse põhimõtetele. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe lisanduva elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Vaida aleviku Rukkilille tn 1 kinnistu ja lähialadetailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1671. Planeeritav ala asub Vaida aleviku keskosas, Rukkilille tänava ja 11155 Vaida tee ristumise vahetus läheduses, olemasolevate eramute ja korterelamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Rukkilille tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistu muuta 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, moodustada Rukkilille tänava laienduseks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve. Planeeritav ala paikneb väljakujunenud elamualade vahel, mis on ka üldplaneeringu järgi määratud juhtotstarbega elamumaad. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal ärimaa sihtotstarve säilitatakse ning üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgusepiirangut ei ületata. Olemasolevate elamualade vahele täiendavalt osaliselt elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamist, ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Karla küla Maasikmäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Assaku-Jüri tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Lagedi-Jüri teelt läbi Sõstra katastriüksuse. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Maasikmäe kinnistust jagada välja elamumaa sihtotstarbega Katastriüksus ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Elamumaa katastriüksusele seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Vastavalt Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringule on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud rohevõrgustiku tuumala ja rohekoridor, kaitsehaljastuse maa-ala ning parkmetsa maa-ala. Planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe lisanduva elamumaa krundi moodustamist olemasoleva ja planeeritava kompaktse hoonestusala juurde ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks. Maasikmäe detailplaneeringu algatamise taotluse menetluse käigus on väljaselgitatud avalik huvi kergliiklustee aluse transpordimaa vajalikkusest, mis on menetluse käigus lahendatud Rae valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega. Tulenevalt eeltoodust on detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga.

Lagedi alevik Kuuse põik 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega nr 1. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Kuuse tänava, Kuuse põigu ja Pirita jõe vahelisel olemasolevate elamute ja põllumaade vahel. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile planeeritakse Kuuse põik tänaval. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 0,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rae Vallavalitsuse poolt 27.01.2004 korraldusega nr 64 kehtestatud Mihklisauna 2 kinnistu detailplaneeringu positsiooni 2 muutmine, moodustada üks elamumaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määrata ehitusõigus, hoonestustingimused ja lahendada juurdepääsud, tehnovõrgud, haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 21.01.2019 – 03.02.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 03.02.2019: 

Rae küla Künnapuu tee 26 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr 1495 ning vastu võetud 04.12.2018 korraldusega nr 1621.

Planeeritav ala asub Rae külas Raeküla tee ja Graniidi tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa kruntidele nähakse ette Künnapuu tee T1'lt (katastritunnus 65301:002:0419) krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel kinnistu kasutamiseks Detailplaneeringuala juurdepääsuna. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kaitsealuse maa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa, üheks transpordimaa ja üheks kaitsealuse maa krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Vaidasoo küla Pressimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 830 ning vastu võetud 18.12.2018 korraldusega nr 1724.

Planeeritav ala asub Vaidasoo külas, 11202 Vaida-Urge tee lähedusse jääval põllumaade ning metsade vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Korjukse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole ning planeerimine on võimalik hajaasutuse põhimõttel, mille kohaselt maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni 3 majapidamist, kus elamute vaheline kaugus on kuni 100 m; elamugruppide või väljaspool gruppe paiknevate üksikelamute omavaheline kaugus peab olema vähemalt 300 m. Antud juhul moodustatakse kahe olemasoleva majapidamise lähedusse üks uus üksikelamu krunt hajaasustuse printsiibil.

Aaviku küla Ühistu tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr 1600 ning vastu võetud 18.12.2018 korraldusega nr 1722.

Planeeritav ala asub Aaviku külas Ühistu tee äärses metsaga ümbritsetud olemasolevate elamute grupis. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavalt Ühistu tee'lt ning Ühistu tee 12 (katastritunnus 65301:001:4424) krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel kinnistu kasutamiseks Detailplaneeringuala juurdepääsuna. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

Rae küla Tulbi tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.01.2018 korraldusega nr 9 ning vastu võetud 02.01.2019 korraldusega nr 2.

Planeeritav ala asub Rae külas, Loopera tee ja Tulbi tee ristumisel, olemasoleval elamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse Loopera teelt ja Tulbi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.12.2004 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 325 kehtestatud Rae küla Kaasiku kinnistu detailplaneeringut pos 26 osas, jagada olemasolev hoonestatud elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheksaks elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

 

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Assaku aleviku Veski tee 29 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1672. Planeeritav ala asub Assaku alevikus Veski tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Veski teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks transpordimaa kinnistu Veski tee laienduse eesmärgil ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud haljasala ja parkmetsamaa. Planeeritava ala naaberkinnistutel on olemasolevad ning perspektiivsed elamumaa juhtotstarbega alad. Üldplaneeringu järgne maakasutuse lahendus on planeeritava kinnistu omaniku suhtes liialt omandid kitsendav ning piirav, detailplaneeringuga täpsustakse üldplaneeringu järgset maakasutust. Planeeritaval alal säilitatakse valdavas enamuses kinnistu senine sihtotstarve ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Veskitaguse küla Kopametsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 1673. Planeeritav ala asub Veskitaguse külas avalikult kasutatava Golfi tee ääres ning Golfi teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavale elamumaa krundile. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi asub maaüksus rohevõrgustikus, kus on elamute rajamine lubatud tingimusel, et õuealade vaheline kaugus on vähemalt 500 m. Detailplaneering koostatakse lähtuvalt Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuringust. Planeeritaval alal säilitatakse valdavas enamuses kinnistu senine sihtotstarve ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 1723. Planeeritav ala asub Rae külas, Väike-Tammi tee ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Väike-Tammi teelt. Detailplaneeringuga moodustatakse Tammi tee rajamiseks vajalik transpordimaa krunt, mis antakse munitsipaal omandisse. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Aruvalla küla Takle kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 1724. Planeeritav ala asub Aruvalla küla, Piuga kruusakarjäär läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee kogujateelt algavalt kruuskattega Halli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Takle kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

 

 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Soodevahe küla Vana-Sauna kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 1494. Planeeritav ala asub Soodevahe külas Linnaaru tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt Linnaaru teelt. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt Linnaaru teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja  hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa juhtotstarve. 

Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Detailplaneering on algatatud ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on jäetud algatamata Rae Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1548. Planeeritav ala asub Harjumaal Rae vallas Järvekülas Ülemiste järve äärsel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 75 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järvekülas Ülemiste järve piirkonnas  määrata liikumisradade trassikoridorid, näha ette liikumisradade avalik kasutus, määrata liikumisradade, puhkekohtade ja vaatlustorni ehitustingimused ning lahendada juurdepääsud ja parkimine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud haljasala ja parkmetsa maa.

KSH jäeti algatamata sest detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Korralduses ning korralduse lisades 1 ja 2 toodu osas on oma seisukohad andnud Keskkonnaamet, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Terviseamet, ja AS Tallinna Vesi, kelle seisukohtadest tulenevalt on korraldust ning korralduse lisasid 1 ja 2 vastavalt täiendatud.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses.

Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse (trassikoridor) tutvustamine toimub 03.01.2019 kell 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis. 

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 17.12.2018 – 03.01.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 03.01.2019: 

Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega nr 1307 ning vastu võetud 20.11.2018 korraldusega nr 1544. 

Planeeritav ala asub Jüri alevikus, Aruküla tee ja Aleviku tee ringristmiku vahetus läheduses, olemasolevate elamute alal. Juurdepääs olemasolevale elamumaa krundile toimub Aruküla teelt ning planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Tammiku tee 15 krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,24 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks, määrata ehitusõigus, lahendada hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on reserveeritud aleviku keskuse ja ärifunktsiooniga arengualaks. Planeeritaval alal säilitatakse olemasolev elamumaa sihtotstarve ja olemasoleval sihtotstarbel planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

Jüri aleviku Metsa tn 3 kinnistu detailplaneeringu

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1239 ning vastu võetud 28.11.2018 korraldusega nr 1586. 

Planeeritav ala asub Jüri alevikus Metsa tänava otsas, AS Elveso ja Kirikukopli pargi vahetus naabruses, väljakujunenud väikeelamu ala ja nõukogude perioodil rajatud tööstusala vahelisel alal. Juurdepääs alale on tagatud olemasolevalt Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast kinnistust välja üks äri- ja elamumaa kinnistu ning üks transpordimaa krunt, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud restruktureeritava tootmise ja ladude arenguala (A-2), kus tootmisettevõtted ning ladude alad on ette nähtud restruktureerida äri- ja kaubandus teenindusfunktsiooniga alaks. Kaubandus- ja teenindusettevõtete ning kontorite maal on kõrvalsihtotstarbena lubatud elamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitistemaa sihtotstarve 50%.

Järveküla Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.02.2017 korraldusega nr 313 ning vastu võetud 28.11.2018 korraldusega nr 1588.

Planeeritav ala asub Järveküla, Liiva tee ja Kindluse tee ristmikul. Juurdepääs detailplaneeringualale planeerida Liiva ja Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 23 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.01.2019 – 31.01.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 31.01.2019: 

Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 20.02.2018 otsusega nr 33 ning vastu võetud 22.11.2018 otsusega nr 60. 

Planeeritav ala asub Kurna külas avalikult kasutatavate 11507 Kangrumäe tee ja 11 Tallinna ringtee teede nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Kangrumäe teelt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kurna külas asuvast maatulundusmaa sihtotstarbega Kangrumäe kinnistust ja sellega külgnevast jätkuvalt reformimata riigimaast [nüüd Rae vallale kuuluv Kangru kinnistu (registriosa 11918250; katastritunnus 65301:001:4757; pindala 1144 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa)] moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele rajada Kurna küla seltsimaja ja külaplats, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa. 

Detailplaneeringute kehtestamisest:

Pajupea küla Viirakse tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 1495. Planeeritav ala asub Pajupea küla ja Vaskjala küla piiril, riigitee nr 11303 Jüri-Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette riigimaanteelt nr 11303 Jüri-Aruküla tee ning Elamute teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja kolm elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud põllumajandusmaa, kuhu on lubatud eluasemete rajamine hajaasustuse põhimõttel.

Lagedi aleviku Kuuse 2A, Kuuse 4A ja Mihklisaun I kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 1546. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Lagedi põhikooli ja lasteaia vahetus naabruses, Lagedi tiheasustusega ala piiril. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Kuuse tänavalt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa ja elamumaa sihtotstarbega kinnistutest välja viis elamumaa krunti, üks ärimaa krunt, üks üldkasutatava maa krunt ja neli transpordimaa krunti, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa.

Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 61. Planeeritav ala asub Soodevahe külas, Tallinna linna ja Rae valla piiril, Suur-Sõjamäe tänava (riigi kõrvalmaantee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee) ja Tallinn-Tapa raudtee vahelisel alal. Juurdepääs alale on planeeritud Suur-Sõjamäe tänavalt (riigi kõrvalmaantee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee). Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 11,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli liita Laanemäe maaüksus ja Suur-Sõjamäe tn 41 maaüksus üheks äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, et kavandada sinna Rail Baltic reisirongide hooldedepoo. Detailplaneeringuga seatakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringuga on alale ette nähtud olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe säilimine, kuid detailplaneeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarveteks 95% transpordimaa ja 5% ärimaa. Detailplaneering on kooskõlas Harju maakonnaplaneeringuga „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", milles on planeeritavale alale määratud Rae hooldedepoo põhimõtteline asukoht.

Lagedi aleviku Jüri tee 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldusega nr 1587. Planeeritav ala idaosa asub Lagedi alevikus ja lääneosa Karla külas, Lagedi alevikku läbiva riigimaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee ja riigimaantee nr 11 Tallinna ringtee vahelisel alal. Planeeritavat maaüksust läbib Kalmari tee. Säilib olemasolev juurdepääs ning kavandatud on uus juurdepääs avalikult kasutatavalt Jüri teelt. Kalmari tee aluse maa osas moodustakse transpordimaa krunt ning antakse vallale üle. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 3,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Jüri tee 20 maaüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kaheks maatulundusmaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning vähesel määral perspektiivne tootmis- ja ärimaa.

 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Järveküla Talutaguse kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1278. Planeeritav ala asub Järveküla põhjaosas, perspektiivse Väljaotsa tee ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud Väljaotsa tee pikenduselt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering lahendust pos nr 36 osas ning jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa ja transpordimaa kinnistud, määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Järveküla Väljaotsa tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1279. Planeeritav ala asub Järveküla põhjaosas, perspektiivse Väljaotsa tee ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud Väljaotsa tee pikenduselt. Täiendav juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud olemasolevalt Väljaotsa tee T4 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering lahendust pos nr 34 osas ning jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kinnistud, määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Patika küla Ammuta kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.10.2018 korraldusega nr 1323. Planeeritav ala asub Patika külas avalikult kasutatavate Tallinn-Tartu maantee ja Jüri-Vaida tee ääres ning Jüri-Vaida teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavatele elamumaa kruntidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja neli elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt perspektiivne elamumaa, olemasolev elamumaa hajaasustuses ning juhtotstarbeta maa. Kinnistu jääb vähesel määral rohevõrgustikku.

Karla küla Jaanisauna kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.10.2018 korraldusega nr 1436. Planeeritav ala asub Karla külas 11112 Lagedi-Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel alal põllumaade ja elamute piiril. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette avalikult kasutatavalt Papli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 19.11.2018 – 02.12.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 02.12.2018: 

Assaku aleviku Veski tee 29 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 16.01.2018 korraldusega nr 66 ning vastu võetud 23.10.2018 korraldusega nr 1385. 

Planeeritav ala asub Assaku alevikus Veski tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Veski teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks transpordimaa kinnistu Veski tee laienduse eesmärgil ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud haljasala ja parkmetsamaa. Planeeritava ala naaberkinnistutel on olemasolevad ning perspektiivsed elamumaa juhtotstarbega alad. Üldplaneeringu järgne maakasutuse lahendus on planeeritava kinnistu omaniku suhtes liialt omandid kitsendav ning piirav, detailplaneeringuga täpsustakse üldplaneeringu järgset maakasutust. Planeeritaval alal säilitatakse valdavas enamuses kinnistu senine sihtotstarve ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks. 

Aruvalla küla Takle kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 1483 ning vastu võetud 23.10.2018 korraldusega nr 1387. 

Planeeritav ala asub Aruvalla küla, Piuga kruusakarjäär läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee kogujateelt algavalt kruuskattega Halli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Takle kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks. 

Veskitaguse küla Kopametsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega nr 1483 ning vastu võetud 30.10.2018 korraldusega nr 1434. 

Planeeritav ala asub Veskitaguse külas avalikult kasutatava Golfi tee ääres ning Golfi teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavale elamumaa krundile. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi asub maaüksus rohevõrgustikus, kus on elamute rajamine lubatud tingimusel, et õuealade vaheline kaugus on vähemalt 500 m. Detailplaneering koostatakse lähtuvalt Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuringust. Planeeritaval alal säilitatakse valdavas enamuses kinnistu senine sihtotstarve ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 16.10.2018 otsusega nr 54. Planeeritav ala asub Jüri alevikus avalikult kasutatavate Talli tänava ja Aruküla tee ristmiku nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Talli tänavalt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute senised sihtotstarbed ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, moodustada krundid millele perspektiivselt rajada riigigümnaasiumi hoone ja spordihoone, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 20.09.2013 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringut muutev, kuna asub üldplaneeringu järgselt haljasmaa juhtotstarbega määratud alal.

Patika küla Kriile, Töökoja ja Ädala kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 1384. Planeeritav ala asub Patika külas, Tallinn-Tartu maantee ja Jüri-Vaida tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette riigimaanteelt nr 11114 Jüri-Vaida tee ning riigimaanteelt nr 1118 Patika tee. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 3,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kriile kinnistust jagada välja üks tootmismaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega kinnistu ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve sihtotstarbega, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ning haljastus. Tehnovõrkudega varustamine lahendada Töökoja ja Ädala kinnistute olemasoleva taristu baasil.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud tootmismaa ja juhtotstarbeta maa. Planeeritava ala põhjaosas paikneb rohevõrgustik. Planeeritaval alal paiknev rohevõrgustik säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Olemasolevate tootmismaa kruntide vahele ühe täiendava tootmismaa krundi

 

 

Detailplaneeringute koostamise algatamisest:

Karla küla Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 1202. Planeeritav ala asub Karla külas riigimaantee nr 11 Tallinna ringtee ja Kalmari tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt Kalmari teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega nr 815 kehtestatud Lagedi aleviku Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning lähiala detailplaneeringut pos 11 ja 16 osas. Eesmärk on Kalmari tee 6a ja 8 kinnistud liita ning suurendada Kalmari tee 8 kinnistu hoonestusala ning ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa juhtotstarve.

Peetri aleviku Kuldala tee 4a, 4b ja 4c kinnistute ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1237. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Kuldala tee ääres, olemasolevate väikeelamute ja korterelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Kuldala teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa kinnistu väiksemateks elamumaa ja transpordimaa kinnistuteks ning maatulundusmaa kinnistutest moodustada  elamumaa, transpordimaa ning piirkonda teenindava survetõstepumpla rajamise tarbeks tootmismaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga moodustatakse Kuldala tee laiendamiseks transpordimaa kinnistu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Assaku aleviku Udumäe kinnistute ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1238. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Veski, Ööbiku, Maria, Pirni ja perspektiivse Rukki tee vahelisel alal, olemasolevate ja varem planeeritud väike- ja ridaelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Ööbiku tee pikenduselt läbi Piibelehe ja Villemi kinnistute. Täiendav juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Maria ja Pirni teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kinnistud, määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Jüri alevik Metsa tn 3 kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1239. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Metsa tänava otsas, AS Elveso ja Kirikukopli pargi vahetus naabruses, väljakujunenud väikeelamu ala ja nõukogude perioodil rajatud tööstusala vahelisel alal. Juurdepääs alale on tagatud olemasolevalt Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud restruktureeritava tootmise ja ladude arenguala (A-2), kus tootmisettevõtted ning ladude alad on ette nähtud restruktureerida äri- ja kaubandus teenindusfunktsiooniga alaks. Kaubandus- ja teenindusettevõtete ning kontorite maal on kõrvalsihtotstarbena lubatud elamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitistemaa sihtotstarve 50%.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Järveküla küla Hiiemäe tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 1157. Planeeritav ala asub Järveküla põhjapoolses osas, olemasoleva hoonestatud elamuala lõunaservas Ülemiste järve kontaktvööndis. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ning üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. 

Urvaste küla Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 18.09.2018 otsusega nr 49. Planeeritav ala asub Urvaste külas avalikult kasutatavate 11310 Aruvalla-Jägala tee ja Tedre tee ristumise nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Tedre teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja planeeritava kinnistu osal olemasoleva sihtotstarbe muutmine ning ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine, millele rajada vabatahtlike päästjate depoo, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut muutev, kuna asub üldplaneeringu järgselt põllumajandusmaa juhtotstarbega määratud alal.

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 1203. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mõigu teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,32 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust ning võimaldada sinna rajada kuni 43 elamuühikut, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

RAE VALLAVALITSUS teatab:  

Detailplaneeringu koostamise algatamisest

Peetri aleviku Häälinurme tn 3 ja 5 kinnistute detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 824. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Häälinurme tänava ääres, olemasolevate ja perspektiivsete elamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Häälinurme tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,35 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 19.03.2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 311 kehtestatud Häälinurme pereelamute grupi detailplaneeringu alusel moodustada Häälinurme tn 3 ja 17.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 81 kehtestatud Häälinurme 5 kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatud Häälinurme tn 5 kinnistute vahelist piiri, määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Järveküla Väike-Laasi kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 825. Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavalt Liiva teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Väike-Laasi maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ning moodustada Liiva tee 3 kinnistust üks transpordimaa kinnistu Liiva tee kinnistu moodustamise eesmärgil ning ülejäänud osal säilitada elamumaa sihtotstarve, seada moodustavatele elamumaa kruntidele  ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 898. Planeeritav ala asub Järvekülas, Kindluse ja Turu tee vahelisel alal. Planeeritav ala on hetkel haritav põllumaa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kindluse, Vahemetsa ja Turu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 30 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 19.06.2007 otsusega nr 281 kehtestatud Järveküla Aruhansu II kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ning Rae Vallavolikogu 19.02.2013 otsusega nr 440 kehtestatud Järveküla Juhani I kinnistu detailplaneeringu lahendust ja jagada ülejäänud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa ja transpordimaa kruntideks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku ning piirkonna sisemise tänavavõrgu loomist. Detailplaneeringuga koostamise käigus tuleb määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev ja perspektiivne elamumaa, ühiskondlike hoonete maa ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.

Jüri aleviku Sarapiku tn 4 maaüksuse detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 780. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Tuule tänava ja Sarapiku tänava vahelisel olemasolevate põllumaade ja elamute piiril. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette nii avalikult kasutatavalt Tuule tänavalt kui ka Sarapiku tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 26.08.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1137 kehtestatud Jüri alevik Sarapiku I ja Tuule tn 7 kinnistute ja lähiala detailplaneeringut pos 6 osas ning jagada olemasolevast maatulundusmaa maaüksusest välja elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala lõuna poolses osas on maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute maa-ala ja katastriüksuse põhjakaarde jääv ala, kuhu tegevusi ei kavandata, on määratud rohevõrgustiku tuumalaks, kaitsehaljastuse, parkmetsa maa-alaks, ning alal säilitatakse maatulundusmaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu koostamise algatamisest

Lagedi alevik Jüri tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldusega nr 678. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jüri tee ja Kalmari tee vahelisel olemasolevate põllumaade ja elamuala piiril. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette nii Jüri teelt kui ka Kalmari teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kaheksaks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks avaliku kasutusega üldmaa kinnistuks ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistuteks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

Lehmja küla Bensiinijaama kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 602. Planeeritav ala asub Lehmja külas riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres, arenevas Rukki tee tehnopargis. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt riigimaanteelt nr 2. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust

Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega nr 1052 ning vastu võetud 02.05.2018 korraldusega nr 533.

Planeeritav ala asub Rae külas, Väike-Tammi tee ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Väike-Tammi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 26.07.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 16.07.2018 – 14.08.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 14.08.2018:

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 21.02.2017 otsusega nr 187 ning vastu võetud 19.06.2018 otsusega nr 41. 

Planeeritav ala asub Jüri alevikus avalikult kasutatavate Talli tänava ja Aruküla tee ristmiku nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Talli tänavalt.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 4.0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus asuvate Talli tn 2 kinnistu (registriosa 3078050; katastritunnus 65301:001:3758; pindala 21459 m²; sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja Aruküla tee 22 kinnistu (registriosa 14617402; katastritunnus 65301:001:3372; pindala 8058 m²; sihtotstarve 100% tootmismaa) senised maakasutuse sihtotstarbed ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette haljasmaa.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 25.06.2018 - 08.07.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 08.07.2018:

Rae küla Linnulennu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 157 ning vastu võetud 29.05.2018 korraldusega nr 681. Planeeritav ala asub Rae külas, Tallinna Lennujaama vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevast Kanali põigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja transpordimaa krunt parkimisplatsi rajamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Vastavalt planeerimisseaduse on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue transpordimaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.  

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 02.07.2018 - 15.07.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 15.07.2018:

Järveküla Uuesuitsu kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 08.05.2007 otsusega nr 269 ning vastu võetud 12.06.2018 korraldusega nr 739. Planeeritav ala asub Järveküla keskosas, Vana-Järveküla tee ääres, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Järveküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistuteks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ja kaitsehaljastuse maa.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 23.07.2018 - 05.08.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 05.08.2018:

Seli küla Tiidu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 456 ning vastu võetud 27.06.2018 korraldusega nr 823. Planeeritav ala asub Seli külas avalikult kasutatava riigimaantee nr 11201 Vaida - Pajupea tee ääres ning teelt on olemasolev juurdepääs planeeritavale kinnistule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.04.2017 korraldusega nr 486 ning vastu võetud 20.03.2018 korraldusega nr 371. 

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Jaama tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu (registriosa number 2807050; katastritunnus 65301:001:3735; suurus 2947 m²; sihtotstarve 70% elamumaa ja 30% ühiskondlike ehitiste maa) ja Jaama tn 1a kinnistu (registriosa number 13852502; katastritunnus 65301:011:0274; suurus 2828 m²; sihtotstarve 85% tootmismaa ja 15% jäätmehoidla maa) senised maakasutuse kõrvalsihtotstarbed elamumaa ja tootmismaa sihtotstarveteks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd detailplaneeringuga suurendatakse kõrvalsihtotstarvete võrra olemasolevate elamumaa ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete osakaalu ning hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ega krundi minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.06.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Detailplaneeringute kehtestamisest

Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 02.05.2018 korraldusega nr 534. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri kooli vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud Peetri küla Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringut pos 4, 5 ja 6 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.

Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala detailplaneering  

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 665.  Planeeritav ala asub Kopli külas avalikult kasutatava Ülase ja Kasemäe tee ristmiku kagunurgas ning Rae valla üldplaneeringu kohaselt osaliselt ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal. Juurdepääs alale jääb toimuma olemasolevate mahasõitude kaudu Kasemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,06 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, millest ühel paikneb olemasolev majapidamine, kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. Kuna Õiela kinnistu paikneb osaliselt üldplaneeringuga määratletud ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal, millel miljööväärtuslike alade teemaplaneering puudub, on detailplaneeringus hinnatud üldplaneeringus käsitletud miljööd kujundavaid aspekte.

Aruvalla küla Taevasmaa tee 13, 14, 18 ja 19 kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 664. Planeeritav ala asub Aruvalla külas, Taevasmaa tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Aruvalla küla Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja 19 osas. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa.

Aaviku küla Ühistu tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldusega nr 680. Planeeritav ala asub Aaviku küla põhjaosas, Aaviku tee ja Ühistu tee naabruses, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ühistu teelt ning perspektiivselt Õie tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast kolmekümneks elamumaa krundiks kuhu rajada ühe- ja kahepereelamuid ning neid teenindavateks ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamute ja sotsiaalehitiste maa-ala.

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 28.05.2018 - 10.06.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt 10.06.2018:

Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega nr 1052 ning vastu võetud 02.05.2018 korraldusega nr 533. 

Planeeritav ala asub Rae külas, Väike-Tammi tee ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Väike-Tammi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a kinnistute ning lähiala detailplaneering 

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.04.2017 korraldusega nr 486 ning vastu võetud 20.03.2018 korraldusega nr 371. 

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Jaama tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu (registriosa number 2807050; katastritunnus 65301:001:3735; suurus 2947 m²; sihtotstarve 70% elamumaa ja 30% ühiskondlike ehitiste maa) ja Jaama tn 1a kinnistu (registriosa number 13852502; katastritunnus 65301:011:0274; suurus 2828 m²; sihtotstarve 85% tootmismaa ja 15% jäätmehoidla maa) senised maakasutuse kõrvalsihtotstarbed elamumaa ja tootmismaa sihtotstarveteks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd detailplaneeringuga suurendatakse kõrvalsihtotstarvete võrra olemasolevate elamumaa ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete osakaalu ning hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ega krundi minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 12. juunil 2018. Avalikust arutelust võttis osa vaid üks vastuväiteid esitanud isikutest. Vastuväiteid esitanud isikud ei kasutanud planeerimisseaduse § 136 lõikest 5 tulenevat  võimalust oma arvamustest loobuda ning sellest Rae Vallavalitsusele kirjalikult  teatada. Üles jäänud vastuväiteid suunatakse Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

Kopli küla Tammesaare kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 882. Planeeritav ala asub Kopli küla põhjaosas, Ülase tee ja Vahtramäe tee naabruses, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase teelt ning eraomandis olevalt Vahtramäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu neljateistkümneks elamumaa krundiks, üheks üldkasutatava maa krundiks ning kolmeks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.

Veneküla Suksu kinnistu detailplaneering 

Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 738. Planeeritav ala asub Venekülas Tallinna ringtee vahetus naabruses, Varivere tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Varivere teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada üks tootmismaa ja üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu, määrata tootmismaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.