7/25/23

 

Ehitusprojekti muutmine

 

Juhend ehitusprojekti muutmiseks

Varem ehitusloa saanud ehitusprojektis muudatuste tegemise soovi korral või kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitusprojekti või ehitise kasutamise otstarvet muuta, tuleb koostada ehitusprojekti muudatused, mille koostamist kirjeldab majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruse nr 97 ,,Nõuded ehitusprojektile" (edaspidi määrus) § 12.

Ehitus-, planeerimis- ja keskkonnaameti ehituse peaspetsialist otsustab olenevalt ehitusprojekti muudatusest, kas on vajalik taotleda uus ehitusluba või esitada uus ehitusteatis.

Kui ehitusprojekti muudetakse selliselt, et muutuvad ehitusseadustiku § 46 lg 1 p 1 esitatud näitajad, tunnistab vald ehitusloa kehtetuks ja esitada tuleb uus ehitusloa taotlus.

Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 22.07.1995 väljastatud ehitusluba täna kehtetuks ei tunnistata ning ehitise ehitusprojekti koostamise aluseks tuleb võtta vana ehitusloa andmed ja teha vastavalt ümberehitustöödele, kas ehitusteatis või ehitusloa taotlus (kui laiendamine on üle 33% vana ehitusloa järgsest mahust).

 

Ehitusprojekti muudatused peavad sisaldama: 

 1. Tiitelleht, millel märgitakse ära vastavalt määruse § 7-le
  • Töö nimetus;
  • Töö number;
  • Ehitusprojekti staadium või tehnilise dokumentatsiooni nimetus;
  • Ehitise aadress;
  • Projekti muudatuste koostaja nimi ja allkiri;
  • Projekteerimisettevõtte andmed;
  • Töö valmimise kuupäev;
  • Tellija /kinnistu omaniku nimi, allkiri ja kontaktandmed.

 Tiitelleht allkirjastada vastutava spetsialisti poolt.

 1. Sisukord, jooniste loetelu.
 2. Seletuskiri, milles on kinnitatud, et tegemist on projektimuudatusega, mille aluseks on …. kuupäeval ehitusloa nr. …. saanud …. ehitusprojekt (eelmise projekti nimi, projekteerija, projekti kuupäev).Seletuskirjas kirjeldada üksikasjalikult, milles seisnevad tehtavad muudatused võrreldes loa saanud ehitusprojektiga. Iga muudatuse järele seletuskirjas anda viide joonisele, millel muudatus on kajastatud. Näiteks, kui muutus vaid katusekattematerjal, tulebki seda seletuskirjas kirjeldada, lisada viide joonisele ja kinnitada, et katusekonstruktsioonid/tuleohutus jms ei muutunud. Projekteerija peab kinnitama seletuskirjas, et projektimuudatusega ei muutu ehitusseadustikus § 46 lg 1 nimetatud olulised näitajad, näiteks ehitise tuleohutus, energiatõhusus, kasutamise otstarve, mõjuvad koormused või ehitusloas märgitud muud olulised tehnilised näitajad, kui ehitusluba taotleda ei ole vaja.
  Seletuskirja iga leht peab sisaldama infot vastavalt määruse §7 lg 2 sätestatule. Seletuskiri  allkirjastada vastutava spetsialisti poolt.
 3. Asendiplaan, millel näidata/välja tuua/eristada kõik tehtavad muudatused. Kui asendiplaaniliselt midagi võrreldes ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektiga ei muuda, siis lisada muudatusprojekti koosseisu asendiplaani koopia eelmisest ehitusprojektist, mis saab muudatusprojekti asendiplaaniks ning lisada sellele märkus, et asendiplaaniline lahendus käesolevate projektimuudatustega ei muutu. Teadmiseks: asendiplaan on ehitusprojekti lahutamatu osa
 4. Vajalikud joonised, kus on näha ja välja toodud tehtud muudatused. Kõik uued joonised allkirjastada vastava spetsialisti poolt.
 5. Vanade projekti jooniste koopiad, millel muudatused toimusid, lisada muudatusprojekti koosseisu lisadena (selgelt eristada muudatusprojektist), et oleks näha endine olukord ja võimalus võrrelda uute joonistega.
 6. Muudatusprojekt tuleb esitada arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastuse saamiseks ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti koostajale juhul, kui muudatusprojekti koostaja ei ole koostanud esialgset ehitusloa saanud ehitusprojekti vastavalt määruse § 12 lg 4-le. Juhul, kui muudatusprojekti koostaja on sama isik, kes koostas ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti, ei ole selle punkti täitmine eraldi vajalik.
 7. Vajalikud kooskõlastused esitada muudatusprojekti koosseisus kooskõlastuslehel koondina ja iga kooskõlastus eraldi digitaalselt allkirjastatult.
 8. Ehitusprojekti muudatus peab vastama sama staadiumi nõuetele, mille vastab muutetav ehitusprojekti osa vastavalt määruse §12 lg 5.
 9. Muudatusprojekti vormistamisel lähtuda juhendmaterjalist. Digikonteineris esitada ehitusprojekt PDF-failidena ning kogu konteiner digitaalselt allkirjastada omaniku(omanike) ja vastutava projekteerija poolt
 10. Muudatusprojekt esitada koos andmete esitamise teatise ja lisadega e-posti aadressile info@rae.ee
 11. Muudatusprojekti valla poolt kooskõlastamise järel allkirjastab ehituse peaspetsialist muudatusprojekti digikonteineri digitaalselt ja sisestab selle ehitisregistrisse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Taotlejale edastatakse vastav teate e-posti teel.