Täisealise isiku hoolduse seadmine ja hooldajatoetus

  • Hooldus seatakse raske ja sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
  • Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenustega. 
  • Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel, abistamine hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud. Hooldus sisaldab ka järelvalvet, st ohutuse tagamist inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
  • Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. 
  • Nii hooldaja kui ka hooldatava rahvastikuregistrijärgne elukoht peab asuma Rae vallas. 

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.