Rae valla Lagedi kandi üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

5/21/20

Rae valla Lagedi kandi üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 19. mai 2020 otsusega nr 117.

Rae valla Lagedi kandi üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut ligikaudu 2500 ha suurusel alal Lagedi alevikus ja selle ümbruses asuvates külades. Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna linna vaheline administratiivpiir, idapiiriks Rae valla ja Raasiku valla vaheline administratiivpiir ning lõunapiiriks Tuulevälja küla administratiivpiir, Rae peakraav ja Kalmari tee. Planeeringusse on haaratud Lagedi alevik ning selle ümbruses asuvad Kopli küla, Kadaka küla, Tuulevälja küla, Soodevahe küla, Ülejõe küla ja Veneküla nende administratiivpiirides ning osaliselt Karla küla ja Vaskjala küla.

Kuivõrd Rae valla üldplaneeringus ei ole määratud tiheasustusaladel asuvate elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alasid teenindava sotsiaalse taristu ning rohe- ja virgestusalade mahtusid ja asukohti ning hoonestatavate alade jaoks täpseid hoonestustüüpe ja ‑tihedusi ning piirkondi ühendavate sõidu- ja kergliiklusteede võrgustik on lahendatud puudulikult, ja arvestades asjaolu, et Tallinna lähedusest tulenevalt on Lagedi kant kiiresti arenev piirkond, kus elamualasid teenindava taristu planeerimise surve on väga suur, siis vajab see piirkond täpsemat ruumilist planeerimist. Lagedi alevik on raudtee ja Pirita jõe tõttu erinevateks osadeks killustunud, mistõttu on vajalik leida lahendusi nende osade paremaks sidumiseks. Lagedi aleviku ja sellega külgnevate külade omavahelisi piire on vajalik täpsustada, et oleks võimalik tagada alevikule omane tiheasustatud ala areng.

Lagedi piirkonna üldplaneeringu ideekorje

Rae valla Lagedi piirkonna üldplaneeringu ideekorje eesmärk on koguda kokku elanike ettepanekud, mis on sisendiks lähtetingimuste koostamisele ja üldplaneeringu algatamisele. Üleüldiselt võiks mõelda, milliste vahenditega oleks võimalik muuta elu Lagedi piirkonnas meeldivamaks ning kuhu suunas areng võiks toimuda. Kus võiks olla Lagedi keskuseala või avalikud kogunemiskohad kui ka enda elukohapõhiselt: mänguväljakud, kergliiklusteede asukohad või teede seisukord jne.

Ideid korjatakse kuni 01.05.2019.

Teemadekäsitlus:

  1. Lagedi keskuseala ja kogunemiskoht, avalik ruum
  2. Teenuste kättesaadavus ja olemasolu
  3. Arendustegevus ja elanike lisandumine piirkonda
  4. Liiklus, logistika ja ühistransport
  5. Haljasalad, pargid, sport ja vaba aeg
  6. Haldusjaotus ja Lagedi aleviku laiendamine

Lagedi piirkonna ideekorje: https://raevald.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=53c96fd84255417fa7fcd3fd2368fc07

Küsimustega võib pöörduda Rae valla üldplaneeringute arhitekti Stina Metsise (Stina.Metsis@rae.ee) või geoinfosüsteemi spetsialisti Salme Kahuski (Salme.Kahusk@rae.ee) poole.