Rae valla peretoetused

Sünnitoetus (320 eurot)

Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
 • toetust võib taotleda 6 kuu jooksul pärast lapse sündi
Toetuse maksmine:
 • toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole või väljastatakse vallavalitsuse kassast sularahas
 • kolmikute või enamate mitmike sünni puhul makstakse toetust iga sündinud lapse kohta  kehtestatud toetuse kahekordses piirmääras. Näiteks kui toetus on 320 eurot, on selle kahekordne piirmäär 640 eurot. Kolmikute sünni puhul on toetus 3x640 ehk 1920 eurot.
Tingimused toetuse saamiseks:
 • lapse mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt 3 kuud enne lapse sündi
Taotlemine e-teeniduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.
 
Koduse mudilase toetus (180 eurot)
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm ning esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine:
 • Toetust makstakse taotluse esitamisele järgneva kuu eest järgmise kuu 15. kuupäevaks (näiteks lapsevanem esitas taotluse 12. aprillil. Toetust hakatakse maksma alates maist ning maikuu toetus kantakse pangakontole 15. juuniks)
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps on Rae valla lasteaia järjekorras ning ei käi munitsipaal- või eralasteaias
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • laps peab olema vähemalt 18 kuud vana
Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.
 

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

Rae valla eelarvest perede toetamise kord

 
Eralasteaia toetus
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine:
 • Rae valla poolt pakutud lasteaiakohast loobumise korral on toetus sõltuv eralasteaia kohamaksumusest, 2023.a. kuni 488 eurot. 
 • Kui lapsele ei ole pakutud kohta teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias, on lapsevanema kohamaksu suurus kuni 80 eurot ning ülejäänud osa eralasteaia maksumusest tasub vald vastavalt sõlmitud lepingule.
Tingimused toetuse saamiseks:
 • Laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.
Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord on leitav: Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord – Riigi Teataja

 

Lapsehoiuteenuse toetus
 
Kuidas taotleda?
 • Täida taotlusvorm või vabas vormis avaldus ja esita see vallavalitsusele.

Toetuse maksmine

 • Lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale on 80 eurot, ülejäänud osa vastavalt tasub vallavalitsus vastavalt sõlmitud lepingule.

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps ja üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud
 • lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias või kohta pakutakse õppeaasta keskel,
 • laps on 1,5–3 aastane. Õppeaasta keskel 4 aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. augustil).
 
Lasteaia kohatasu soodustus
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm või vabas vormis avaldus ja esita see  vallavalitsusele
Soodustuse saamine, kui samast perest üheaegselt käib Rae valla munitsipaallasteadades mitu last:
 • alates teisest lapsest on lasteaiatasu suuruseks 50% kohamaksumusest.
 • kolmas laps on tasuta.
 • kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% kehtestatud kohatasu suurusest
 • vähekindlustatud pered, kus sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, saavad taotleda soodustus nii lasteaia kohatasu kui toidukulu tasumisel. Soodustuse määra ja perioodi otsustab vallavalitsus. 
   
Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.
 

Lasteaia toidukulu soodustus

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele

Soodustuse saamine:

 • Toidukulu tasumisel võivad taotleda soodustust vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir.
 • Laps ja üks lapsevanem peab elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vallas samal aadressil.
 • Toetuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni ettepanekul.
 • Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima taotluse rahuldamise otsusele järgnevast kuust.

Soodustuse taotlemise alus: Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord

Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.

 
I klassi õpilase ranitsatoetus (170 eurot)
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks
Toetuse maksmine:
 • toetus kantakse pangakontole hiljemalt 30. oktoobriks
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps ja tema mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist
 • laps asub õppima üldhariduskooli 1. klassi
Taotlemine e-teeninduses.
 
Sõidukompensatsioon
 
Kui laps omandab haridust Rae valla koolis, siis on sõit valla poolt finantseeritud liinidel (kohalik liinivedu) tasuta. Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae valda naaberomavalitsuses (Tallinn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Kose vald, Kiili vald), saab sõidukompensatsiooni.

Kuidas taotleda?

Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae valda, siis:

 • täida taotlusvorm, lisa juurde paberile kleebitud kuukaart või kvartalikaart
 • esita taotlus koos sõidukaardiga10. kuupäevaks vallavalitsusele. Hüvitatakse kolmel viimasel kuul õppetöö perioodil kasutatud sõidukaardid
  (nt veebruari, märtsi ja aprilli kuude sõidukaardid tuleb esitada hiljemalt 10. mail. Kui need esitada aga peale 10. maid, siis veebruari kuu sõidukaarti enam ei hüvitata)
Toetuse maksmine:
 • hüvitist kantakse pangakontole 20 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega
 • sõidupiletid hüvitatakse 100% ulatuses
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps õpib kas gümnaasiumi osa (10.-12. klass) päevases õppes, muukeelse kooli 1.-12. klassis või erivajadustega laste koolis
 • laps ja mõlemad vanemad peavad olema registri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • hüvitatakse sõit naaberomavalitsuse kooli ja koju tagasi
 • sõite koolivaheaegadel ja nädalavahetustel ei hüvitata
Taotlemine e-teeniduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.
 
 

Lastelaagri kuluhüvitis (50% osalustasust,  kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2023 on piirmäär 100 eurot)

Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus) ning esita need vallavalitsusele
 • taotluse esitamise aeg on iga kuu 10. kuupäev
 • taotluse võib esitada kolme kuu jooksul pärast laagri toimumist
Toetuse maksmine
 • hüvitise suuruseks on 50% laagri osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • hüvitis kantakse arvelduskontole järgmise kuu 30. kuupäevaks
Tingimused toetuse saamiseks
 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
 • laagri kestvus on vähemalt 6 ööpäeva ning laagrikorraldajal on olemas kas kohalikult omavalitsuselt luba selle haldusterritooriumil laagri läbiviimiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri luba
Taotlemine e-teeniduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.

 

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2023 on piirmäär lapse kohta spordi- kui huvitegevuse hüvitisel kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal.  Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus)  ning esita need vallavalitusele
 • kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsemberini osutatud teenuste eest).
 • taotlusperiood on kalendriaasta

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapselise pere lapse hüvitis on kuni 225 eurot lapse kohta aastas,
  kuid mitte rohkem kui 75% tasutud treening- ja /või õppetasust.
 • hüvitist makstakse iga lapse kohta ühe sporditegevuse ja ühe huvitegevuse eest
 • otsus maksmise või mittemaksmise osas tehakse 45 päeva jooksul

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel ( Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Taotlemine e-teeninduses.

 

NB! Peretoetuste väljamaksmise eelduseks on võlgnevuste puudumine Rae Vallavalitsuse või allasutuste ees.
 

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

 

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018?leiaKehtiv