Jüri staadion

9/13/21

Hange üleval. Projekteerimine 2021.

Asendiplaan

 

Vaskjala ujumiskoht

9/9/21

Vaskjala ujumiskoha rannaala  korrastatud. 

Järgmine etapp: rannamööbli hankimine. 

Author: RETI MEEMA

Rae Riigigümnaasiumi Tuule Spordihoone

9/9/21

Hetkel projekteeritakse. 

Ehitusega alustatakse 2022. suvel.

Planeeritud valmimisaeg 2023. aasta.

3D foto

 

Pärna tee 2 korterelamu rekonstrueerimine

9/9/21

Hange üleval 2021.

Põhiprojekti algus 2021.

Praegune vaade

3D vaade eelprojektist

 

 

Sõnajala Lasteaed

9/9/21

Sõnajala Lasteaed valmib 2022. aastal.

Järveküla Ülemiste liikumisrajad

9/9/21

Hange september 2021

Projekteerimine 2021

Kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis

Peetri pargi II etapp

9/13/21

Ettevalmistused projekteerimiseks. Peagi selgub hanke võitja.

Skeem maa-ala kohta

 

Jüri Noortekeskus

9/9/21

Planeeritud avamine detsember 2021.

3D vaade 1 ja 3D vaade 2

 

 

 

Projektid

11/24/21

 

„Future transport ecosystem management solution"/ „Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks" pilootprojekt

 

FinEst Twins Targa linna tippkeskus koostöös TalTechi ja Aalto ülikooliga ning nelja omavalitsusega (sh Rae vald) kaardistab kohalike omavalitsuste tulevikuprobleeme ning otsib neile parimaid lahendusi. Rae vald koos Tallinna linnaga osaleb pilootprojektis „Future transport ecosystem management solution" („Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks"), mille sisuks on linnakeskkonna probleemidele uudse teadmispõhise lahenduse väljatöötamine ja selle rakendamine.

 

Eesmärk on pakkuda uudne ökosüsteemi raamistik ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks lähitulevikus, kus lisaks olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele lisanduvad ka isejuhtivad viimase miili minibussid ja erinevad mikromobiilsuse lahendused ning vaja on kasutajakeskset lähenemist.

 

Tulemuseks on üks pilootprojekti peamisi väljundeid on kasutajasõbralik infovahetuse platvorm nimega MaaS XT kõigi vajalike teenuste jaoks, ühendades nii olemasolevad kui ka uued lahendused ühisele infovahetuse platvormile. Piloot testib omavahel ühendatud nõudluspõhist transpordi terviksüsteemi reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse nn Ülemiste ja Tallinna sadam ja edasi üle mere Helsingisse. Infovahetusplatvorm ühendatakse olemasolevate kohalike omavalitsuste andmebaasidega ja luuakse avatud ligipääsuga uued andmekogud, et pakkuda isikustatud nõudluspõhiseid proaktiivseid teenuseid. Praktiline piloot sisaldab isejuhtivate busside nõudluspõhist teenust eeslinnades, ühendades need üldise ühistranspordivõrguga ja mikromobiilsuse pakkujatega pealinnas.

 

Projekti tegevuste elluviimiseks sõlmiti Tallina Tehnikaülikooli, Rae valla ja Tallinna linna vahel kolmepoolne partnerluslepe. Projekti tegevusi toetatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna nr 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" tegevuse „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine" elluviimisest. Tegevuste elluviija on Tallinna Tehnikaülikool ja rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Pilootprojekti kestvus 1.01.2021 – 31.05.2023

 

Pilootprojekti raames viiakse koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga läbi ühistranspordi teemaline küsitlus.

Palume Teil vastata küsimustele, millega soovime infot Rae valla elanike igapäevaste liikumisviiside kohta. Samuti palume hinnangut ühistranspordi ja uute planeeritavate liikumisvõimaluste - trammiliinide ja isejuhtivate sõidukite kasutamise võimaluste kohta Rae vallas. Küsitlus on anonüümne ning saadud vastuseid kasutatakse üldistatud kujul, eesmärgiga parandada Rae valla elanike liikumisvõimalusi. 

Kuna pilootprojekti osaks on ka elektritõukerataste renditeenuse integreerimine ühistranspordisüsteemi, loosime kõigi küsitlusest osavõtjate vahel välja elektritõukeratta.

Rae valla liikuvusuuringu tulemuste RAPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haridusministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfond   

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

Harju Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald ja Viimsi vald osaleb kohalike omavalitsuste noorsootöö arendamise tegevussuunas.

Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noorinoorsootöösse. Programmis osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud väljauuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. Hiljem peavad mudelid olema kohaldatavad ka teistele piirkondadele.

Programmi kestvus 02.01.2019 kuni 31.12.2020. 

Programmi maksumus maksimaalselt 423 289 eurot.

Peamised tegevused: 

 • olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine,
 • uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu; sealhulgas:
  • Luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda.
  • Luuakse digilahendus, milles on noortele mõeldud piirkonna info (sh sündmused, üritused)
  • koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse noorte infoäpp ja chatbot.
  • YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 youtuber'it, kes hakkavad tootma kvaliteetse sisuga noorteinfot (videoklipid, vlogid).
  • Piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).

Tulemused rohkem Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku, Rae ja Viimsi valla ning Maardu linna noori onkaasatud noorsootöösse. Planeeritav noorsootöö teenustes osalevate noorte sihttase tegevuste lõppedes on60%, st kaasatakse vähemalt 12% uusi piirkonna noori. Noortele luuakse piirkonda 21 uut võimalust.

Lisainfo kodulehtedelt:

Vastutaja Anija Vallavalitsus.

Kontaktisik Anija valla abivallavanem Marge Raja tel 619 9005 või 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.

 

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Haridus- ja  Noorteamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

 

PEETRI PARGI SKATEPARK

Tänavu septembris avati Peetri alevikus Kungla teel Peetri pargi I etapp, mis on osa Rae valla ca 5 hektarit hõlmavast suurest arendusest. Juba enne ametlikku avamist leidis park palju huvilisi ning muutus kiiresti kogukonnas väga populaarseks ajaveetmise kohaks. Muude põnevate väljakute seas rajati parki skatepark, mis on tänaseks leidnud ohtralt kasutajaid ning kuuldused vingest rulapargist on levinud kaugemalegi. Projekt sai toetust Leader III meetmest 2019. aastal.

Kiiresti arenev Peetri alevik on väga populaarne elukeskkond, eriti just noorte perede seas ning elanike arv kasvab siin kiiresti. Lisaks olemasolevale kergliiklusteede võrgustikule vajas piirkond hädasti  uusi sportimise ja aktiivse vaba aja veetmise võimalusi. Vastavatud Peetri park on väga mitmekülgne ja sisaldab endas mitmeid elamusi pakkuvaid atraktsioone, ent parki eristab teiste omataolistega võrreldes ekstra siia ehitatud Eesti kõige suurem betoonist valatud skatepark, mida täiendab Eesti esimene avalik parkuuripark.

Tänapäevase disaini ja funktsionaalsusega rulapark vastab kõige kõrgematele turvalisuse nõuetele. Peetri pargi skatepark eristub oma suure basseini poolest. Kolme osaga bassein arendab sõitjate oskuseid ja võimaldab need viia uuele tasemele, andes võimaluse uutele Euroopa meistritele sirgumiseks. Rajatud on spetsiaalne taristu triki-tõukerataste, rulatajate ja BMX krossi harrastajate jaoks. Park sobib hästi nii algajatele kui ka kogenud sõitjatele.

Taoline rajatis paneb noored liikuma ja  nautima ekstreemsporti. Skatepark on kasutuses varahommikust hilisõhtuni, mis kõneleb sellest, et noored veedavad vabas õhus aktiivselt aega väga hea meelega. See parandab noorte füüsilist tervist, vaimset võimekust, samas suurendab noorte omavahelist suhtlemisoskust ning aitab kaasa kogukonna ühtsustunde arenemisele.

Tänu Leader toele on võsastunud ja soine ala on muutunud korrastatud ja sisukaks vabaajaveetmise alaks sportlastele ja harrastajatele, lastele, noortele ja täiskasvanutele. Rulapark on oluline ja keskne osa suuremast üldkasutatavast alast, kus saab teha sporti ja korraldada kultuuriüritusi. Kogu Peetri pargi projekt valmib aastal 2023 ning kogu investeeringu suuruseks on planeeritud 1,8 miljonit eurot.

Projekti kogumaksumus: 119 405,40 eurot

Toetuse summa: 49 982,32 eurot (toetatud Põhja-Harju Koostöökogu strateegia meetmest 3, „Elukeskkonna väärtustamine")

Elluviimise aeg: 2020

Vaata ajakirja Rae Sõnumid artiklit SIIT
Fotod avaüritusest
Video avaüritusest