Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

25.01.19
Rae valla noortele makstav kompensatsioon B-kategooria juhilubade saamisel on 180€.
 
Kompensatsiooni tingimused:
 • Noor on omandanud vähemalt põhihariduse
 • Noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21 aastat
 • Noore elukohaks on taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald
 • Noor on läbinud Maanteeameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt

Taotluse blankett.

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018037

2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetus

26.03.19
Toetust antakse sihtotstarbeliselt õppevahendite ja/või inventari soetamiseks, mille abil:
 • luuakse täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Rae vallas;
 • luuakse võimalusi erivajadustega ja/või riskikäitumisega laste osalemiseks huvitegevuses ja -hariduses;
 • luuakse täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
 • suurendatakse huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavust;
 • pakutakse huvitegevust ja –haridust rohkemale arvule noortele.
Ühe taotluse kohta on toetust kuni 4000 eurot. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ning ei toetust eraldata Rae valla hallatavatele asutustele.
Taotlusi saab esitada Rae valla iseteeninduses alates 1. aprillist kuni 30. aprillini
 
Vaata täpsemalt 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetus - https://www.riigiteataja.ee/akt/428022019020
Taotlust on võimalik esitada lihtsalt ja mugavalt meie e-keskkonnas.
 
Автор: KRISTI ARU

Lastelaagri kuluhüvitis

Lastelaagri kuluhüvitis (50% osalustasust,  kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas)

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus) ning esita need vallavalitsusele
 • taotluse esitamise aeg on iga kuu 10. kuupäev
 • taotluse võib esitada kolme kuu jooksul pärast laagri toimumist

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% laagri osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär,
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär,
 • hüvitis makstakse välja 20 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise tähtajast.

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
 • laagri kestvus on vähemalt 6 ööpäeva ning laagrikorraldajal on olemas kas kohalikult omavalitsuselt luba selle haldusterritooriumil laagri läbiviimiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri luba

Lastelaagri osaleja kuluhüvitise taotlus

Mittetulundusliku tegevuse toetus

Rae Vallavolikogu võttis 18.12.2018 vastu Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtosttarbelise toetamise korra. 

Korra alusel saavad toetust  taotleda MTÜ-d, sihtasutused ja eraisikud ning seda kultuuritegevuse, sporditegevuse, rahvahariduse, noorsootöö ja sotsiaaltöö projektide ellu viimiseks.

Toetust antakse kuni 80% projekti kogumaksumusest, eraisikutele suunatud toetuste (nt osalemine rahvusvahelisel tiitlivõistlusel) puhul kuni 50% projekti kogumaksumusest.

Milleks täpselt toetust antakse, milliseid projekte eelistatake, millised on nõuded taotlejale jm oluline info -  tutvu kindlasti enne taotluse esitamist vastava määrusega


Toetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

 • I taotlusvooru 15. veebruariks,
 • II taotlusvooru 15. maiks,
 • III taotlusvooru 15. augustiks,
 • IV taotlusvooru 15. novembriks.

Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Otsus toetamise/mitte toetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Toetuse saaja on kohustatud peale projekti lõppemist ühe kuu jooksul esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ning lisama sellele juurde kuludokumendid.
Taotleja igapäevaseks ülalpidamiseks vajalike tegevuskulude toetuste taotlemise puhul tuleb taotlus esitada eelarveaastale eelneva aasta 01. septembriks. Eelnimetatud toetust saavate ühenduste nimekiri ja toetussummad nähakse nimeliselt ette valla eelarves.
Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti toetuskorraga, kus on toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele, loetletud toetuse määramise üldised kriteeriumid jne.

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord
Komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine
Komisjoni koosseisu kinnitamine

Taotlus- ja aruandevormid

 

Laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2019 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuid hiliseim tähtaeg möödunud kalendriaasta treeningute eest kuluhüvitise taotlemiseks on 15. jaanuar

Toetuse maksmine:

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • otsus hüvitise maksmise osas tehase 45 päeva jooksul peale taotluse esitamist.

 

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel (Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Rae valla eelarvest perede toetamise kord
Rae valla eelarvest makstavate perede toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad 2017