Noorte toetused Rae vallas

4/20/22

Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele

Stipendiumiga toetatakse 14-19-aastaseid üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivaid õpilasi osalemaks välismaal vahetusõppes. Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks õppepoolaastaks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks.

Taotlejaks võib olla 18-19-aastane noor, 14-17-aastase noore puhul võrdset hooldusõigust omavad vanemad või lapse ainuhooldusõigust omav lapsevanem või eestkostja, kes on Rae valla elanikud taotlusele eelnenud aasta 31. detsembri seisuga.

Taotlusi saab esitada Rae valla iseteeninduses stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks või 1. oktoobriks.

Välisõppe stipendiumi taotlus (alaealine)

Välisõppe stipendiumi taotlus (täisealine)

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/424012020049

Rae valla noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

5/14/24

Noorte omaalgatusprojektide toetamise eesmärgiks on ettevõtlikud ja aktiivsed Rae valla noored. Noorte omaalgatusprojekti kaudu toetatakse Rae valla noortele suunatud tegevusi ja üritusi.

Toetust võib taotleda Rahvastikuregistri järgi Rae vallas elav 7.-26. aastane noor, alaealise puhul tema hooldusõiguslik vanem või eestkostja.

Igal omaalgatusprojektil peab olema mentor.

Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mis on:

 • seotud noorte koolivaheaja ja/või vabaaja sisustamisega;
 • innovaatilised ja uudsed;
 • noortele laialdase ja positiivse mõjuga;
 • seadnud oma projekti sihtgrupiks 7-19-aastased noored;
 • oma tegevusse kaasanud vähemate võimalustega ja/või erivajadustega noori;
 • kavandatud erinevate noortele suunatud digilahenduste välja töötamiseks;
 • suunatud suurema arvuga noortele.

Toetust makstakse kuni 500 eurot ühe omaalgatusprojekti kohta.

Taotlusi saab esitada Rae valla iseteeninduskeskkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on iga kuu 1. kuupäev.

Toetuse määramise kriteeriumite ja muu vajaliku infoga saate tutvuda SIIN.

Lisainformatsioon: noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap kadi.kuhlap@rae.ee, 5552 5478.

 

Taotlus- ja aruandevormid:

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

7/5/23

Rae valla noortele makstav kompensatsioon B-kategooria juhilubade saamisel on 180€.

Kompensatsiooni tingimused:

 • Noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21. aastane
 • Noor on omandanud vähemalt põhihariduse
 • Noore elukohaks on taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald
 • Noor on läbinud Transpordiameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt

Taotlus tuleb esitada Rae valla haridus- ja kultuuriametile 90 (üheksakümne) kalendripäeva jooksul peale Transpordiameti poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist.

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord–Riigi Teataja

Rae valla huvihariduse ja huvitegevuse toetus

5/14/24

6. mail 2024 avaneb Rae valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise voor

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on suunatud Rae vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele, mille eesmärgiks on huvitegevuse maksimaalne võimaldamine, selles noorte osaluse jätkumine ja alternatiivsete lahenduste toetamine.

Toetust antakse sihtotstarbeliselt toetuse eesmärgi täitmiseks vajalike vahendite (sh tehnoloogiliste vahendite, litsentsitasude jms) soetamiseks, mille abil:

 • luuakse võimalusi erivajadustega ja/või riskikäitumisega laste osalemiseks huvitegevuses ja -hariduses;
 • suurendatakse huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavust;
 • pakutakse huvitegevust ja -haridust rohkemale arvule noortele.

Toetust eraldatakse Rae valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest läbi toetusfondi kohalikele omavalitsustele ning mis on kooskõlas Rae Vallavalitsuse poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga. 2023. aasta eelarve antud toetuse kogusummaks on 20 000 eurot.

Toetuse suurus ühe taotluse kohta on kuni 3000 eurot.

Toetust ei eraldata Rae valla hallatavatele asutustele.

Taotlusi saab esitada Rae valla iseteeninduskeskkonnas alates 6. maist kuni 17. maini.

Toetuse määramise kriteeriumite ja muu vajaliku infoga saate tutvuda SIIN.

Lisainformatsioon: noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap kadi.kuhlap@rae.ee, 555 254 78.

 

Taotlus- ja aruandevormid:

 

Ülevaade toetatud projektidest

2023

I voor

 • Lastekoolitus OÜ (1798€)
 • MTÜ Harju Jalgpallikool (3000€)
 • Robopesa OÜ (2742€)
 • Spordiklubi Airpark (3000€)
 • Süstaslaalomi klubi Pirita (3000€)

II voor

 • Marrandite Spekter MTÜ (1481€)
 • MTÜ Harju Jalgpallikool (298,30€)
 • Raul Must Sulgpallikool MTÜ (945€)
 • Mittetulundusühing Mirru abiks (735,70)
 • OÜ Aruotsa (3000€)

2022

I voor

 • Nutigeen OÜ (1470€)
 • Raul Must Sulgpallikool MTÜ (3000€)
 • UK Stuudio OÜ (558€)
 • Raekool OÜ (2990,57€)
 • Lastekoolitus OÜ (2997,47€)
 • Mittetulundusühing Huvistuudio ÕHIN (489,59€)
 • Spordiklubi Airpark (3000€)

II voor

 • Danceda Studio OÜ (400€)
 • Raul Must Sulgpallikool MTÜ (950€)

III voor

 • MTÜ Harju Jalgpallikool (300€)
 • Nutigeen OÜ (1550,27€)
 • Spordiklubi Fortuna (500€)
 • Mittetulundusühing Huvistuudio ÕHIN (1459€)
 • ÜKSTEIST HOIDES Mittetulundusühing (335,10€)

2021

 • Dualteam OÜ (1495,20€)
 • Lastekoolitus OÜ (3000€)
 • Lumbricus OÜ (1998,22€)
 • MTÜ Laste arengu- ja tugikeskus (3000€)
 • Nutigeen OÜ (2549€)
 • Raekool OÜ (2994,80€)
 • Süstaslaalomi klubi Pirita (2650€)
 • UK Stuudio OÜ (2391€)
 • MTÜ Ruumiharidus (1980€)
 • MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija (1200€)
 • Spordiklubi Airpark (3000€)
 • Nutigeen OÜ (880€)
 • Mittetulundusühing Huvistuudio ÕHIN (332,52€)

2020

 • Süstaslaalomi klubi Pirita (3000€)
 • UK Stuudio OÜ (729€)
 • MTÜ Huvistuudio Õhin (1891€)
 • Lumbricus OÜ (3840€)
 • MTÜ Ruumiharidus (2800€)
 • Laste ja noorte õppekeskus (2700€)
 • Dance Team Royal MTÜ (2000€)
 • MTÜ Üksteist Hoides (3040€)

2019

 • MTÜ Ruumiharidus „Arhitektuurikooli Rae haru käivitamine (1508€)
 • Nutigeen OÜ „Robootika ring" (3200€)
 • Laste ja Noorte Õppekeskus „Tehnoloogiaringid lastele ja noortele Rae vallas" (3490€)
 • Drive It Up Kitarrikool OÜ „Drive It Up kitarrikool Peetri vabaajakeskuses" (4000€)
 • LA Music OÜ „Ukulele rühmatunniks ukulelede soetamine" (557€)
 • MTÜ Üksteist Hoides „Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio õppevahendite soetamine" (2802€)
 • Spordiklubi Airpark „Akrobaatika ja tumblingu treeningu inventari airtrack ja slackline soetamine" (2443€)

2018

 • Laste ja Noorte Õppekeskus „Tehnoloogiaringid lastele ja noortele Rae vallas" (3320€)
 • Noorte Muusikute Arendamise Klubi „Muusikalise huvitegevuse mitmekesistamine Rae vallas" (4000€)
 • Spordiklubi Airpark „Parkuuri ja akrobaatika tegevuste arendamine ja laiendamine Rae vallas" (3000€)
 • MTÜ Huvistuudio Õhin „Koorimikrofonid" (1756€)
 • MTÜ Vaskjala Külaselts „Vaskjala multimeedia labor" (3000€)
 • Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio „Asutatud Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio arendamine" (2924€)
 

Lastelaagri kuluhüvitis

Lastelaagri kuluhüvitis (50% osalustasust,  kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas)

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus) ning esita need vallavalitsusele
 • taotluse esitamise aeg on iga kuu 10. kuupäev
 • taotluse võib esitada 3 kuu jooksul pärast laagri toimumist

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% laagri osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär,
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär,
 • hüvitis makstakse välja 20 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise tähtajast.

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
 • laagri kestvus on vähemalt 6 ööpäeva ning laagrikorraldajal on olemas kas kohalikult omavalitsuselt luba selle haldusterritooriumil laagri läbiviimiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri luba

Lastelaagri osaleja kuluhüvitise taotlus

Mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbeline toetamine

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korra alusel saavad vallalt toetust taotleda MTÜ-d, sihtasutused ja eraisikud ning seda kultuuritegevuse, sporditegevuse, noorsootöö ja sotsiaaltöö projektide ellu viimiseks.

Toetust antakse kuni 80% projekti kogumaksumusest, eraisikutele suunatud toetuste (nt osalemine rahvusvahelisel tiitlivõistlusel) puhul kuni 50% projekti kogumaksumusest.

Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korraga, kus on toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele, loetletud toetuse määramise üldised kriteeriumid jne.

Taotluse palume esitada läbi e-keskkonna vajutades SIIA.

Toetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

 • I taotlusvooru 15. veebruariks,
 • II taotlusvooru 15. maiks,
 • III taotlusvooru 15. augustiks,
 • IV taotlusvooru 15. novembriks.

Taotlus- ja aruandevormid

Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Otsus toetamise/mitte toetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Toetuse saaja on kohustatud peale projekti lõppemist ühe kuu jooksul esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ning lisama sellele juurde kuludokumendid.
Taotleja igapäevaseks ülalpidamiseks vajalike tegevuskulude toetuste taotlemise puhul tuleb taotlus esitada eelarveaastale eelneva aasta 01. septembriks. Eelnimetatud toetust saavate ühenduste nimekiri ja toetussummad nähakse nimeliselt ette valla eelarves.

Komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Komisjoni koosseisu kinnitamine
 

 

Laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2024 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuid hiliseim tähtaeg möödunud kalendriaasta treeningute eest kuluhüvitise taotlemiseks on 15. jaanuar.

Toetuse maksmine:

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • otsus hüvitise maksmise osas tehase 45 päeva jooksul peale taotluse esitamist.
   

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel (Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Rae valla eelarvest perede toetamise kord