Eskiislahenduse tutvustusele laekunud ettepanekud

11/28/18
Põhjapiirkonna üldplaneeringule laekus ettepanekuid kokku 29-lt isikult, ettevõttelt või kogukonnalt. Ettepanekute alusel on lahendust korrigeeritud või esitatud Vallavalitsuse poolsed põhjendused ettepanekuga mitte arvestamiseks. Vallavalitsus tänab kõiki aktiivse koostöö eest. Jätkub üldplaneeringu lahenduse täpsustamine, tekstilise osa koostamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
 
 

Alusuuringute ja eskiislahenduse tutvustus

Toimus alusuuringute ja esmase eskiislahenduse tutvustus

5/3/22

Alusuuringute ja esmase eskiislahenduse tutvustus

Põhjapiirkonna üldplaneeringu alusuuringute ja esmase eskiislahenduse tutvustus toimus 7. juunil Peetri ja 14. juunil Assaku alevikus. Lahendusega saab tutvuda ja ettepanekuid esitada kuni 1. septembrini 2018.

5/3/22

Elanike küsitluse tulemused

2017. aasta kevadel viidi läbi Rae vallavalitsuse poolt ellu kutsutud põhjapiirkonna elanike küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada, mis teeb kõige enam muret ja millega võiks uues põhjapiirkonna üldplaneeringus arvestada.

Küsitlus viidi läbi planeeringuga hõlmatud alal, kus põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Põhjapiirkonna üldplaneering on algatatud 2016 aasta novembris ja selle lõpliku heakskiitmiseni kulub kokkuvõttes veel vähemalt neli aastat aega.

Üldplaneeringute arhitekt tõi küsitluse kokkuvõttes välja, et kõige rohkem vastajaid oli Rae küla elanike hulgas, kuid vastused saadi ka kõikide teiste elamupiirkondade esindajatelt. Kõige vähem aktiivsed vastajad olid Assaku elanikud.

Küsitluse tulemused näitasid, et peamine probleem on suhteliselt hõre ühistranspordivõrgustik, mistõttu kasutatakse peamise liikumisvahendina eratransporti. Vastajad sooviksid enam kergliiklusteid, mis on peamine probleem ennekõike Rae küla vastanute seas. Viimased viitasid ka korduvalt Tartu mnt alt Peetri ja Rae küla vaheliseks ühenduseks vajalikule kergliiklustunnelile.

Olenemata elukohast soovivad elanikud üksmeelselt rohkem haljasalasid, parke, spordirajatisi või –platse ning igapäevaseks eluks vajalike teenuste, nagu näiteks perearstikeskuste või piirkonna kaupluse, olemasolu. Vastajad tõid sageli välja ka selle, et sooviksid logistikaparkide suuremat eraldatust elamualadest, milleks sobib näiteks kõrghaljastuse puhveralade rajamine.

Põhjapiirkonna üldplaneeringu osas on vallavalitsus 2017. aastal tellinud ka erinevad alusmaterjalidena kasutatavad uuringud nagu mürakaart, liikuvusanalüüs, väärtuslike põllumaade ning rohevõrgustiku väärtuste uuring, mis valmivad 2018 aasta esimeses pooles. Elanike küsitluse ja uuringute tulemuste analüüsi alusel on pidevas töös ka planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine.

2018. aastal korraldab vallavalitsus kindlasti ka vahepealseid kokkuvõtvaid eskiisitutvusi piirkondade kaupa.

Küsitluse tulemused leiab SIIT

Author: URMAS ALAS
5/3/22

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamine 4. juulil 2017

Vallavalitsuse korraldus 04. juuli 2017 nr 930

Lisad

Lähteseisukohad

KSH väljatöötamise kavatsus

Ettepanekud ja kokkuvõte

 

Author: URMAS ALAS
5/3/22

Põhjapiirkonna üldplaneeringu algatamise muutmise otsus 

21. veebruaril 2017 võttis Rae vallavolikogu vastu otsuse põhjapiirkonna algatamise otsuse muutmise kohta, millega muutuvad planeeritava ala piirid.

Põhjapiirkonna algatamise muutmise otsus ja uus piir

 

Author: URMAS ALAS

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171.

Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 26300ha.

 

 

 

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus