« Tagasi

Rae valla kliima- ja energiakava 2030 koostamine

Rae valla kliima- ja energiakava 2030 koostamine veebruar-detsember 2022

Eesmärk on läbi mõelda, kirjeldada ning püstitada strateegilised eesmärgid parendamaks kohaliku elukeskkonna kvaliteeti ja looduskeskkonna seisundit. Rae valla kliima- ja energiakava on strateegiline dokument, mis aitab läheneda erinevatele keskkonna- ja kliimavaldkondadele terviklikult. Seatavate strateegiliste sihtide ja eesmärkide ning ühiste pingutuste abil saab kohalikul tasandil teadlikumalt liikuda kliimamuutuste pidurdamise ja kliimaneutraalsuse saavutamise suunal.

Kliima- ja energiakava koostamise käigus kaardistatakse ja analüüsitakse Rae valla praegune olukord (looduskeskkond ja biomajandus; maakasutus ja planeerimine; taristu ja ehitised;  energeetika ja varustuskindlus; ringmajandus; kogukond, teadlikkus ja koostöö; tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus). Tuuakse välja kohaliku tasandi kliimariskid, lahendused riskide maandamiseks ning energiatõhususe saavutamiseks. Ühiselt kujundatakse seeläbi Rae valla visioon kliima- ja energiavaldkonnas, sh sihistatakse prioriteetsemad valdkonnad. Rae valla kliima- ja energiakava on aluseks edasiste arenduste ja investeeringute kavandamisel, investeeringuteks raha taotlemisel ning analüüsitud otsuste tegemisel.

Tulemusena on valminud Rae valla kliima- ja energiakava 2030, mille rakendamise tulemusel plaanitakse ja juhitakse kliimamuutuste mõjuga kohanemise valdkonda ja energiatõhususe strateegiaid Raes terviklikult ühe arengukava kaudu ning koondatakse ja ühtlustatakse erinevates valdkondlikes arengudokumentides kliimamuutuste mõjuga kohanemise käsitlust. Tõuseb Rae valla pädevus ja kohaliku tasandi teadlikkus kliimamuutuste ja energiatõhususe valdkonnast ning eesmärkidest, et tõsta elu, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteeti kliimaneutraalsuse suunal.

Kliima- ja energiakava koostamise protsessi raames viiakse läbi erinevaid seminare, töötubasid valdkondade spetsialistide ja huvitatud osapooltega. Koosloomes on siht jõuda ühiselt Rae valla kliima- ja energiavaldkonna visioonini, selgitada prioriteetsemad valdkonnad, strateegilised eesmärgid ja tegevused, et jõuda ühisel pingutusel kliimaneutraalseni. 

Rae valla kliima- ja energiakava koostamise orienteeruv ajakava:

  • veebruar, märts  – dokumentide, materjalide hankimine ja läbitöötamine, sh sisendite saamine valla erinevate valdkonna spetsialistidest, töörühma koondamine
  • aprill, mai – kaasamiskoolitused, seminarid, töötoad jmt
  • juuni kuni august – meetmete ja mõõdikute välja töötamine
  • september – RKEK tutvustamine, täiendamine
  • oktoober – RKEK üle andmine
  • november, detsember – RKEK tutvustamine volikogule

Rae valla kliima- ja energiakava 2030 koostab Balti Keskkonnafoorum BEF Estonia

 

TEADAANNE

Kliima- ja energiakava avalik kaasamiskoosolek toimub 01.06.2022 kell 17:00-19:00 Rae Kultuurikeskuse saalis (Aruküla tee 9, Jüri). 

Registreerimine: SIIN

Kaasamiskoosolekul arutleme, millised kliimamõjud ja kuidas mõjutavad Rae valla erinevaid sektoreid (nt energiamajandust, transporti, looduskeskkonda).

Kohtumise üheks osaks on ka töötuba, mis annab elanikele võimaluse kaasa rääkida kliimamuutustega kaasnevatest kitsaskohtadest oma piirkonnas.

Kliima- ja energiakava koostab ja avalikku arutelu viib läbi Balti Keskkonnafoorum

 

Lisainfo:
Maie Liblik
arendusjuht
maie.liblik@rae.ee