Algab Lagedi – Tuulevälja valgustusega kergliiklustee projekteerimine

 

4. mail 2017 allkirjastati töövõtuleping valgustusega kergliiklustee projekteerimiseks Kooli tee ja Kuuse tänava ristumise kohast kuni Kadaka küla Pajupea teeni. Projekteerimise käigus selgub ühtlasi kummal pool maanteed hakkab kergliiklustee asuma.

Kergliiklustee projekteerimise töid teostab Osaühing Reaalprojekt. Leping näeb ette kuuekuulist töötegemise tähtaega ning töö maksumus on 20 700 eur.

Kergliiklustee ehitus on planeeritud aastasse 2018. 

Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee

Lehe sisu

Algab Mõigu tee remont

26. aprillist alustatakse Mõigu tee remontimise ja sõidutee äärde kergliiklustee ehitamisega. Tööde lõpptähtajaks on 15.juuni 2017.

Ehituse ajaks suletakse sõidukite liikluseks remonditav teelõik ja ümbersõit toimub Küti, Pargi ja Peetri teede kaudu.

Liiklusskeemi leiab SIIT

Töid teostab hankel parima pakkumuse teinud InfraRoad OÜ. Tööde maksumus on 172 973 eur. 

Sõidutee ehitatakse seitse meetrit laiaks, valgustatakse ja kooli poole tee äärde ehitatakse kolme meetri laiune kergliiklustee. 

 

Täna ehitusosakonna vastuvõtt kella 14-st

Täna, 28. oktoobril, algab ehitusosakonna vastuvõtt kell 14.

Põhjus: ametnike koolitus.

Palume ebamugavuse pärast vabandust!

Ehitusamet

Viga Rae Sõnumite juulinumbris

Vabandame kõigi inimeste ees, kes leiavad Rae Sõnumite juulinumbrist lehekülg nr 7-lt vale sünnipäevalaste nimekirja. Kahetsusväärselt on sattunud lehte vana ja tänasel päeval mittepädev nimekiri.

Rae Sõnumite juulikuu parandatud verisooni saab lugeda siit https://www.rae.ee/documents/823250/5965307/Rae+Sonumid+7+veeb+vers+2.pdf/41af7eef-6b9d-4e5b-b1a2-4468aa0b7b6a 

Veelkord vabandades,
Rae valla haridus- ja sotsiaalamet ning Rae Sõnumite toimetus

Kodutoetus lasterikastele peredele

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.07.2015.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
 
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
 
Toetuskõlblikud tegevused:
eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude rajamine, muutmine või asendamine
eluaseme renoveerimine
ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine
eluaseme soetamine leibkonnale
eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine
 
Nõuded taotlejale:
Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist.
Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud.
Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus.
Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud.
 
Nõutavad dokumendid:
taotlus 
taotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopia
ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetele
koopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks määramise otsusest
taotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2013 ja 2014 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametist
juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2013 ja 2014 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta
 
Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris.
 
Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:
 
Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
ehitustööde eelarve
hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid
hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise
 
Eluaseme soetamine:
soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks internetist
 
Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:
 
krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.
 
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx „Kodutoetus“, Hobujaama 4, Tallinn, 10151. 
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri  poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel . 
 
Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.
 
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110.

22. juunil vallamaja suletud

22. juunil vallamaja suletud. Soovime kõigile häid pühi!

Kohtumiseni 25. juunil!

Rae Vallavalitsus kuulutab välja 2014. aastal valmiva Peetri lasteaia nimekonkursi

Aastal 2014 avab uksed Peetris Aruheina teel käesoleval aastal ehitatava Selveri juures 180-kohaline lasteaed. Uuele lasteaiale tuleb leida meeldejääv ja iseloomustav nimi.

Kuulutame välja Aruheina teele ehitatavale lasteaiale nime leidmiseks konkursi.
Lasteaia projekt näeb ette arhitektuurselt moodsat ja rõõmsat hoonet, mille ruumid on valgusküllased ja avarad.
Hoone ehitatakse multifunktsionaalseks, mis võimaldab ka piirkonna elanikel kasutada ligikaudu 200 m2 saali õhtusel ajal oma hobidega või spordiga tegelemiseks.  

Ootame osalema nimekonkursil!
Nimekonkurss kestab 10.maist – 30. juunini 2013

Nimekonkursi ajakava ja tingimused

  • Kuni mai lõpuni saab esitada nimeettepanekuid

Konkursil osalemiseks tuleb saata nimeettepanek 31.maiks aadressile sonumid@rae.ee või tuua vallamajja sekretäri kätte kinnises ümbrikus märksõnaga „Lasteaia nimekonkurss". Konkursil osaleja esitab koos lasteaia nimeettepanekuga oma nime ja kontaktandmed. Nimeettepanekuid võib esitada 31.mail kuni kella 12.00 – ni.

  • Juunikuu jooksul saab hääletada esitatud nimeettepanekute poolt

Esitatud nimeettepanekud on hääletamiseks kättesaadavad Rae valla koduleheküljel www.rae.ee ja Peetri aleviku koduleheküljel www.peetri.ee kuni 30.juunini. Rahvahääletus algab juuni esimestel päevadel vahetult peale nimeettepanekute laekumist. Pakutud nimi peab olema korrektne ning vastama konkursi sisule. Ebakorrektsed nimed konkursil ei osale. Igal konkursil osalejal on õigus esitada piiramatu arv nimeettepanekuid.

  • Juulikuus valib žürii uuele lasteaiale välja nime enim rahva poolt hääli saanud viie nime hulgast

Žürii koosseisu kuuluvad Rae Vallavalitsuse, lasteaedade ja Peetri aleviku esindajad. Žürii poolt välja valitud nime autor on nimekonkursi võitja.  Võitja selgub enim rahva poolt hääli saanud 5 nime hulgast juulikuu jooksul.

  • Augustikuus tehakse uue lasteaia nimi avalikuks

Uue lasteaia nimi tehakse avalikuks 24. augustil Peetri aleviku päeval. Nimekonkursi võitja saab autasuks Rae Spordikeskuse kinkekaardi väärtuses 60 eurot. Kõigi osalejate vahel loositakse välja ka eriauhind. Uue lasteaia nimest teavitatakse Rae valla ja Peetri aleviku kodulehekülgedel ning vallalehe Rae Sõnumid septembrinumbris.

Showing 8 results.
Items per Page 20
of 1