Raske ja sügava puudega lapsed

Suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega kuni 17-aastastele lastele (kaasa arvatud) pakutakse lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust.

Teenuste taotlemine algab kohalikust omavalitsusest, see tähendab, et lapse seaduslik esindaja peab kõigepealt pöörduma elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse.

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Teenust osutatakse kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus (asutuses).

Lapsehoiuteenust on võimalik saada eeldusel, et

  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine)
  • laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses, vaid on kas koolieelsel või koduõppel.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Samuti saab teenust kasutada tundide arvestuses.

Tugiisikuteenus*

Tugiisikuteenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne.

Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks kas õppida, töötada või tööd otsida.

Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt ning tugiisiku täpsed tööülesanded pannakse kirja temaga sõlmitavasse lepingusse.

Transporditeenus

Transporditeenust osutatakse lapsele, et ta saaks osaleda lapsehoiu- või tugiisikuteenusel.

Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks, vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu- või tugiisikuteenusele.

 

Tugiisikuteenuse taotlemine (selgitav joonis)

Tugiisikuteenuse taotlemine