7/20/23

 

Kohustused ehitamisel ja lammutamisel

 

Ehitamine

Vähemalt kolm päeva enne ehitamisega alustamist tuleb Rae Vallavalitsusele läbi ehitisregistri esitada vormikohane teatis ehitamise alustamise kohta.

Ehitamise alustamise teatises esitatakse andmed ehitise, ehitamise alustamise aja, omanikujärelevalve tegija ja ehitamist teostava isiku nime, isiku- või äriregistri või muu registri koodi või isikukoodi puudumise korral sünniaja ning omanikujärelevalve tegija ja ehitamist teostava isiku kontaktandmete kohta.

Ehitamise alustamise teatises tuleb esitada järgmised andmed: ehitamise alustamise aeg, ehitamist teostava isiku ja omanikujärelevalve tegija nimi (kontaktisik), isiku- või (äri)registrikood, sünniaeg ning kontaktandmed.

Pädeva isiku kvalifikatsioon peab olema tõendatud ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise tegevusalal.

Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid vastava ametioskusega ehk pädev isik.

Isikud ja ettevõtted peavad alal olema tuvastatavad https://mtr.mkm.ee/ kodulehel.

 

Lammutamine

Kolm päeva pärast ehitise lammutamist tuleb ehitise omanikul esitada läbi ehitisregistri Rae Vallavalitsusele vormikohane teatis ehitise lammutamise kohta.

Ehitise lammutamise teatises esitatakse maaüksuse katastritunnus, aadress ja ehitisregistri kood ning teave, et ehitis on täielikult lammutatud.

Rae Vallavolikogu määruse nr 99 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri" § 28 lõike 5 järgselt lammutustööde lõpetamisel vormistatakse jäätmeõiend, mis esitatakse tööde lõppedes Rae Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu´le:  ege.kibuspuu@rae.ee. Jäätmeõiend on leitav aadressil: https://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid. Jäätmeõiendi vormistamisel esitada Rae Vallavalitsusele dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist ladestamiseks või taaskasutamiseks.

Keskkonnaspetsialisti poolt kooskõlastatud jäätmeõiend ja vajalikud dokumendid esitada ehitisregistris ehitise täieliku lammutamise teatise esitatavatesse dokumentidesse.