Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 1 alusel kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis peab sisaldama sotsiaalteenuste kirjeldust, rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. 

Rae vallas kehtib 19. mail 2020 vastu võetud määrus nr 55 „Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas" kus on välja toodud kõik Rae valla sotsiaalteenused ning nende saamise tingimused.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil