Ettevõtlus Rae vallas 

Rae valla huvi ja eesmärk on lisaks kõikidele muudele omavalitsuse ette seatud ülesannete täitmisele tegeleda ka valla territooriumil ettevõtluskeskonna arendamise, selle suunamise ja toetamisega, luues ning parendades tingimusi uute töökohtade tekkimiseks ja aidates kaasa valla noorte ja kooliõpilaste ettevõtliku ellusuhtumise ja ettevõtliku eluhoiaku suurendadamisele. Kuigi vallapoolsed ettevõtlusega seotud protsesside mõjutamise võimalikud meetmed on tulenevalt meie seadusandlusest hetkel veel üsna piiratud, lähtub Rae valla juhtkond vaatamata nimetatud asjaolule siinjuures ka teiste Euroopa edukamate omavalitsuste kogemustest, kus oluliseks mõjuteguriks on just kohaliku omavalitsuse juhtroll valdkonna eestvedamisel ja selle tase, ehk vallavalitsuse enda proaktiivsus ja avatus. Eeldused Rae vallas ettevõtluskeskonna veelgi paremaks arenemiseks on head, kuna valla sotsiaalmajanduslikud ja majanduslikud põhinäitajad annavad selleks suurepärase lähtealuse, mille pinnalt ettevõtluse arendamisel ja suunamisel edukalt edasi minna.

Kauplemine Rae vallas 

Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal
Vallavalitsuse korraldus 1076
Kauplemisloa taotlus

Rahvastiku arvu kasv Rae vallas 

Rae vald on Eesti kiiremini kasvanud omavalitsus: 2011–2020.a. on Rae valla elanike arv kasvanud 59% ehk 7460 elaniku võrra. Rae valla rahvaarv kasvab tulenevalt lähteaasta vanusstruktuurist ja sündimuskäitumisest aastaks 2040 igal juhul enam kui 24 000, rände-stsenaariumi realiseerudes 30 000 elanikuni; 

Keskmise brutotulu kasv Rae vallas 

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on Rae vallas perioodil 2011.–2018.a. kasvanud ligikaudu 32% (415 euro võrra). Võrreldes Eesti kui terviku, Harjumaa ja Tallinna linnaga, teenivad Rae valla elanikud märkimisväärselt kõrgemat palka ning palgakasv on olnud mõnevõrra kiirem kui mujal. Harjumaal teenivad Rae valla (2018. aastal 1 704 eurot kuus) elanikest kõrgemat brutotulu vaid Viimsi (1 711 eurot) valla elanikud. 2020. aastal moodustas Rae vallas keskmine sissetulek maksumaksja kohta 1 958 eurot kuus ning 2021. aastaks prognoositakse kuu sissetulekuks 2 071 eurot kuus; 

Üksikisiku tulumaksu laekumise kasv Rae vallas 

Koos brutotulu kasvuga on Rae vallas kasvanud ka üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta. Kui 2015. aastal oli vastav näitaja 988 eurot, siis 2019. aastal juba 1 354 (40% kasv), mis teeb juba praegu Rae vallast kõige suurema tulumaksu laekumisega omavalitsuse Eestis. 

Registreeritud ettevõtted ja peamised majandusharud Rae vallas

Rae valla territooriumil on 2021. a seisuga registreeritud 4 776 ettevõtet, mis tegutsevad kokku ligi 60-nes eri valdkonnas (vt. rubriik Statistika). Rae valla ettevõtlust on siiani iseloomustanud just suured äri-ja tööstuspargid (peamiselt tootmis-, lao-ja äripinnad), milledest enamik paikneb Tallinna ringtee ja Tartu maantee ääres – Jüri Tehnopark, Rae Tehnopark, Peetri Äripark jt. Need Tehnopargid on tänaseks omavahel juba nii kokku kasvanud, et moodustavad ühtse, Tallinna linna piirilt lähtuva ja Jüri alevikuni ning sealt edasigi ulatuva ettevõtluspiirkonna. 

Statistiliselt, jättes arvesse võtmata Tallinna linna, paikneb Rae vallas tänaseks juba rohkem kui 15% kogu Harjumaal registreeritud ettevõtetest. 

Rae valla kodulehel, Ettevõtluse lisarubriigis Statistika leiab põhjalikuma ülevaate Rae vallas registreeritud 4 776 ettevõtte kohta nii ettevõtete tegevusvaldkonna, töötajate arvu, käibe, omandivormi kui asukoha ja paiknemise järgi valla territooriumil. Riiklik Statistikaamet on 2020. aastal loonud visualiseeritud andemetega juhtimislaua, millelt leiab riigipoolse värskeima ülevaate Rae vallas saadaolevatest ettevõtlusega seonduvatest andmetest.

Seadusandlus:
 
Kasulikud lingid:
 
Riigilõiv Majandustegevuse registri kannete eest tasuda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank