Abiks avaliku ürituse ja avaliku koosoleku kooskõlastuste taotlemisel

Alates 29. septembrist karmistuvad avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordivõistluste korraldamisele seatud piiranguid ning vähenevad siseruumides toimuvatele üritustele lubatud inimeste arvud.
 
Siseruumides toimuvatele avalikele koosolekutele, üritustele ja spordivõistlustele lubatakse alates 29. septembrist maksimaalselt 750 külastajat. Ürituse korraldajad peavad tagama hajutatuse nõude, kinni pidama kuni 50-protsendilise täituvuse nõudest ning tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.

 

Külastajate arvu senisest madalam ülempiir kehtib ka konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele, kinoseanssidele ning teistele avalikele üritustele ja koosolekutele, kus on statsionaarsed istekohad ning maksimaalselt 50-protsendilise täitumuse piirangut seetõttu ei kohaldata.

Avalike ürituste korraldamise loa taotluste vastuvõtmisel ja menetlemisel lähtutakse kehtivatest Vabariigi Valitsuse seatud piirangutest.

Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ning Terviseameti poolt koostatud avalike ürituste korraldamise nõueded on leitavad: https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond 
 
 
Avaliku ürituse loa taotlemine
Avaliku ürituse korraldamist reguleerib Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Avaliku ürituse loa saamiseks peab ürituse korraldaja täitma avaliku ürituse korraldamise taotluse ja esitama selle koos vajalike kooskõlastustega vallavalitsusele.
Taotlus tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist. Taotluse saab esitada kas paberkandjal, digiallkirjastatult e-posti teel aadressile info@rae.ee või e-teeninduses.
 
Taotlusvorm pdf-na ja Wordi dokumendina
 
Selgituseks avaliku ürituse taotluse juurde
Ürituse korraldamiseks kasutatava ala puhastamise tähtaeg on 12 tundi arvates ürituse lõppemisest, kui loaga ei ole määratud teisiti.
 
Turvalisust tagavaks ettevõtteks saab olla Turvaseaduse mõistes ainult asutus või ettevõte, kes omab vastavat tegevusluba või litsentsi.
Turvaettevõtte kaasamise vajalikkuse otsustab politseipoolne kooskõlastaja. Kui turvalisust ei taga ettevõte, vaid korraldaja poolt määratud isikud, siis tuleb märkida isikute nimed ja kontaktandmed.
 
Ilutulestiku korraldamist reguleerib Lõhkematerjaliseadus ning vallalt on vaja küsida luba juhul, kui avalikul üritusel korraldatakse ilutulestikku 3. ja 4. kategooria pürotehnilise tootega ning tiheasustusega asulas 4. kategooria pürotehnilise tootega. 3. ja 4. kategooria ilutulestikku võivad kasutada vaid kutsetunnistusega pürotehnikud. Lisaks vallale on vaja teavitada ilutulestikust ka politseid. Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist.
 
Avaliku koosoleku toimumisest teavitamine
Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib Korrakaitseseadus.
Avaliku koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus.
Avaliku koosoleku korraldamisest tuleb kirjalikult teavitada nii politseid kui vallavalitsust.