Abiks avaliku ürituse ja avaliku koosoleku kooskõlastuste taotlemisel

Alates 15. juulist on lubatud korraldada avalikke üritusi järgmistel tingimustel:
  • ürituse korraldaja tagab hajutatuse nõude
  • siseruumides kehtib endiselt maksimaalselt 50 protsendi täituvuse nõue ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 1500 inimest
  • välitingimustes korraldatud ürituste (sh spordiürituste) maksimaalne piirarv on 2000 inimest
Avalike ürituste korraldamise loa taotluste vastuvõtmisel ja menetlemisel lähtutakse pärast eriolukorra lõppu kehtivatest Vabariigi Valitsuse seatud piirangutest ja koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmetest. 
 
Avaliku ürituse loa taotlemine
Avaliku ürituse korraldamist reguleerib Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Avaliku ürituse loa saamiseks peab ürituse korraldaja täitma avaliku ürituse korraldamise taotluse ja esitama selle koos vajalike kooskõlastustega vallavalitsusele.
Taotlus tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist. Taotluse saab esitada kas paberkandjal või digiallkirjastatult e-posti teel aadressile info@rae.ee.
 
Taotlusvorm pdf-na ja Wordi dokumendina
 
Selgituseks avaliku ürituse taotluse juurde
Ürituse korraldamiseks kasutatava ala puhastamise tähtaeg on 12 tundi arvates ürituse lõppemisest, kui loaga ei ole määratud teisiti.
 
Turvalisust tagavaks ettevõtteks saab olla Turvaseaduse mõistes ainult asutus või ettevõte, kes omab vastavat tegevusluba või litsentsi.
Turvaettevõtte kaasamise vajalikkuse otsustab politseipoolne kooskõlastaja. Kui turvalisust ei taga ettevõte, vaid korraldaja poolt määratud isikud, siis tuleb märkida isikute nimed ja kontaktandmed.
 
Ilutulestiku korraldamist reguleerib Lõhkematerjaliseadus ning vallalt on vaja küsida luba juhul, kui avalikul üritusel korraldatakse ilutulestikku 3. ja 4. kategooria pürotehnilise tootega ning tiheasustusega asulas 4. kategooria pürotehnilise tootega. 3. ja 4. kategooria ilutulestikku võivad kasutada vaid kutsetunnistusega pürotehnikud. Lisaks vallale on vaja teavitada ilutulestikust ka politseid. Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist.
 
Avaliku koosoleku toimumisest teavitamine
Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib Korrakaitseseadus.
Avaliku koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus.
Avaliku koosoleku korraldamisest tuleb kirjalikult teavitada nii politseid kui vallavalitsust.