Abiks avaliku ürituse ja avaliku koosoleku kooskõlastuste taotlemisel

Avaliku ürituse loa taotlemine
Avaliku ürituse korraldamist reguleerib Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Avaliku ürituse loa saamiseks peab ürituse korraldaja täitma avaliku ürituse korraldamise taotluse ja esitama selle koos vajalike kooskõlastustega vallavalitsusele.
Taotlus tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist. Taotluse saab esitada kas paberkandjal või digiallkirjastatult e-posti teel aadressile info@rae.ee.
 
Taotlusvorm pdf-na ja Wordidokumendina
 
Selgituseks avaliku ürituse taotluse juurde
Ürituse korraldamiseks kasutatava ala puhastamise tähtaeg on 12 tundi arvates ürituse lõppemisest, kui loaga ei ole määratud teisiti.
Turvalisust tagavaks ettevõtteks saab olla Turvaseaduse mõistes ainult asutus- ettevõte, kes omab vastavat tegevusluba või litsentsi.
Turvaettevõtte kaasamisevajalikkuse otsustab politseipoolne kooskõlastaja. Kui turvalisust ei taga ettevõte, vaid korraldaja poolt määratud isikud, siis tuleb märkida isikute nimed.
 
Avaliku koosoleku toimumisest teavitamine
Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib Korrakaitseseadus.
Avaliku koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus.
Avaliku koosoleku korraldamisest tuleb kirjalikult teavitada nii politseid kui vallavalitsust.