Abiks avaliku ürituse ja avaliku koosoleku kooskõlastuste taotlemisel

 

Avalike ürituste korraldamise loa taotluste vastuvõtmisel ja menetlemisel lähtutakse kehtivatest Vabariigi Valitsuse seatud piirangutest.

 
Avaliku ürituse loa taotlemine

Avaliku ürituse korraldamist reguleerib Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada koos vajalike lisadega vähemalt 15 tööpäeva enne, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist. Kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja /või ühissõidukite töö, siis taotlus tuleb esitada hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist. Taotluse saab esitada kas paberkandjal, digiallkirjastatult e-posti teel aadressile info@rae.ee või e-teeninduses.

Taotlusvorm pdf-na ja Wordi dokumendina

NB! Taotluse edastab kooskõlastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile Rae Vallavalitsuse esindaja.

 
 
Selgituseks avaliku ürituse taotluse juurde
  • Ürituse korraldamiseks kasutatava ala puhastamise tähtaeg on 12 tundi arvates ürituse lõppemisest, kui loaga ei ole määratud teisiti.
  • Turvalisust tagavaks ettevõtteks saab olla Turvaseaduse mõistes ainult asutus või ettevõte, kes omab vastavat tegevusluba või litsentsi. Turvaettevõtte kaasamise vajalikkuse otsustab politseipoolne kooskõlastaja. Kui turvalisust ei taga ettevõte, vaid korraldaja poolt määratud isikud, siis tuleb märkida isikute nimed ja kontaktandmed.
  • Ilutulestiku korraldamist reguleerib Lõhkematerjaliseadus ning vallalt on vaja küsida luba juhul, kui avalikul üritusel korraldatakse ilutulestikku 3. ja 4. kategooria pürotehnilise tootega ning tiheasustusega asulas 4. kategooria pürotehnilise tootega. 3. ja 4. kategooria ilutulestikku võivad kasutada vaid kutsetunnistusega pürotehnikud. Lisaks vallale on vaja teavitada ilutulestikust ka politseid. Taotlus tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne sündmuse toimumist.
  • Alates 09.07.2021 ei pea enam avalikul üritusel lõkke tegemisest Päästeametiga kooskõlastama (siseministri 03.07.2021 määrus nr 18 „Lõkketegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded"). Avaliku ürituse korraldajale on tuleohutuse tagamisel küll kõrgendatud ootused, kuid lõkke kontrolli alt väljumise korral reageerib Päästeamet sellele sündmusele sõltumata eelnevast kooskõlastamisest. Nõuandeid lõkkeohutuse paremaks tagamiseks annab riigiinfo telefonilt 1247.
 
Avaliku koosoleku toimumisest teavitamine
Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib Korrakaitseseadus.
Avaliku koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus.
Avaliku koosoleku korraldamisest tuleb kirjalikult teavitada nii politseid (pohja@politsei.ee) kui vallavalitsust.