Näide dokumentidest, mis tuleb esitada uue üksikelamu kasutusloa saamiseks

Uue üksikelamu kasutusloa saamiseks tuleb esitada:

 • Kasutusloa taotlus
 • Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 • eriosade projektid ja teostusjoonised (elekter, vesi, kanal, küte, ventilatsioon, jm);
 • elektripaigaldise audit (varasemalt nõuetekohasuse tunnistus);
 • gaasipaigaldise ohutust kinnitav tõend (juhul, kui hoones on olemas gaasipaigaldis);
 • ehitustööde päevikud;
 • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (nt seadmete ja materjalide sertifikaadid, kaetud tööde aktid, eriseadmete paigaldusaktid jne);
 • energiamärgis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a. ;
 • ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan koos tekstifailiga;
 • Tarbimislepingute koopiad:
  • Veevarustus kanalisatsioon;
  • Elekter;
  • Gaas;
  • Prügivedu.
 • Korstnapühkimise akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule);
 • joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass. (Tervisekaitse labor. tel.6943600, Kotka 2 Tallinn 11315);
 • ventilatsioonisüsteemi õhuhulkade kontroll mõõdistus/pass;
 • tasuda riigilõiv (30 eurot Rae Vallavalitsuse a/a Swedbank EE902200001120122757. Viitenumbrit ei ole. Selgitusse märkida mille eest riigilõiv tasuti (aadress, kasutusloa eest).

 

NB! Kui ehitusaegne dokumentatsioon puudub, siis selle võib asendada kasutusloa eelse auditiga.

 

Kogu eelpool toodud dokumentatsioon tuleb esitada läbi ehitisregistri.