Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on vallavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 • Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema.
 • Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.
 • Tugiisikuteenust finantseeritakse lastele riigi poolt läbi toetusfondi raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks ettenähtud vahenditest, Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" kaudu ning valla eelarvest. 
 • Tugiisikuteenuse eest tasutakse vastavalt tugiisikuteenuse osutajaga sõlmitud lepingule või teenuseosutaja hinnakirjale esitatud arve alusel.

Teenuse sisuks täiskasvanud isiku puhul on:

 • isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 • isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • haridus- ja sotsiaalameti ametnike teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest;
 • või muud toetavad tegevused isiku toimetuleku parandamisel.

Teenuse sisuks lapse puhul on:

 • igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine
 • toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel
 • abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
 • lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
 • lapse seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
 • lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • haridus- ja sotsiaalameti ametnike teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest;
 • või muud tegevused, mis toetavad last.

Taotlust menetleb Siret Kiik 559 64 361.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.