Rae valla pere- ja sotsiaaltoetused, investeeringutoetused, mittetulundusliku tegevuse toetus

Rae valla peretoetused

Sünnitoetus (320 eurot)

Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
 • toetust võib taotleda 6 kuu jooksul pärast lapse sündi
Toetuse maksmine:
 • toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole või väljastatakse vallavalitsuse kassast sularahas
 • kolmikute või enamate mitmike sünni puhul makstakse toetust iga sündinud lapse kohta  kehtestatud toetuse kahekordses piirmääras. Näiteks kui toetus on 320 eurot, on selle kahekordne piirmäär 640 eurot. Kolmikute sünni puhul on toetus 3x640 ehk 1920 eurot.
Tingimused toetuse saamiseks:
 • lapse mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt 3 kuud enne lapse sündi
Taotlemine e-teeniduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.
 
Koduse mudilase toetus (180 eurot)
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm ning esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine:
 • Toetust makstakse taotluse esitamisele järgneva kuu eest järgmise kuu 15. kuupäevaks (näiteks lapsevanem esitas taotluse 12. aprillil. Toetust hakatakse maksma alates maist ning maikuu toetus kantakse pangakontole 15. juuniks)
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps on Rae valla lasteaia järjekorras ning ei käi munitsipaal- või eralasteaias
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • laps peab olema vähemalt 18 kuud vana
Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.
 

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

Rae valla eelarvest perede toetamise kord

 
Eralasteaia toetus
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine:
 • Rae valla poolt pakutud lasteaiakohast loobumise korral on toetus sõltuv eralasteaia kohamaksumusest, 2024.a kuni 519 eurot. 
 • Kui lapsele ei ole pakutud kohta teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias, on lapsevanema kohamaksu suurus (alates 01.01.2024) 123 eurot ning ülejäänud osa eralasteaia maksumusest tasub vald vastavalt sõlmitud lepingule.
Tingimused toetuse saamiseks:
 • Laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.
Taotlemine e-teeninduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord on leitav: Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord – Riigi Teataja

 

Lapsehoiuteenuse toetus
 
Kuidas taotleda?
 • Täida taotlusvorm või vabas vormis avaldus ja esita see vallavalitsusele.

Toetuse maksmine

 • Alates 01.01.2024 on lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale 123 eurot.

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps ja üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud
 • lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias
 • laps on 1,5–3 aastane. Õppeaasta keskel 4 aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. augustil).
 
Lasteaia kohatasu soodustus
 
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm või vabas vormis avaldus ja esita see  vallavalitsusele
Soodustuse saamine, kui samast perest üheaegselt käib Rae valla munitsipaallasteaedades mitu last:
 • alates teisest lapsest on lasteaiatasu suuruseks 50% kohamaksumusest.
 • kolmas laps on tasuta.
 • kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% kehtestatud kohatasu suurusest
 • vähekindlustatud pered, kus sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, saavad taotleda soodustus nii lasteaia kohatasu kui toidukulu tasumisel. Soodustuse määra ja perioodi otsustab vallavalitsus. 
   
Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.
 

Lasteaia toidukulu soodustus

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele

Soodustuse saamine:

 • Toidukulu tasumisel võivad taotleda soodustust vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir.
 • Laps ja üks lapsevanem peab elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vallas samal aadressil.
 • Toetuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni ettepanekul.
 • Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima taotluse rahuldamise otsusele järgnevast kuust.

Soodustuse taotlemise alus: Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord

Taotlemine e-teeninduses või taoltusvorm blanketid ja vormid alt.

 
I klassi õpilase ranitsatoetus (170 eurot)
Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks
Toetuse maksmine:
 • toetus kantakse pangakontole hiljemalt 30. oktoobriks
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps ja tema mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist
 • laps asub õppima üldhariduskooli 1. klassi
Taotlemine e-teeninduses.
 
Sõidukompensatsioon
 
Kui laps omandab haridust Rae valla koolis, siis on sõit valla poolt finantseeritud liinidel (kohalik liinivedu) tasuta. Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae valda naaberomavalitsuses (Tallinn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Kose vald, Kiili vald), saab sõidukompensatsiooni.

Kuidas taotleda?

Kui laps omandab gümnaasiumiharidust väljaspool Rae valda, siis:

 • täida taotlusvorm, lisa juurde paberile kleebitud kuukaart või kvartalikaart
 • esita taotlus koos sõidukaardiga10. kuupäevaks vallavalitsusele. Hüvitatakse kolmel viimasel kuul õppetöö perioodil kasutatud sõidukaardid
  (nt veebruari, märtsi ja aprilli kuude sõidukaardid tuleb esitada hiljemalt 10. mail. Kui need esitada aga peale 10. maid, siis veebruari kuu sõidukaarti enam ei hüvitata)
Toetuse maksmine:
 • hüvitist kantakse pangakontole 20 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega
 • sõidupiletid hüvitatakse 100% ulatuses
Tingimused toetuse saamiseks:
 • laps õpib kas gümnaasiumi osa (10.-12. klass) päevases õppes, muukeelse kooli 1.-12. klassis või erivajadustega laste koolis
 • laps ja mõlemad vanemad peavad olema registri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • hüvitatakse sõit naaberomavalitsuse kooli ja koju tagasi
 • sõite koolivaheaegadel ja nädalavahetustel ei hüvitata
Taotlemine e-teeniduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.
 
 

Lastelaagri kuluhüvitis (50% osalustasust,  kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2024 on piirmäär 100 eurot)

Kuidas taotleda?
 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus) ning esita need vallavalitsusele
 • taotluse esitamise aeg on iga kuu 10. kuupäev
 • taotluse võib esitada kolme kuu jooksul pärast laagri toimumist
Toetuse maksmine
 • hüvitise suuruseks on 50% laagri osalustasust, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • hüvitis kantakse arvelduskontole järgmise kuu 30. kuupäevaks
Tingimused toetuse saamiseks
 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat ning kooliealine õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga.
 • laagri kestvus on vähemalt 6 ööpäeva ning laagrikorraldajal on olemas kas kohalikult omavalitsuselt luba selle haldusterritooriumil laagri läbiviimiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud noortelaagri luba
Taotlemine e-teeniduses või taotlusvorm blanketid ja vormid alt.

 

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2024 on piirmäär lapse kohta spordi- kui huvitegevuse hüvitisel kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal.  Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Kuidas taotleda?

 • täida taotlusvorm, lisa juurde maksmise aluseks olev dokument (n arve) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia (n maksekorraldus)  ning esita need vallavalitusele
 • kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsemberini osutatud teenuste eest).
 • taotlusperiood on kalendriaasta

Toetuse maksmine

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapselise pere lapse hüvitis on kuni 225 eurot lapse kohta aastas,
  kuid mitte rohkem kui 75% tasutud treening- ja /või õppetasust.
 • hüvitist makstakse iga lapse kohta ühe sporditegevuse ja ühe huvitegevuse eest
 • otsus maksmise või mittemaksmise osas tehakse 45 päeva jooksul

Tingimused toetuse saamiseks

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel ( Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Taotlemine e-teeninduses.

 

NB! Peretoetuste väljamaksmise eelduseks on võlgnevuste puudumine Rae Vallavalitsuse või allasutuste ees.
 

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

 

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018?leiaKehtiv

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

13.02.19
Rae valla noortele makstav kompensatsioon B-kategooria juhilubade saamisel on 180€.
 
Kompensatsiooni tingimused:
 • Noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21. aastane
 • Noor on omandanud vähemalt põhihariduse
 • Noore elukohaks on taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald
 • Noor on läbinud Maanteeameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt

https://www.riigiteataja.ee/akt/428082018037

Rae valla sotsiaaltoetused

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste andmise kord
Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2022
 

Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus
kuni 150 eurot

 • Toetus on ette nähtud lapsele (k.a õpilaskoduga koolis, kutsekoolis või statsionaarses üldhariduskoolis õppiv noor) õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katteks.
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada:
  1. lapsevanem, eestkostja või hooldaja;
  2. klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
 • Kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

 

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus
õppeasutuse poolt esitatud arve alusel

 • Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude katmiseks.
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada eestkostja või lastekaitsetöötaja.
 • Taotlus menetletakse Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjonis.
 

Asenduskodu lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus
sünnipäevatoetus 50 eurot, jõulutoetus 100 eurot, koolilõputoetus 50 eurot, elluastumise toetus 320 eurot

 • Toetus on ettenähtud valla eestkostel ja asenduskodus elavale lapsele/noorele toimetuleku parandamiseks
 • Taotluse esitab valla lastekaitsetöötaja
 • Elluastumise toetuse saamiseks võib taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor.
 

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus
100 eurot (makstakse välja maikuus)

Toetus on ette nähtud:
 1. perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
 2. eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
 3. perele, kus kasvab puudega laps.
 • Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras. 
 • Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.
 • Toetuse taotlust on võimalik esitada 15. märtsist 15. aprillini e-teeninduses või paberil Rae vallavalitsuses kohapeal. NB! Peale 15. aprilli taotlusi vastu ei võeta.
 

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus
100 eurot (makstakse välja detsembrikuus)

Toetus on ette nähtud:
 1. perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
 2. eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
 3. perele, kus kasvab puudega laps.
 • Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras. 
 • Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.
 • Toetuse taotlust on võimalik esitada 1. novembrist 1. detsembrini e-teeninduses või paberil Rae vallavalitsuses kohapeal.
 • NB! Peale 1. detsembrit taotlusi vastu ei võeta.
 

Pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/või hambaravitoetus
kuni 150 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • Toetus on ette nähtud pensionäri, puudega täisealise või -lapse retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks kompenseerimiseks.
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega täisealine või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistriandmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
 • Taotlusele tuleb lisada vastavad maksedokumendid, kuhu on märgitud isiku nimi, kellele retseptiravimid on väljastatud või kes on hambaravi teenust saanud.
 • Hambaravi toetuse arvestamisel arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa.
 • Taotlus esitatakse ja toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks
 

Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus
kuni 100 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

Toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks.

Taotlusele tuleb lisada

 • prillide väljakirjutamise või uuendamise retsept;
 • maksedokument isiku nimega, kellele on prillid ettenähtud.
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
 • Toetust makstakse üks kord aastas.
 

Invatehnilise abivahendi toetus

kuni 50% abivahendi eest

 • Toetus on ettenähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise kulude osaliseks katmiseks. 
 • Taotlusele tuleb lisada maksedokument, millel on märgitud isiku nimi, kellele vahend soetati.
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetamise või rentimise eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
 • Toetust makstakse üks kord aastas. Samal aastal tehtud kulude katmiseks on soovitatav esitada dokumendid kuni 1. detsembrini
 

Matusetoetus

350 eurot

 • Toetus on ette nähtud valla elaniku matusekulude osaliseks katmiseks
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse
 • Toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt üks aasta enne surma
 

Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus
uuringute teostamise eest raviasutuse poolt esitatud arve alusel

 • Toetus on ette nähtud halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks.
 • Taotlust võib taotleda ravikindlustuseta isik.
 • Taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.
 • Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavale raviasutusele garantiikirja kulude tasumise osas.
 • Toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel.
 • Taotlus menetletakse Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjonis.
 

Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toimetulekutoetus
50 eurot

 • Toetus on ette nähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks.
 • Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama.
 • Taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia.
 

Puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude toetus
150 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul)

 • Toetus on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks.
 • Taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument.
 • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada puudega täisealine või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
 • Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks
 

Dokumenditoetus

 • Toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks.
 • Toetust võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja ID kaart on kehtetu.
 • Taotlusele tuleb lisada maksedokumendid.
 • Taotlus menetletakse Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjonis
 

Vältimatu sotsiaalabi toetus

 • Toetus on ette nähtud hädavajaliku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas.
 • Toetust võib taotleda isik, kes ise või kelle perekond vajab vältimatut abi ja:
 1. elab Rae vallas;
 2. viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas;
 3. kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 4. välismaalane, kes abi vajamise ajal asub ajutiselt elama Rae valla haldusterritooriumile.
 • Isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, tuleb abi andmine kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitsusega.
 • Abi osutamine viisi otsustab vallavalitsus.
 • Vältimatut sotsiaalabi osutatakse seni, kuni isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.
 

Muu toimetulekut soodustav toetus

 • Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ja Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraga reguleerimata juhtudel esitada taotluse taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.
 • Toetus on ettenähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

 

 

Eaka tähtpäevatoetus
50 eurot

 • Toetus on ettenähtud valla elanikule alates 85. sünnipäevast.
 • Toetus kantakse toetuse saaja poolt edastatud arveldusarvele.
 • Taotluse toetuse maksmiseks esitab sotsiaalhoolekandespetsialist.

 

Riigi eelarvest makstavad sotsiaaltoetused:

 • Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida taotletakse kohalikult omavalitsuselt. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast (sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud) eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
 • Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse ära toetuse määramisel arvessevõetavate isikute (taotleja ja tema perekonnaliikmed) nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid. 
Täpsem info toimetulekutoetuse taotlemise kohta asub siin.

 

 

Investeeringutoetused

Rae Vallavolikogu 08.02.2011 määrusega nr 50 kehtestati Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele investeeringutoetuste maksmise kord.

Kes saavad taotleda:
Sihtotstarbelise investeeringutoetuse korrast on võimalik toetust saada sihtasutustel, mittetulundusühingutel (ka korteriühistud) ja seltsingutel (edaspidi mittetulundusühendused). Toetus ei laiene aiandus-, hoone- ja garaažiühistutele.

Toetatavad tegevused:

 1. matka-, tervise- või õpperaja või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise ehitamine või parendamine;
 2. keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
 3. küla, loodus- või kultuuriloolist objekti tutvustava püsiviida, tähise ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
 4. avaliku ujumiskoha ehitamine või parendamine;
 5. seltsimaja, spordisaali või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud hoone või selle osa ehitamine, sisustamine või parendamine;
 6. pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud rajatise rajamine, ehitamine või parendamine;
 7. mängu- või spordiväljaku või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud vaba aja veetmise rajatise ehitamine või parendamine;
 8. väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide ehitamine;
 9. korteriühistute parklate ehitamine.

Toetuse summa:
Toetuse maksimaalne suurus Rae valla kinnisasjale ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatavale objektile ühe taotleja kohta on 32000 eurot aastas ja 64 000 eurot ühe projekti kohta kokku. Muudele objektidele on maksimaalne toetus 10 000 eurot aastas ja 20 000 eurot ühe projekti kohta kokku.

Toetuse määrad:
Toetuse määr on kuni 70% projekti abikõlbulikust maksumusest (täpsem määr sõltub tegevuse iseloomust ja tegevuse vastavusest üldplaneeringule). Kuni 50% toetust saab: toetatavad tegevused on punktis 9 ja/või kavandatava tegevus ei vasta Rae valla arengukavale ja /või üldplaneeringule. Kuni 70% toetust saab: toetatavad tegevused on loetletud punktides 1-8 ja kavandatud tegevus vastab Rae valla arengukavale/üldplaneeringule. Toetust saab küsida ka teistes rahastusallikates nõutud omafinantseeringu osa osaliseks katmiseks (sõltuvalt tegevusest ja kohast kuni 50% või kuni 70%). Erisusena on valla kinnisasjadele rajatava objekti omaosaluse katmise määr 100%.

Toetuse taotlemine:

 • Projektide puhul, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas 3500 eurot ja enam, esitatakse taotlus 1. septembriks.
 • Projekte, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas kuni 3500 eurot, saab esitada 15.veebruar, 15.mai, 15.august ja 15.november.

Taotluse esitamine ainult läbi e-keskkonna vajutades siia.

Täpsemad tingimused ja taotlemise kord:
Lisa 3: Lõpparuanne
Lisa 4: Objekti tähistamise kord

Mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbeline toetamine

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korra alusel saavad vallalt toetust taotleda MTÜ-d, sihtasutused ja eraisikud ning seda kultuuritegevuse, sporditegevuse, noorsootöö ja sotsiaaltöö projektide ellu viimiseks.

Toetust antakse kuni 80% projekti kogumaksumusest, eraisikutele suunatud toetuste (nt osalemine rahvusvahelisel tiitlivõistlusel) puhul kuni 50% projekti kogumaksumusest.

Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korraga, kus on toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele, loetletud toetuse määramise üldised kriteeriumid jne.

Taotluse palume esitada läbi e-keskkonna vajutades SIIA.

Toetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

 • I taotlusvooru 15. veebruariks,
 • II taotlusvooru 15. maiks,
 • III taotlusvooru 15. augustiks,
 • IV taotlusvooru 15. novembriks.

Taotlus- ja aruandevormid

Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Otsus toetamise/mitte toetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Toetuse saaja on kohustatud peale projekti lõppemist ühe kuu jooksul esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ning lisama sellele juurde kuludokumendid.
Taotleja igapäevaseks ülalpidamiseks vajalike tegevuskulude toetuste taotlemise puhul tuleb taotlus esitada eelarveaastale eelneva aasta 01. septembriks. Eelnimetatud toetust saavate ühenduste nimekiri ja toetussummad nähakse nimeliselt ette valla eelarves.

Komisjoni moodustamine ja selle põhimääruse kinnitamine

Komisjoni koosseisu kinnitamine
 

 

Laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2024 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuid hiliseim tähtaeg möödunud kalendriaasta treeningute eest kuluhüvitise taotlemiseks on 15. jaanuar.

Toetuse maksmine:

 • hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
 • otsus hüvitise maksmise osas tehase 45 päeva jooksul peale taotluse esitamist.
   

Tingimused toetuse saamiseks:

 • laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
 • laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
 • sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik
 • huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
 • hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel (Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud
 • sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
 • huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas

(nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)

Rae valla eelarvest perede toetamise kord