Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekut ning katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid, mis ei ole teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega kaetatavad.

  • Rae valla poolt makstavaid sotsiaaltoetusi võib taotleda isik, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald. 
  • Perekonnana loetakse abielus või abielusuhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajajad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutatavad või ühise majapidamisega isikud. 
  • Vähekindlustatud isikuks või perekonnaks loetakse sellist isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kahekordse riikliku toimetulekupiiri. 
  • Toetuste taotlemiseks peab isik esitama vallavalitusele põhjendatud ja allkirjastatud taotluse.
  • Vastavalt toetuse liigile tuleb taotlusele lisada maksedokumendid, mis tõendavad teenuse kasutamist või ostu sooritamist.

Vallavalitsuse ametnikul, kes taotlust menetleb on õigus nõuda andmeid toetuse taotleja ja tema perekonna liikmete tulude ja kulude kohta ja muid taotlust põhjendavaid dokumente ning kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esinevaid asjaolusid muudest allikatest.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.